Scroll Top

SIA „Skrivanek Baltic”
vispārējie komercnoteikumi

1

SIA „Skrivanek Baltic”
vispārējie komercnoteikumi

1

1. PAMATNOTEIKUMI

1.1. Šie vispārējie komercnoteikumi nosaka SIA “Skrivanek Baltic”, reģistrācijas numurs: 40003626172, juridiskā adrese: Lāčplēša ielā 87C, Rīgā, LV-1011, turpmāk tekstā – Izpildītājs, un tās klientu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, bet abi kopā – Puses, sadarbības principus.

1.2. Komercnoteikumu priekšmets ir tādu pakalpojumu – turpmāk tekstā Pasūtījums, sniegšana, kas ir SIA “Skrivanek Baltic” uzņēmējdarbības veidi, jo īpaši rakstiski un mutiski tulkojumi saskaņā ar šiem komercnoteikumiem un Pasūtījumā atrunātajiem nosacījumiem.

1.3. Līgumiskās attiecības starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek nodibinātas, noformējot rakstisku Pasūtījumu, tai skaitā e-pasta sarakstes veidā, kurā Puses vienojas par Pasūtījuma izpildes laiku, kārtību un samaksas nosacījumiem.

2. RAKSTISKIE TULKOJUMI

2.1. Izpildītājs saskaņā ar 1. punktā minēto vienojas par Pasūtījumu un izpilda Pasūtījumu noteiktā valodā un laikā, to nododot Pasūtītājam norunātajā veidā.

2.2. Pasūtītājs apņemas pienācīgi izpildītu Pasūtījumu pieņemt un samaksāt Izpildītājam norunāto cenu.

2.3. Pasūtītāja pienākums ir pieņemt Pasūtījumu noteiktā laikā un veidā.

2.4. Pasūtītāja vai tā pilnvarotā darbinieka pienākums ir pa tālruni vai rakstiski (tai skaitā pa e-pastu) apstiprināt Pasūtījuma pieņemšanu, norādot, ka tas pieņemts laikā. Ja Pasūtītājs neizpilda šo pienākumu un 24 stundu laikā pēc Pasūtījuma nodošanas termiņa pa tālruni vai rakstiski (tai skaitā pa e-pastu) neatgādina par pasūtījumu, Izpildītājs var uzskatīt, ka Pasūtītājs ir pasūtījumu saņēmis laikā un viņam nav radušies nekādi iebildumi par tā izpildes termiņu un kārtību.

2.5. Pasūtījuma izpildes termiņš nav nokavēts, ja Izpildītājs atkārtoti – pēc Pasūtītāja atgādinājuma, tam nosūta Pasūtījumu un pierāda, ka to jau ir nosūtījis Pasūtījumā noteiktajā laikā un veidā.

2.6. Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla nokavē Pasūtījuma nodošanu, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no pasūtījuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Pasūtījuma cenas.

2.7. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ Pasūtījumu nav iespējams nodot Pasūtītājam iepriekš noteiktā veidā, Izpildītājs izvēlas citu pasūtījuma nodošanas veidu, kura izdevumus sedz Pasūtītājs, par ko tas tiek iepriekš brīdināts.

2.8. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā neiesniedz pretenziju un nemin pamatotu iemeslu, bet atsakās pieņemt pienācīgi izpildītu Pasūtījumu, tad Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, un Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu, kuru Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt.

3. MUTISKIE TULKOJUMI

3.1. Izpildītājs saskaņā ar 1. punktā minēto vienojas par Pasūtījumu un izpilda pasūtījumu (mutisku tulkojumu) noteiktā valodā, laikā un vietā.

3.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt pienācīgi izpildītu pasūtījumu un samaksāt Izpildītājam norunāto cenu par mutisko tulkojumu.

3.3. Izpildītājs nodrošina mutisku tulkojumu ar tulka (-u) starpniecību.

3.4. Pasūtītāja pienākums ir pieņemt tulkojumu noteiktajā termiņā un veidā, kas norādīts pasūtījuma veidlapā.

3.5. Ja mutiskais tulkojums tika veikts atbilstoši noteiktajām prasībām un termiņā un Pasūtītājam nav radušās pretenzijas, Pasūtītāja vai tā pilnvarota darbinieka pienākums ir uzreiz pēc tulkojuma veikšanas mutiskā tulkojuma izpildes akta veidlapā rakstiski apstiprināt, ka tulkojums ticis veikts vajadzīgajā kvalitātē un laikā.

3.6. Ja Pasūtītājs bez pamata atsakās pieņemt pienācīgi izpildītu mutisko tulkojumu, noteiktajā termiņā neiesniedzot pretenziju, tad pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, un Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu, kuru Pasūtītājam ir pienākums samaksāt.

3.7. Izpildītājs apņemas turēt noslēpumā visu informāciju, kas ir saistīta ar mutiskā tulkojuma tematu, kā arī apņemas veikt visu no Pasūtītāja saņemto palīgmateriālu, jo īpaši konfidenciālās informācijas, uzskaiti.

3.8. Pasūtītājam nav tiesību pieprasīt, lai tulks (-i) veiktu citu, pasūtījuma veidlapā nenorādītu darbību, piem., rakstisku tulkojumu, sapulces protokolēšanu u. c.

3.9. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt samaksu par visu norunāto tulka (-u) darba laiku, arī gadījumā, ja Pasūtītājs neizmanto visu šo laiku.

3.10. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt attiecīgus darba apstākļus noteiktajam mutiskā tulkojuma veidam, ieskaitot tehnisko aprīkojumu, ja tas netiek pasūtīts pie Izpildītāja.

3.11. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt tulka (-u) braucienu no norunātās vietas uz vietu, kur jāveic tulkojums.

3.12. Gadījumā, ja tulks (-i) izmanto privāto transportlīdzekli, Pasūtītājs, to abpusēji saskaņojot ar Izpildītāju, sedz visus tulka (-u) ceļa izdevumus.

3.13. Pasūtītājam jānodrošina tulka naktsmājas – vienvietīgu istabu ar ērtībām.

3.14. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt tulkam (-u) pusdienu un atpūtas pārtraukumus vismaz 30 minūšu garumā reizi četrās tulkošanas stundās.

3.15. Mutiskas tulkošanas diena ir astoņas (8) stundas, ieskaitot pārtraukumus.

3.16. Pasūtītājam ir tiesības uz kompensāciju par laiku, ko nokavējis tulks.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Ja Pasūtītāja rīcībā ir iekšēji apstiprināts terminoloģijas saraksts, Pasūtītājam ir vēlams uz Pasūtījuma izpildes laiku to nodot Izpildītāja rīcībā vai nodot Izpildītājam citus palīgmateriālus, kas var palīdzēt pareizas terminoloģijas izvēlē, vai iecelt atbildīgo personu, kas sniegs nepieciešamās konsultācijas.

4.2. Pasūtītājam vismaz trīs dienu laikā pirms mutiskas tulkošanas jānosūta Izpildītājam palīgmateriāli (piem., iepriekšējās sapulces protokoli, referāti, prezentācijas vai citi materiāli). Ja minētais nosacījums netiek izpildīts, netiks izskatītas iespējamās pretenzijas par neprecīzu terminu lietošanu mutiskas tulkošanas laikā.

4.3. Izpildītājs nav atbildīgs par iespējamām sekām, kas ir saistītas ar Pasūtītāja autortiesību pārkāpumiem.

4.4. Izpildītājs apņemas turēt noslēpumā visu informāciju, kas saistīta ar Pasūtījuma priekšmetu, kā arī apņemas veikt visu no Pasūtītāja saņemto materiālu, jo īpaši konfidenciālās informācijas, uzskaiti.

4.5. Pasūtītājs apņemas bez Izpildītāja piekrišanas nesazināsies ar Izpildītāja tulkotāju vai tulku. Ja Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs sazinās ar tulkotāju vai tulku, Pasūtītājs apņemas neizpaust tulkotājam vai tulkam informāciju, kas attiecas ar konkrēto Pasūtītāja un Izpildītāja Līguma saturu. Ja tiek pārkāpti šī punkta noteikumi, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 500 EUR apmērā.

5. PRETENZIJAS

5.1. Izpildītajam Pasūtījumam defekti ir tad, ja tas netika izpildīts saskaņā ar Pasūtījumā minētiem noteikumiem.

5.2. Izpildītajam rakstiskam tulkojumam defekti ir arī tad, ja tas netiek izpildīts atbilstošā gramatiskā, stilistiskā vai semantiskā kvalitātē.

5.3. Ja netiek konstatēti 5.1. un 5.2. punktā norādītie defekti, tiek uzskatīts, ka Pasūtījums ir izpildīts pienācīgi un atbilstoši Pasūtītāja prasībām.

5.4. Pretenzijas ir jāiesniedz rakstiski (tai skaitā arī pa e-pastu). Pretenzijas ir jāpamato un tajās jānorāda defektu veids un, ja iespējams, arī to skaits.

5.5. Ja Izpildītājs atzīst Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Izpildītājs veic atkārtotu veiktā Pasūtījuma pārstrādāšanu. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uz Pasūtījuma cenas atlaidi.

5.6. Pasūtītājam tiek piešķirta atbilstoša pasūtījuma cenas atlaide, ja Izpildītājs atzīst par pamatotu Pasūtītāja pretenziju, kuras pamatā nav defekti, kas minēti 5.2. punktā vai arī gadījumā, ja Pasūtītājs atsakās no piedāvātās korektūras.

5.7. Atlaides apjoms tiek noteikts, pamatojoties uz speciālista atzinumu vai abām pusēm, savstarpēji vienojoties.

5.8. Ja starp Pusēm rodas strīds sakarā ar Pasūtītāja termiņā iesniegto pretenziju, kur minēti 5.2. punktā norādītie defekti, abas puses sākumā apņemas strīdu risināt, ievērojot ārpus tiesas izskatīšanas kārtību, izvēloties kompetenta neatkarīga speciālista atzinumu. Par speciālistu abas puses savstarpēji vienojas.

5.9. Atlaides apjoms ir atkarīgs no speciālista sniegtā atzinuma vai abu pušu vienošanās.

5.10. Par iespējamajiem zaudējumiem, kas ir saistīti ar izpildītā pasūtījumā pieļautiem defektiem, ir atbildīgs Izpildītājs. Puses vienojas, ka zaudējumu prasības apmērs tiek ierobežots un zaudējumi tiek atlīdzināti ne vairāk kā Pasūtījuma cenas apmērā.

5.11. Komerciālu tulkojumu gadījumā, t.i., ja Pasūtītājs ir komersants, tad Pasūtītāja pienākums ir izteikt Izpildītājam pretenzijas par defektiem bez liekas kavēšanās pēc tam, kad to ir pamanījis, tomēr ne vēlāk kā 21 dienas laikā pēc veiktā Pasūtījuma saņemšanas.

5.12. Ja Pasūtītājs ir fiziska persona, viņš ir tiesīgs pieteikt prasījumu saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

5.13. Ar novēlošanos iesniegta pretenzija netiek izskatīta un tiek uzskatīta par spēkā neesošu.

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA

6.1. Pasūtījuma cenas aprēķina pamatā ir spēkā esošs Izpildītāja cenrādis un tajā norādītais cenas aprēķina veids.

6.2. Ja aptuvenā Pasūtījuma cena izriet tikai no aptuvenā vienību skaita, cenu aprēķins tiek veikts, saskaitot reālās vienības (tulkojuma mērķa valodā) pēc tulkojuma izpildes.

6.3. Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem uzreiz pēc Pasūtījuma izpildes, pamatojoties uz Pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem.

6.4. Pasūtījuma samaksas pamatā ir rēķins, ko izrakstījis Izpildītājs un kas Pasūtītajam jāapmaksā līdz noteiktā samaksas termiņa beigām.

6.5. Ja Pasūtītājs nokavē rēķina apmaksas termiņu, tiek aprēķināti nokavējuma procenti 0,01% apjomā no parāda summas par katru maksājuma kavējuma dienu.

6.6. Jebkura līgumā noteiktā maksājuma kavējuma gadījumā Pasūtītāja naudas iemaksas vispirms tiek ieskaitīta kā nokavējuma procenti, bet atlikusī summa tiek ieskaitīta attiecīgā parāda summas dzēšanai.

6.7. Abām pusēm vienojoties, Izpildītājs var izrakstīt Pasūtītājam priekšapmaksas rēķinu 50% apmērā no Pasūtījuma summas. Priekšapmaksas rēķins jāapmaksā noteiktajā termiņā.

7. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

7.1. Puses apņemas ievērot personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, t. sk. Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)”, proti, nodrošināt, ka personas dati:

7.1.1. tiks apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektiem pārredzamā veidā;

7.1.2. tiks apstrādāti Pasūtījuma izpildei, un personas datu apstrādi neveiks ar Pasūtījumu izpildi nesavietojamā veidā;

7.1.3. tiks apstrādāti tādā veidā, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu datu drošību, t. sk. aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

7.2. Katra Puse ir atbildīga par personu (datu subjektu) informēšanu par viņu personas datu apstrādi, ko veic kā datu pārzinis.

7.3. Puses apņemas nenodot saņemtos personas datus trešajām personām bez tās Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, no kuras tā ir saņēmusi personas datus. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusei ir pienākums izpaust saņemtos personas datus, tās pienākums par personas datu nodošanu informēt Pusi, no kuras tā ir saņēmusi personas datus, ja vien to neaizliedz normatīvie akti.

7.4. Izpildītājam ir pienākums saglabāt šī līguma ietvaros saņemtos Personas datus konfidenciālus nenoteiktu laika periodu gan līguma darbības laikā, gan pēc tā.

7.5. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka tā darbinieki un/vai pilnvarnieki, un/vai apakšuzņēmēji ievēro šajā punktā minēto konfidencialitātes prasību nenoteiktu laika periodu, ja vien Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvie akti nav uzlikuši Izpildītājam pienākumu izpaust šo informāciju valsts un/vai pašvaldību iestādēm.

7.6. Puses nodrošina, ka šī līguma ietvaros saņemtajiem personas datiem ir piekļuve tikai tiem saviem darbiniekiem, pilnvarniekiem vai apakšuzņēmējiem, kas iesaistīti līguma izpildē un tikai tādā apmērā, kas nepieciešams to pienākumu veikšanai līguma saistību izpildē.

7.7. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt ne tikai uzraugošo iestādi, bet arī Pasūtītāju par gadījumiem, kad ir noticis līguma ietvaros saņemto personas datu apstrādes pārkāpums vai radušās aizdomas, ka tas varētu iestāties. Informēšana notiek ne vēlāk kā 72 stundas pēc pārkāpuma atklāšanas.

7.8. Puses apliecina, ka personas datu apstrāde tiek veikta tikai Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs.

7.9. Puses ir atbildīgas par atbilstošu pasākumu nodrošināšanu un īstenošanu saņemto personas datu aizsardzībā (t.sk., tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu, personas datu apstrādes sistēmu aizsardzību) tādā veidā, lai apstrādē ir ievērotas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un novērsta nesankcionēta piekļuve personas datiem.

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā 60 (sešdesmit) dienu laikā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstveidā un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie šī Līguma. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Spēkā no 18.08.2021.