SIA „Skrivanek Baltic” komercnoteikumi,

izdoti saskaņā ar Civillikuma noteikumiem, Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

1. Pamatnoteikumi

 
1.1. Līguma priekšmets ir tādu pakalpojumu sniegšana, kas ir Izpildītāja uzņēmējdarbības veidi, jo īpaši rakstisku un mutisku tulkojumu izpilde saskaņā ar Līgumu, šiem komercnoteikumiem un Pasūtījumā minētajiem nosacījumiem.
 

1.2. Šie komercnoteikumi ir neatņemama Pasūtītāja un Izpildītāja Līguma daļa.

1.3. Līgumiskās attiecības starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek nodibinātas, noformējot rakstisku pasūtījumu, tai skaitā e-pasta sarakstes vai elektronisku pasūtījuma veidlapu aizpildīšanas veidā (turpmāk − Pasūtījums).

1.4. Ja 6 (sešu) Izpildītāja darba stundu laikā pēc Pasūtījuma saņemšanas Izpildītājs nemin, ka Pasūtījumā minētie nosacījumi viņam nav pieņemami, tad starp pusēm tiek nodibinātas līgumiskās attiecības, atbilstoši Pasūtījumā minētiem noteikumiem.

1.5. Līgumiskās attiecības netiek nodibinātas, ja Izpildītājs 1.3. punktā minētajā termiņā paziņo, ka Pasūtījuma izpildīšanas nosacījumi nav pieņemami, līdz laikam, kad puses vienojas par visiem nosacījumiem.

1.6. Līgumiskās attiecības starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek nodibinātas arī tad, ja Pasūtītājs pieņem Izpildītāja ierosinājumu par izmaiņām Pasūtījumā.

2. Rakstiski tulkojumi

 
2.1. Izpildītājs saskaņā ar 1. punktā minētiem noteikumiem vienojas par Pasūtījumu un izpilda Pasūtījumu noteiktā valodā un noteiktā laika posmā, vēlāk to nododot Pasūtītājam norunātajā veidā. 
 

2.2. Pasūtītājs apņemas pienācīgi izpildītu Pasūtījumu pieņemt un samaksāt Izpildītājam norunāto cenu.

2.3. Pasūtītāja pienākums ir pieņemt Pasūtījumu noteiktā laikā un veidā.

2.4. Pasūtītāja vai tā pilnvarotā darbinieka pienākums ir pa tālruni vai rakstiski (tai skaitā pa e-pastu) apstiprināt Pasūtījuma pieņemšanu, norādot, ka tas pieņemts laikā. Ja Pasūtītājs neizpilda šo pienākumu un 24 stundu laikā pēc Pasūtījuma nodošanas termiņa pa tālruni vai rakstiski (tai skaitā pa e-pastu) neatgādina par pasūtījumu, Izpildītājs var uzskatīt, ka Pasūtītājs ir pasūtījumu saņēmis laikā un viņam nav radušies nekādi iebildumi par tā izpildes termiņu un kārtību.

2.5. Pasūtījuma izpildes termiņš nav nokavēts, ja Izpildītājs atkārtoti – pēc Pasūtītāja atgādinājuma, tam nosūta Pasūtījumu un pierāda, ka to jau ir nosūtījis Pasūtījumā noteiktajā laikā un veidā.

2.6. Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla nokavē Pasūtījuma nodošanu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Pasūtījuma cenas.

2.7. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ Pasūtījumu nav iespējams nodot Pasūtītājam iepriekš noteiktā veidā, Izpildītājs izvēlas citu pasūtījuma nodošanas veidu, kura izdevumus sedz Pasūtītājs, par ko tas tiek iepriekš brīdināts.

2.8. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā neiesniedz pretenziju un nemin pamatotu iemeslu, bet atsakās pieņemt pienācīgi izpildītu Pasūtījumu, tad Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, un Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu, kuru Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt.

3. Mutiski tulkojumi

 
3.1. Izpildītājs saskaņā ar 1. punktā minētiem noteikumiem vienojas par Pasūtījumu un izpilda pasūtījumu (mutisku tulkojumu) noteiktā valodā, laikā un vietā.
 

3.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt pienācīgi izpildītu pasūtījumu un samaksāt Izpildītājam norunāto cenu par mutisko tulkojumu.

3.3. Izpildītājs nodrošina mutisku tulkojumu ar tulka (-u) starpniecību.

3.4. Pasūtītāja pienākums ir pieņemt tulkojumu noteiktajā termiņā un veidā, kas norādīts pasūtījuma veidlapā.

3.5. Ja mutiskais tulkojums tika veikts atbilstoši noteiktajām prasībām un termiņā un Pasūtītājam nav radušās pretenzijas, Pasūtītāja vai tā pilnvarota darbinieka pienākums ir uzreiz pēc tulkojuma veikšanas mutiskā tulkojuma izpildes akta veidlapā rakstiski apstiprināt, ka tulkojums ticis veikts vajadzīgajā kvalitātē un laikā.

3.6. Ja Pasūtītājs bez pamata atsakās pieņemt pienācīgi izpildītu mutisko tulkojumu, noteiktajā termiņā neiesniedzot pretenziju, tad pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, un Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu, kuru Pasūtītājam ir pienākums samaksāt.

3.7. Izpildītājs apņemas turēt noslēpumā visu informāciju, kas ir saistīta ar mutiskā tulkojuma tematu, kā arī apņemas veikt visu no Pasūtītāja saņemto palīgmateriālu, jo īpaši konfidenciālās informācijas, uzskaiti.

3.8. Pasūtītājam nav tiesību pieprasīt, lai tulks (-i) veiktu citu, pasūtījuma veidlapā nenorādītu darbību, piem., rakstisku tulkojumu, sapulces protokolēšanu u. c..

3.9. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt samaksu par visu norunāto tulka (-u) darba laiku, arī gadījumā, ja Pasūtītājs neizmanto visu šo laiku.

3.10. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt attiecīgus darba apstākļus noteiktajam mutiskā tulkojuma veidam, ieskaitot tehnisko aprīkojumu, ja tas netiek pasūtīts pie Izpildītāja.

3.11. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt tulka (-u) braucienu no norunātās vietas uz vietu, kur jāveic tulkojums.

3.12. Gadījumā, ja tulks (-i) izmanto privāto transportlīdzekli, Pasūtītājs, to abpusēji saskaņojot ar Izpildītāju, sedz visus tulka (-u) ceļa izdevumus.

3.13. Pasūtītājam jānodrošina tulka naktsmājas – vienvietīgu istabu ar ērtībām.

3.14. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt tulkam (-u) pusdienu un atpūtas pārtraukumus vismaz 30 minūšu garumā reizi četrās tulkošanas stundās.

3.15. Mutiskas tulkošanas diena ir astoņas (8) stundas, ieskaitot pārtraukumus.

3.16. Pasūtītājam ir tiesības uz kompensāciju par laiku, ko nokavējis tulks.

4. Pušu tiesības un pienākumi

 
4.1. Pasūtītāja pienākums ir atklāt Izpildītājam mērķus, kuriem tiks izmantots Pasūtījums. Ja Izpildītājam netiek atklāts Pasūtījuma izmantošanas mērķis, tad netiks izskatīta iespējamā pretenzija, kas izriet no šā iemesla.
 

4.2. Gadījumā, ja Pasūtījums tiks izmantots iespieddarbiem vai arī kā citādi publicēts un izplatīts, izmantots reklāmas un publisko attiecību aktivitātēm (tai skaitā publicēšanai internetā), veicot Pasūtījumu Pasūtītājam pienākums ir par to informēt Izpildītāju. Ja Pasūtītājs to nav norādījis Izpildītājam, tad Pasūtītājam nav tiesību iesniegt pretenziju par to zaudējumu atlīdzināšanu, kas saistīti ar veiktajā pasūtījumā konstatētajiem defektiem.

4.3. Ja tekstā, kas ir Pasūtījuma priekšmets, ir nozaru un citi speciālie termini, saīsinājumi u. tml., un ja Pasūtītāja rīcībā ir terminoloģijas saraksts, Pasūtītāja pienākums ir nodot Izpildītāja rīcībā dotās terminoloģijas sarakstu attiecīgajā valodā vai nodot Izpildītājam citus palīgmateriālus, vai iecelt atbildīgo personu, kas sniegs nepieciešamās konsultācijas. Ja tas netiks veikts, tad netiks ņemtas vērā iespējamās pretenzijas par terminoloģiju.

4.4. Pasūtītājam vismaz trīs dienu laikā pirms mutiskas tulkošanas jānosūta Izpildītājam palīgmateriāli (piem., iepriekšējās sapulces protokoli, referāti, prezentācijas vai citi materiāli). Ja minētais nosacījums netiek izpildīts, netiks izskatītas iespējamās pretenzijas par neprecīzu terminu lietošanu mutiskas tulkošanas laikā.

4.5. Izpildītājs nav atbildīgs par iespējamām sekām, kas ir saistītas ar Pasūtītāja autortiesību pārkāpumiem.

4.6. Izpildītājs apņemas turēt noslēpumā visu informāciju, kas saistīta ar Pasūtījuma priekšmetu, kā arī apņemas veikt visu no Pasūtītāja saņemto materiālu, jo īpaši konfidenciālās informācijas, uzskaiti.

4.7. Pasūtītājs apņemas bez Izpildītāja piekrišanas nesazināsies ar Izpildītāja tulkotāju vai tulku. Ja Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs sazinās ar tulkotāju vai tulku, Pasūtītājs apņemas neizpaust tulkotājam vai tulkam informāciju, kas attiecas ar konkrēto Pasūtītāja un Izpildītāja Līguma saturu. Ja tiek pārkāpti šī punkta noteikumi, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 500 EUR apmērā.

5. Pretenzijas

 
5.1. Izpildītajam Pasūtījumam defekti ir tad, ja tas netika izpildīts saskaņā ar Pasūtījumā minētiem noteikumiem.
 

5.2. Izpildītajam rakstiskam tulkojumam defekti ir arī tad, ja tas netiek izpildīts atbilstošā gramatiskā, stilistiskā vai semantiskā kvalitātē.

5.3. Ja netiek konstatēti 5.1. un 5.2. punktā norādītie defekti, tiek uzskatīts, ka Pasūtījums ir izpildīts pienācīgi un atbilstoši Pasūtītāja prasībām.

5.4. Pretenzijas ir jāiesniedz rakstiski (tai skaitā arī pa e-pastu). Pretenzijas ir jāpamato un tajās jānorāda defektu veids un, ja iespējams, arī to skaits.

5.5. Ja Izpildītājs atzīst Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Izpildītājs veic nepieciešamo veiktā Pasūtījuma korektūru. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uz Pasūtījuma cenas atlaidi.

5.6. Pasūtītājam tiek piešķirta atbilstoša pasūtījuma cenas atlaide, ja Izpildītājs atzīst par pamatotu Pasūtītāja pretenziju, kuras pamatā nav defekti, kas minēti 5.2. punktā vai arī gadījumā, ja Pasūtītājs atsakās no piedāvātās korektūras.

5.7. Atlaides apjoms tiek noteikts, pamatojoties uz speciālista atzinumu vai abām pusēm, savstarpēji vienojoties.

5.8. Ja starp Pusēm rodas strīds sakarā ar Pasūtītāja termiņā iesniegto pretenziju, kur minēti 5.2. punktā norādītie defekti, abas puses sākumā apņemas strīdu risināt, ievērojot ārpus tiesas izskatīšanas kārtību, izvēloties kompetenta neatkarīga speciālista atzinumu. Par speciālistu abas puses savstarpēji vienojas.

5.9. Atlaides apjoms ir atkarīgs no speciālista sniegtā atzinuma vai abu pušu vienošanās.

5.10. Par iespējamajiem zaudējumiem, kas ir saistīti ar izpildītā pasūtījumā pieļautiem defektiem, ir atbildīgs Izpildītājs. Puses vienojas, ka zaudējumu prasības apmērs tiek ierobežots un zaudējumi tiek atlīdzināti ne vairāk kā Pasūtījuma cenas apmērā.

5.11. Komerciālu tulkojumu gadījumā, t.i., ja Pasūtītājs ir komersants, tad Pasūtītāja pienākums ir izteikt Izpildītājam pretenzijas par defektiem bez liekas kavēšanās pēc tam, kad to ir pamanījis, tomēr ne vēlāk kā 21 dienas laikā pēc veiktā Pasūtījuma saņemšanas.

5.12. Ja Pasūtītājs ir fiziska persona, viņš ir tiesīgs pieteikt prasījumu saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

5.13. Ar novēlošanos iesniegta pretenzija netiek izskatīta un tiek uzskatīta par spēkā neesošu.

6. Norēķinu kārtība

 
6.1. Pasūtījuma cenas aprēķina pamatā ir spēkā esošs Izpildītāja cenrādis (Līguma pielikums Nr.1) un tajā norādītais cenas aprēķina veids.
 

6.2. Ja aptuvenā Pasūtījuma cena izriet tikai no aptuvenā vienību skaita, cenu aprēķins tiek veikts, saskaitot reālās vienības (tulkojuma mērķa valodā) pēc tulkojuma izpildes.

6.3. Visas Izpildītāja cenrādī norādītās cenas ir norādītas eiro (EUR) un bez pievienotās vērtības nodokļa. Gadījumā, ja Pasūtījuma izpildes laikā dažādu apstākļu dēļ mainās Pakalpojumu cenas, Izpildītāja pienākums ir informēt par to Pasūtītāju vismaz vienu kalendāro mēnesi iepriekš.

6.4. Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem uzreiz pēc Pasūtījuma izpildes, pamatojoties uz Pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem.

6.5. Pasūtījuma samaksas pamatā ir rēķins, ko izrakstījis Izpildītājs un kas Pasūtītajam jāapmaksā līdz noteiktā samaksas termiņa beigām.

6.6. Ja Pasūtītājs nokavē rēķina apmaksas termiņu, tiek aprēķināti nokavējuma procenti 0,05% apjomā no parāda summas par katru maksājuma kavējuma dienu.

6.7. Jebkura līgumā noteiktā maksājuma kavējuma gadījumā Pasūtītāja naudas iemaksas vispirms tiek ieskaitīta kā nokavējuma procenti, bet atlikusī summa tiek ieskaitīta attiecīgā parāda summas dzēšanai.

6.8. Abām pusēm vienojoties, Izpildītājs var izrakstīt Pasūtītājam priekšapmaksas rēķinu 50% apmērā no Pasūtījuma summas. Priekšapmaksas rēķins jāapmaksā noteiktajā termiņā.

7. Nobeiguma noteikumi

 
7.1. Katrai Pusei ir jāinformē otra Puse, ja tā nevar turpmāk efektīvi vai pienācīgi izpildīt Līgumu, kā arī par Līguma laušanas iemesliem.
 

7.2. Ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, viņam ir pienākums pilnā apjomā veikt samaksu par visu jau padarīto darbu.

7.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu tādu nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse (vai abas Puses kopā) nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt un par kuru rašanos Puses nav atbildīgas.

7.4. Šie komercnoteikumi ir Izpildītāja pakalpojumu Pasūtījuma un Līguma pielikums un neatņemama daļa neatkarīgi no Pasūtījuma veida.

7.5. Šie komercnoteikumi var tikt mainīti vai papildināti Pusēm par to rakstiski vienojoties. Šādi grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā, kad tos ir parakstījušas Puses un kļūst par Līguma neatņemamu daļu.