Scroll Top

LLC “Skrivanek Baltic”:n kaupalliset ehdot

1

1. YLEISET KÄYTTÖEHDOT

1.1. Nämä yleiset kaupalliset ehdot ovat SIA Skrivanek Balticin, rekisterinumero: 40003626172, laillinen osoite Lāčplēša iela 87C, Riga, Latvia, LV-1011 , jäljempänä tekstissä – Toimeksisaaja, sekä asiakkaan, jäljempänä Asiakas, määrittelemiä. Yhdessä näihin osapuoliin viitataan sanalla Osapuolet.

1.2. Nämä Kaupalliset ehdot koskevat palveluita, jäljempänä Tilaukset, jotka ovat SIA Skrivanek Balticin liiketoiminnan muotoja, kuten käännöksiä. Ehtoja käytetään näiden Tilauksien tulkitsemiseen.

1.3. Asiakkaan ja Toimeksisaajan välinen sopimussuhde on laadittava laatimalla kirjallinen Tilaus, mukaan lukien sähköpostitilaus, jossa sopimuspuolet sopivat tilauksen toteutusaikataulusta, tilauksesta ja maksuehdoista.

2. KIRJALIKUD TÕLKED

2.1. Toimeksisaaja, kappaleen 1 mukaisesti, ottaa Tilauksen vastaan ja sopii toimittavansa Tilauksen sovitulla kielellä ja sovittuun aikaan, ja toimittaa sen Asiakkaalle sovitulla tavalla.

2.2. Asiakas sitoutuu maksamaan Tilausta koskevaa maksun ja maksamaan Toimeksisaajalle sovitun hinnan.

2.3. Asiakas sitoutuu vastaanottamaan Tilauksen tietyllä ajanjaksolla ja tietyllä vastaanottotavalla.

2.4. Asiakas tai tämän valtuutettu edustaja on velvollinen vahvistamaan tilauksen vastaanottamisen puhelimitse tai kirjallisesti (myös sähköpostitse) ja ilmoittamaan, että se on hyväksytty ajoissa. Jos Asiakas ei täytä tätä velvoitetta, eikä hän anna tilauksesta muistutusta 24 tunnin määräajan kuluessa Tilauksen asettamisesta puhelimitse tai kirjallisesti (myös sähköpostitse), Toimeksisaaja voi katsoa, että Asiakas on vastaanottanut Tilauksen ajoissa, ja Asiakkaalla ei ole mitään vastaväitteitä määräajan tai järjestelyjen suhteen.

2.5. Tilauksen täyttämisen määräaika ei ole umpeutunut, jos Toimeksisaaja ilmoittaa – Asiakkaan muistutuksen jälkeen, että se on lähettänyt tilauksen sille ja todistaa, että se on jo lähettänyt tilauksen määräajassa ja tavalla.

2.6. Mikäli Toimeksiantaja viivästyttää Tilausta ilman pätevää syytä, Asiakkaalla on oikeus vaatia 0,1 % sakkoa tilausmäärästä jokaiselle viivästyspäivälle, mutta enintään 10% tilausmaksuista.

2.7. Mikäli, todisteita vastaan, Tilausta ei voida toimittaa Asiakkaalle ennalta määritellyllä tavalla, Toimeksisaaja valitsee toisen tilauksen toimitustavan, jonka kulut katetaan Asiakkaan toimesta. Näistä tapauksista Asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen.2.8. Jos Asiakas ei toimita vaatimusta asetetussa määräajassa eikä anna pätevää syytä, mutta kieltäytyy hyväksymästä asianmukaisesti täytettyä Tilausta, tilaus katsotaan toteutetuksi ja Toimeksisaajalla on oikeus määrätä lasku, jonka Asiakas on velvollinen maksamaan.

3. TULKKAUKSET

3.1. Toimeksisaaja, kohdan 1 mukaisesti, ottaa Tilauksen vastaan ja sopii toimittavansa Tilauksen (tulkkaus) sovitulla kielellä ja sovittuun aikaan.

3.2. Asiakas sitoutuu maksamaan Tilausta koskevaa maksun ja maksamaan Toimeksisaajalle sovitun hinnan.

3.3. Toimeksisaaja toimittaa tulkkauksen tulkin välityksellä.

3.4. Asiakas on velvollinen hyväksymään tulkkauksen määräajassa ja tilauslomakkeessa esitetyllä tavalla.

3.5. Jos tulkkaus on suoritettu vaatimusten mukaisesti ja määräaikaan mennessä, eikä Asiakas ole havainnut mitään vaatimuksia, Asiakkaan tai valtuutetun edustajan on vahvistettava kirjallisesti tulkkaus jälkeen, että tulkkaus on suoritettu vaaditulla laadulla ja vaaditussa ajassa.

3.6. Jos Asiakas ei toimita vaatimusta asetetussa määräajassa eikä anna pätevää syytä, mutta kieltäytyy hyväksymästä asianmukaisesti täytettyä Tilausta, tilaus katsotaan toteutetuksi ja Toimeksisaajalla on oikeus määrätä lasku, jonka Asiakas on velvollinen maksamaan.

3.7. Toimeksisaaja sitoutuu pitämään kaikki tulkkaukseen liittyvät tiedot luottamuksellisina ja sitoutuu myös pitämään kirjaa kaikista Asiakkaan saamasta lisäaineistosta, erityisesti luottamuksellisista tiedoista.

3.8. Asiakkaalla ei ole oikeutta pyytää tulkkia tai tulkkeja suorittamaan muuta toimintaa, jota ei ole määritelty tilauksessa; esimerkiksi käännös, kokousrekisteri jne.

3.9. Toimeksisaajalla on oikeus pyytää maksua sovittujen tulkkien kaikista työtunneista, vaikka Asiakas ei käyttäisikään koko tätä aikaa.

3.10. Asiakas on velvollinen antamaan asianmukaiset työehdot koskien tulkkauksen tyyppiä, mukaan lukien tekniset laitteet, ellei Toimeksisaaja ole toisin määrännyt.

3.11. Asiakas on velvollinen järjestämään tulkille sovitusta paikasta siihen paikkaan, jossa tulkkaus on suoritettava.

3.12. Jos tulkki tai tulkit käyttävät yksityistä kuljetusta, Asiakkaan on sopimuspuolella yhteisymmärryksessä Toimeksiantajan kanssa katettava kaikki tulkkien matkakulut.

3.13. Asiakkaan on tarjottava tulkille majoitus – yhden hengen huone mukavuuksilla.

3.14. Asiakas on velvollinen tarjoamaan tulkille tai tulkeille lounaan ja vähintään 30 minuutin tauon jokaista neljää käännöstuntia kohti.

3.15. Tulkkauspäivän kesto on kahdeksan (8) tuntia, mukaan lukien tauot.

3.16. Asiakkaalla on oikeus korvaukseen siitä ajankohdasta, jona tulkki on jäänyt pois.

4. OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1. Jos Asiakkaalla on sisäisesti hyväksytty terminologialuettelo, on toivottavaa, että Asiakas toimittaa tällaisen Toimeksisaajalle toimeksiannon toteuttamishetkellä, tai antaa Toimeksisaajalle muita materiaaleja, jotka auttavat käyttämään oikeaa terminologiaa, tai nimittää asiasta vastaavan henkilön, joka antaa tarvittavat konsultointia.

4.2. Asiakkaan on lähetettävä tarvittavat materiaalit Toimeksisaajalle (esimerkiksi pöytäkirjat, raportit, esitykset tai muut materiaalit) vähintään kolme päivää ennen tulkkausta. Jos tätä ehtoa ei noudateta, mahdollisia vaatimuksia epäasianmukaisten termien käytöstä tulkkauksen aikana ei oteta huomioon.

4.3. Toimeksisaaja ei ole vastuussa Asiakkaan tekijänoikeuden rikkomisesta mahdollisesti aiheutuvista seuraamuksista.

4.4. Toimeksisaaja sitoutuu pitämään kaikki tulkkaukseen liittyvät tiedot luottamuksellisina ja sitoutuu myös pitämään kirjaa kaikista Asiakkaan saamasta lisäaineistosta, erityisesti luottamuksellisista tiedoista.

4.5. Asiakas sitoutuu olemaan ottamatta yhteyttä Toimeksisaajan kääntäjään tai tulkkiin ilman Toimeksisaajan suostumusta. Jos Toimeksisaaja huomaa, että Asiakas on ollut yhteydessä kääntäjän tai tulkin kanssa, Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta kääntäjälle tai tulkille mitään tietoja, jotka liittyvät Asiakkaan ja Toimeksisaajan sopimuksen sisältöön. Jos tämän lausekkeen määräyksiä rikotaan, Asiakas maksaa Toimeksisaajalle 500 euron suuruisen sakon.

5. VAATIMUKSET

5.1. Toimeksisaajan Tilauksessa on puutteita, mikäli sitä ei ole toteutettu Tilauksessa määritettyjen ehtojen mukaisesti.

5.2. Valmis käännöksellä on myös puutteellinen, jos sitä ei ole toteutettu sopivalla kieliopillisella, tyylillisellä tai semanttisella laadulla.

5.3. Jos kohdassa 5.1 ja 5.2 mainittuja vikoja ei havaita, Tilaus katsotaan toteutetuksi asianmukaisesti ja Asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

5.4. Vaatimukset on toimitettava kirjallisesti (myös sähköpostitse). Vaatimuksien on oltava perusteltuja, ja niissä on ilmoitettava vikojen tyyppi ja mahdollisuuksien mukaan virheiden määrä.

5.5. Jos Toimeksisaaja tunnustaa Asiakkaan vaatimuksen perustelluksi, Toimeksisaajan on tehtävä Tilaus uudelleen. Tällöin Asiakkaalla on oikeus saada alennusta Tilauksen hinnasta.

5.6. Asiakas saa asianmukaisen alennuksen Tilauksesta, jos Toimeksisaaja tunnustaa Asiakkaan vaatimuksen, joka ei perustu kohdassa 5.2 mainittuihin virheisiin tai jos Asiakas hylkää ehdotetun korjauksen.

5.7. Alennuksen määrä määritetään asiantuntijan lausunnon tai keskinäisen sopimuksen perusteella.

5.8. Jos Osapuolten välinen riita syntyy Asiakkaan toimeksiannossa esitetyn vaatimuksen yhteydessä, jos kyseessä on 5.2 kohdassa mainitut virheet, molemmat Osapuolet sitoutuvat ratkaisemaan kiistan tuomioistuimessa toimivaltaisen riippumattoman tahon asiantuntijan avulla. Molempien Osapuolten on oltava samaa mieltä ja hyväksyttävä asiantuntija.

5.9. Alennuksen määrä riippuu asiantuntijan lausunnosta tai kahden Osapuolen välisestä sopimuksesta.

5.10. Toimeksisaaja on vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka liittyvät toteutetun Tilauksen virheisiin. Sopimuspuolet sopivat, että vahingonkorvausvaatimuksen määrä on rajoitettu ja vahingonkorvaus maksetaan takaisin tilausmäärään saakka.

5.11. Kaupallisten käännösten tapauksessa, eli jos Asiakas esimerkiksi on kauppias, Asiakas on velvollinen esittämään virheitä koskevat vaatimukset Toimeksisaajalle ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun virhe on huomattu, kuitenkin viimeistään 21 päivän kuluttua Tilauksesta.

5.12. Jos Asiakas on luonnollinen henkilö, hänellä on oikeus hakea vaatimusta kuluttajansuojalain mukaisesti.

5.13. Myöhästyneitä vaatimuksia ei oteta huomioon, ja niitä pidetään mitättöminä.

6. MAKSUMENETTELY

6.1. Tilauksen hinta perustuu voimassa olevaan Toimeksiantajan hinnastoon ja siinä määritettyyn hintalaskentamenetelmään.

6.2. Jos likimääräinen tilausarvo perustuu yksiköiden arvioituun määrään, hintalaskenta suoritetaan lisäämällä todellinen yksikkö (käännöksen kohdekielellä) käännöksen suorittamisen jälkeen.

6.3. Toimeksisaaja on oikeutettu tarjottuja palveluita koskevan laskun välittömästi tilauksen toimeksipanon jälkeen tilauksessa määrätyin edellytyksin.

6.4. Tilausmaksun perusta on Toimeksisaajan antama ja Asiakkaan tulee maksaa lasku tietyn maksujakson loppuun mennessä.

6.5. Jos Asiakas myöhästyy maksun määräajasta, viivästyskorko lasketaan 0,01 % summasta jokaisesta maksuviivästyspäivästä.

6.6. Sopimuspohjaisen maksuviivästyksen yhteydessä Asiakkaan käteistalletus merkitään ensin viivästyskorkoina, mutta jäljelle jäävä summa hyvitetään kyseisen velan määrästä.

6.7. Toimeksisaaja voi Osapuolten suostumuksella antaa Asiakkaalle ennakkomaksun, joka on 50 % tilauksen summasta. Ennakkomaksu on maksettava määräaikaan mennessä.

7. FÜÜSILISTE ISIKUTE ANDMETE KAITSE

7.1. Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan henkilöiden tietosuojalainsäädännön vaatimuksia, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679 koskien luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisen datan prosessointia ja tämän datan liikkuvuutta koskien, sekä kumottavaa 95/46/EC-direktiiviä eli tietosuojadirektiiviä, jonka mukaan henkilötietoja:

7.1.1. käsitellään laillisesti, oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi henkilötietojen kohteen osalta;

7.1.2. käsitellään Tilauksen toteuttamiseksi ja henkilötietojen käsittely ei ole ristiriidassa Tilauksen kanssa;

7.1.3. käsitellään siten, että varmistetaan tietojen suojaaminen säädösten mukaisesti, toisin sanoen suojaaminen luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä ja tahattomilta häviöiltä, tuhoamiselta tai vahingoittumiselta asianmukaisin teknisin tai organisatorisin toimenpitein.

7.2. Kumpikin osapuoli on velvollinen ilmoittamaan henkilöille (datasubjekti) henkilötietojensa käsittelystä rekisterinpitäjänä.

7.3. Osapuolet sitoutuvat olemaan siirtämättä vastaanottamiaan henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman osapuolen etukäteen antamaa kirjallista lupaa siltä osapuolelta, jolta henkilötiedot on vastaanotettu. Jos osapuoli on lainsäädännöllisten säännösten mukaisesti velvollinen ilmoittamaan saamiaan henkilökohtaisia tietoja, se on velvollinen ilmoittamaan tästä sille osapuolelle, jolta se on vastaanottanut henkilötietoja, ellei laki toisin kiellä.

8. RIITOJENRATKAISUMENETTELY

8.1. Sopimuspuolten on ratkaistava sopimuksen täytäntöönpanosta tai tämän sopimuksen yhteydessä syntyneet riidat 60 (kuudenkymmenen) päivän kuluessa. Sopimus riidan ratkaisemisesta on tehtävä kirjallisesti ja molempien Osapuolten on allekirjoitettava se. Mainittu sopimus on tämän sopimuksen liitteenä. Jos sopimukseen ei päästä, tuomioistuin ratkaisee riidat Latvian tasavallan lainsäädännössä säädetyn menettelyn mukaisesti.