Scroll Top

SIA „Skrivanek Baltic”
komercinės sąlygos

1

1. PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

1.1. Šiomis Bendrosiomis verslo sąlygomis nustatomi SIA „Skrivanek Baltic“, registracijos numeris: 40003626172, registruotos buveinės adresas: Lāčplēša g. 87C, Ryga, LV-1011 (toliau – Vykdytojas), ir jo klientų (toliau – Klientas), bendradarbiavimo principai, o abu kartu – Šalys.

1.2. Komercinių sąlygų objektas yra paslaugų (toliau – Užsakymas), teikimas, kuris yra SIA „Skrivanek Baltic“ verslo veikla, visų pirma vertimo raštu ir žodžiu paslaugos pagal šias Komercines sąlygas ir Užsakyme nustatytas sąlygas.

1.3. Užsakovo ir Vykdytojo sutartiniai santykiai užmezgami rašytiniu Užsakymu, įskaitant susirašinėjimą elektroniniu paštu, kuriame Šalys susitaria dėl Užsakymo vykdymo laiko, tvarkos ir apmokėjimo sąlygų.

2. RAŠYTINIAI VERTIMAI

2.1. Vykdytojas suderina Užsakymą pagal 1 punktą, įvykdo Užsakymą sutarta kalba ir sutartu laiku bei pristato jį Užsakovui sutartu būdu.

2.2. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai įvykdytą Užsakymą ir sumokėti Vykdytojui sutartą kainą.

2.3. Klientas privalo priimti Užsakymą nurodytu laiku ir būdu.

2.4. Užsakovas arba jo įgaliotas pareigūnas privalo patvirtinti Užsakymo priėmimą telefonu arba raštu (įskaitant elektroninį paštą), nurodydamas, kad jis buvo priimtas laiku. Jei Užsakovas nesilaiko šios pareigos ir neprimena Vykdytojui apie Užsakymą telefonu arba raštu (įskaitant elektroninį paštą) per 24 valandas nuo Užsakymo pristatymo termino pabaigos, Vykdytojas gali laikyti, kad Užsakovas gavo Užsakymą laiku ir neprieštarauja dėl jo įvykdymo laiko ir būdo.

2.5. Užsakymo įvykdymo terminas nepraleidžiamas, jei Vykdytojas po Užsakovo priminimo dar kartą išsiunčia Užsakovui Užsakymą ir įrodo, kad jau išsiuntė jį Užsakyme nurodytu laiku ir būdu.

2.6. Jei Vykdytojas vėluoja pateikti Užsakymą be pateisinamos priežasties, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 0,1 % Užsakymo sumos dydžio baudą už kiekvieną pavėluotą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % Užsakymo kainos.

2.7. Jei dėl kokių nors pateisinamų priežasčių Užsakymas negali būti pristatytas Užsakovui pirmiau nurodytu būdu, Vykdytojas pasirenka kitą pristatymo būdą, kurio išlaidas apmoka Užsakovas, ir apie tai iš anksto praneša Užsakovui.

2.8. Jei Užsakovas per nustatytą terminą nepateikia pretenzijos ir nenurodo svarbios priežasties, tačiau atsisako priimti tinkamai įvykdytą Užsakymą, Užsakymas laikomas įvykdytu, o Vykdytojas turi teisę išrašyti sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas privalo apmokėti.

3. VERTIMAS ŽODŽIU

3.1. Vykdytojas suderina Užsakymą pagal 1 punktą, ir vykdo Užsakymą (vertimą) nurodyta kalba, laiku ir vietoje.

3.2. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai įvykdytą užsakymą ir sumokėti Vykdytojui sutartą kainą už vertimą.

3.3. Vykdytojas užtikrina vertimą žodžiu, pasitelkdamas vertėją (-us).

3.4. Užsakovas privalo priimti vertimą per užsakymo formoje nurodytą terminą ir tokia forma, kokia nurodyta užsakymo formoje.

3.5. Jei vertimas buvo atliktas pagal reikalavimus ir per nustatytą terminą ir Užsakovas neturi pretenzijų, Užsakovas arba jo įgaliotas pareigūnas iš karto po vertimo raštu patvirtina vertimo atlikimo pažymos formoje, kad vertimas buvo atliktas kokybiškai ir per nustatytą laiką.

3.6. Jei Užsakovas be pateisinamos priežasties atsisako priimti tinkamai atliktą vertimą ir per nustatytą terminą nepateikia pretenzijos, užsakymas laikomas įvykdytu ir Vykdytojas turi teisę išrašyti sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas privalo apmokėti.

3.7. Vykdytojas įsipareigoja laikyti paslaptyje visą informaciją, susijusią su aiškinimo objektu, ir saugoti visą iš Užsakovo gautą patvirtinamąją medžiagą, ypač konfidencialią informaciją.

3.8 Užsakovas neturi teisės reikalauti, kad vertėjas (-ai) atliktų bet kokią kitą, užsakymo formoje nenurodytą veiklą, pvz., vertimą, susitikimo protokolo surašymą ir pan.

3.9. Vykdytojas turi teisę reikalauti apmokėti už visą sutartą vertėjo (-ų) darbo laiką, net jei Užsakovas išnaudoja ne visą šį laiką.

3.10. Užsakovas atsako už tai, kad būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos nurodytai vertimo rūšiai, įskaitant techninę įrangą, jei jos neužsakė Vykdytojas.

3.11. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad vertėjas (-ai) atvyktų iš sutartos vietos į vietą, kurioje bus atliekamas vertimas žodžiu.

3.12. Jei vertėjas (-ai) naudojasi privačia transporto priemone, Užsakovas, abipusiu susitarimu su Vykdytoju, padengia visas vertėjo (-ų) kelionės išlaidas.

3.13. Klientas turi pasirūpinti vertėjo apgyvendinimu vienviečiame kambaryje su patogumais.

3.14. Klientas privalo suteikti vertėjui (-ams) pietų ir poilsio pertraukas, ne trumpesnes kaip 30 minučių kas keturias valandas.

3.15. Vertimo žodžiu diena trunka aštuonias (8) valandas, įskaitant pertraukas.

3.16. Klientas turi teisę į kompensaciją už vertėjo praleistą laiką.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Jei Užsakovas turi viduje patvirtintą terminų sąrašą, Užsakovui rekomenduojama jį pateikti Vykdytojui Užsakymo vykdymo laikotarpiu arba pateikti Vykdytojui kitą pagalbinę medžiagą, kuri gali padėti parinkti tinkamus terminus, arba paskirti atsakingą asmenį, kuris suteiktų reikiamą konsultaciją.

4.2. Užsakovas siunčia Vykdytojui pagalbinę medžiagą (pvz., ankstesnio susitikimo protokolą, ataskaitas, pristatymus ar kitą medžiagą) likus ne mažiau kaip trims dienoms iki aiškinimo. Jei šios sąlygos nesilaikoma, į pretenzijas dėl netikslaus terminų vartojimo aiškinimo metu nebus atsižvelgiama.

4.3. Vykdytojas neatsako už jokias pasekmes, susijusias su Užsakovo autorių teisių pažeidimu.

4.4. Vykdytojas įsipareigoja laikyti paslaptyje visą informaciją, susijusią su Užsakymo objektu, ir saugoti visą iš Užsakovo gautą medžiagą, ypač konfidencialią informaciją.

4.5. Užsakovas įsipareigoja be Vykdytojo sutikimo nebendrauti su Vykdytojo vertėju raštu ar žodžiu. Jei Vykdytojas sutinka, kad Užsakovas bendrautų su vertėju raštu ar žodžiu, Užsakovas įsipareigoja neatskleisti vertėjui raštu ar žodžiu jokios informacijos, susijusios su konkrečiu Užsakovo ir Vykdytojo sutarties turiniu. Šio punkto pažeidimo atveju Užsakovas moka Vykdytojui 500 EUR baudą.

5. PRETENZIJOS

5.1. Užsakymas yra su trūkumais, jei jis nebuvo įvykdytas pagal Užsakymo sąlygas.

5.2. Vertimas taip pat yra ydingas, jei jis atliktas nesilaikant reikiamų gramatinių, stilistinių ar semantinių standartų.

5.3. Jei nėra 5.1 ir 5.2 punktuose nurodytų trūkumų, Užsakymas laikomas tinkamai įvykdytu pagal Užsakovo reikalavimus.

5.4. Pretenzijos turi būti pateikiamos raštu (taip pat ir el. paštu). Pretenzijos turi būti pagrįstos, jose turi būti nurodytas defektų pobūdis ir, jei įmanoma, defektų skaičius.

5.5. Jei Vykdytojas pripažįsta Užsakovo pretenziją pagrįsta, Vykdytojas iš naujo parengia Užsakymą. Tokiu atveju Klientas turi teisę į Užsakymo kainos nuolaidą.

5.6. Užsakovui suteikiama atitinkama nuolaida Užsakymo kainai, jei Vykdytojas pripažįsta Užsakovo pretenzijos, grindžiamos kitais nei 5.2 punkte nurodytais defektais, pagrįstumą arba jei Užsakovas atsisako siūlomo ištaisymo.

5.7. Nuolaidos dydis nustatomas remiantis specialisto išvada arba abiejų šalių susitarimu.

5.8. Kilus Šalių ginčui dėl Kliento per nustatytą terminą pateiktos pretenzijos, susijusios su 5.2 punkte nurodytais defektais, abi Šalys iš pradžių įsipareigoja ginčą spręsti neteismine tvarka, pasirinkdamos kompetentingo nepriklausomo eksperto nuomonę. Dėl specialisto abi šalys susitaria abipusiu susitarimu.

5.9. Nuolaidos dydis priklauso nuo eksperto nuomonės arba abiejų šalių susitarimo.

5.10. Vykdytojas atsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl atliktų darbų defektų. Šalys susitaria, kad reikalavimo atlyginti nuostolius suma yra ribota ir nuostoliai neviršija Užsakymo kainos.

5.11. Komercinių vertimų atveju, t. y., kai Užsakovas yra prekybininkas, Užsakovas privalo pareikšti pretenzijas Vykdytojui dėl defektų nepagrįstai nedelsdamas po to, kai juos pastebėjo, bet ne vėliau kaip per 21 dieną nuo Užsakymo gavimo.

5.12. Jei Klientas yra fizinis asmuo, jis turi teisę pareikšti ieškinį pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą.

5.13. Pavėluotai pateikta pretenzija nebus nagrinėjama ir bus laikoma negaliojančia.

6. MOKĖJIMO TVARKA

6.1. Užsakymo kaina apskaičiuojama remiantis galiojančiu Vykdytojo kainoraščiu ir jame nurodytu kainos apskaičiavimo būdu.

6.2. Jei orientacinė Užsakymo kaina pagrįsta tik apytiksliu vienetų skaičiumi, kaina apskaičiuojama pridedant tikruosius vienetus (vertimo kalba) po vertimo užbaigimo.

6.3. Vykdytojas turi teisę išrašyti sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas iš karto po užsakymo įvykdymo, remdamasis užsakyme nustatytomis sąlygomis.

6.4. Užsakymas apmokamas pagal Vykdytojo išrašytą sąskaitą faktūrą, kurią Užsakovas turi apmokėti iki mokėjimo termino pabaigos.

6.5. Jei Klientas praleidžia sąskaitos faktūros apmokėjimo terminą, skaičiuojami 0,01 % delspinigiai nuo mokėtinos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

6.6. Nesumokėjus bet kurios pagal Sutartį mokėtinos įmokos, Kliento įmoka pirmiausia įskaitoma kaip delspinigiai, o likusi dalis panaudojama atitinkamos skolos sumai padengti.

6.7. Vykdytojas abipusiu susitarimu gali išrašyti Užsakovui išankstinę sąskaitą faktūrą 50 % Užsakymo sumos. Išankstinio mokėjimo sąskaita turi būti apmokėta iki nustatyto termino.

7. FIZINIŲ ASMENŲ DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Šalys įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), t. y. užtikrinti, kad asmens duomenys:

7.1.1. bus tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai duomenų subjektams;

7.1.2. bus tvarkomi siekiant įvykdyti Užsakymą ir nebus tvarkomi su Užsakymo vykdymu nesuderinamu būdu;

7.1.3. bus tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas duomenų saugumas pagal teisės aktus, įskaitant apsaugą nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo ir atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo taikant tinkamas technines ar organizacines priemones.

7.2. Kiekviena Šalis yra atsakinga už asmenų (duomenų subjektų) informavimą apie jų asmens duomenų tvarkymą, kurį ji atlieka kaip duomenų valdytoja.

7.3. Šalys įsipareigoja neatskleisti gautų asmens duomenų trečiosioms šalims be išankstinio raštiško šalies, iš kurios gavo asmens duomenis, sutikimo. Jei Šalis privalo atskleisti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus gautus asmens duomenis, ji informuoja Šalį, iš kurios gavo asmens duomenis, apie asmens duomenų perdavimą, išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai.

7.4. Vykdytojas privalo saugoti pagal šią Sutartį gautų asmens duomenų konfidencialumą neribotą laiką tiek Sutarties galiojimo metu, tiek jai pasibaigus.

7.5. Vykdytojas užtikrina, kad jo darbuotojai ir (arba) atstovai, ir (arba) subrangovai neribotą laiką laikytųsi šiame punkte nurodyto konfidencialumo reikalavimo, išskyrus atvejus, kai vykdytojas privalo atskleisti tokią informaciją valstybės ir (arba) vietos valdžios institucijoms pagal Europos Sąjungos arba Latvijos teisės aktus.

7.6. Šalys užtikrina, kad pagal šį Susitarimą gauti asmens duomenys būtų prieinami tik tiems jų darbuotojams, atstovams ar subrangovams, kurie dalyvauja vykdant Susitarimą, ir tik tiek, kiek tai būtina jų pareigoms pagal Susitarimą vykdyti.

7.7. Vykdytojas nedelsdamas informuoja ne tik priežiūros instituciją, bet ir Užsakovą apie atvejus, kai įvyko arba įtariama, kad įvyko asmens duomenų tvarkymo pažeidimas, susijęs su pagal sutartį gautais asmens duomenimis. Pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip per 72 valandas nuo pažeidimo nustatymo.

7.8. Šalys patvirtina, kad asmens duomenys tvarkomi tik Europos Sąjungoje (ES) ir Europos ekonominėje erdvėje (EEE).

7.9. Šalys yra atsakingos už tinkamų gautų asmens duomenų apsaugos priemonių (įskaitant technines ir organizacines priemones, asmens duomenų tvarkymo sistemų apsaugą) užtikrinimą ir įgyvendinimą taip, kad duomenų tvarkymas atitiktų Europos Sąjungos ir Latvijos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus ir užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie asmens duomenų.

8. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Ginčus, kylančius vykdant Sutartį arba susijusius su jos vykdymu, Šalys sprendžia tarpusavio derybomis per 60 (šešiasdešimt) dienų. Susitarimas dėl ginčo sprendimo sudaromas raštu ir abiejų Šalių pasirašomas. Minėtas susitarimas pridedamas prie šio Susitarimo. Jei nepavyksta susitarti, ginčai sprendžiami teisme Latvijos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Įsigalioja nuo 2021-08-18.