Scroll Top

SIA Skrivanek Baltic üldised äritingimused

1

1. PÕHISÄTTED

1.1. Šie vispārējie komercnoteikumi nosaka SIA “Skrivanek Baltic”, reģistrācijas numurs: 40003626172, juridiskā adrese: Lāčplēša 87C, Riia, Läti, LV-1011, turpmāk tekstā – Izpildītājs, un tās klientu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, bet abi kopā – Puses, sadarbības principus.

1.2. Äritingimuste ese on selliste teenuste, edaspidi „tellimus“, osutamine, mis on ettevõtte SIA Skrivanek Baltic tegevusalad, eelkõige kirjalikud ja suulised tõlked vastavalt neile äritingimustele ja tellimuses kokku lepitud tingimustele.

1.3. Tellija ja teostaja vahelised lepingulised suhted luuakse kirjaliku tellimuse vormistamisega, sealhulgas kirjavahetusega e-posti teel, milles pooled lepivad kokku tellimuse täitmise aja ja korra ning tasumise tingimused.

2. KIRJALIKUD TÕLKED

2.1. Teostaja lepib vastavalt punktile 1 kokku tellimuse ning täidab selle kindlaks määratud keeles ja ajaks, andes selle tellijale üle kokku lepitud kujul.

2.2. Tellija kohustub nõuetekohaselt täidetud tellimuse vastu võtma ja tasuma teostajale kokku lepitud hinna.

2.3. Tellija on kohustatud võtma tellimuse vastu kindlaks määratud ajal ja kujul.

2.4. Tellija või tema volitatud töötaja on kohustatud telefoni teel või kirjalikult (näiteks e-posti teel) kinnitama tellimuse vastuvõtmist, viidates, et see on vastu võetud õigeaegselt. Kui tellija ei täida seda kohustust ega tuleta 24 tunni jooksul pärast tellimuse üleandmise tähtaega telefoni teel või kirjalikult (näiteks e-posti teel) tellimust meelde, võib teostaja lugeda, et tellija on tellimuse õigeaegselt kätte saanud ning tal puuduvad pretensioonid selle täitmise aja ja korra kohta.

2.5. Tellimuse täitmise tähtaega ei ole ületatud, kui teostaja saadab tellija meeldetuletusel talle tellimuse uuesti ja tõendab, et on selle juba saatnud tellimuses määratud ajal ja kujul.

2.6. Kui teostaja hilineb ilma mõjuva põhjuseta tellimuse üleandmisega, on tellijal õigus nõuda leppetrahvi 0,1% tellimuse summast iga hilinetud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10% tellimuse summast.

2.7. Kui tellimust ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik tellijale eelnevalt määratud kujul üle anda, valib teostaja teise tellimuse üleandmise kuju, mille kulud katab tellija, millest teda eelnevalt hoiatatakse.

2.8. Kui tellija ei esita määratud ajaks pretensiooni ega nimeta mõjuvat põhjust, kuid keeldub nõuetekohaselt täidetud tellimuse vastuvõtmisest, siis loetakse tellimus täidetuks ja teostajal on õigus väljastada arve, mille tellija on kohustatud tasuma.

3. SUULISED TÕLKED

3.1. Teostaja lepib vastavalt punktile 1 kokku tellimuse ning täidab selle (suulise tellimuse) kindlaks määratud keeles, kohas ja ajal.

3.2. Tellija kohustub nõuetekohaselt täidetud tellimuse vastu võtma ja tasuma teostajale suulise tõlke eest kokku lepitud hinna.

3.3. Teostaja tagab suulise tõlkimise tõlgi või tõlkide vahendusel.

3.4. Tellija on kohustatud võtma tõlke vastu kindlaks määratud ajal ja kujul, mis on nimetatud tellimuse vormil.

3.5. Kui suuline tõlge tehakse vastavalt kindlaks määratud nõuetele ja ajal ning tellijal ei ole tekkinud pretensioone, on tellija või tema volitatud isik kohustatud kohe pärast tõlkimist kinnitama suulise tõlke tegemise akti vormil kirjalikult, et tõlge on tehtud vajaliku kvaliteediga ja ajal.

3.6. Kui tellija keeldub ilma põhjuseta nõuetekohaselt tehtud suulise tõlke vastuvõtmisest ega esita määratud ajaks pretensiooni, siis loetakse tellimus täidetuks ja teostajal on õigus väljastada arve, mille tellija on kohustatud tasuma.

3.7. Teostaja kohustub hoidma saladuses kogu teavet, mis on seotud suulise tõlke teemaga, samuti kohustub ta pidama arvet kõigi tellijalt saadud abimaterjalide, eriti konfidentsiaalse teabe üle.

3.8. Tellijal ei ole õigust nõuda, et tõlk või tõlgid teeksid muud kui tellimuse vormil nimetatud tööd, näiteks kirjalikku tõlget, koosoleku protokollimist jne.

3.9. Teostajal on õigus nõuda tasu tõlgi või tõlkide kogu kokku lepitud tööaja eest ka siis, kui tellija ei kasuta kogu seda aega ära.

3.10. Tellija on kohustatud tagama kindlaks määratud suulise tõlke liigile vastavad töötingimused, sealhulgas tehnilise varustuse, kui seda ei tellita teostajalt.

3.11. Tellija on kohustatud tagama tõlgi või tõlkide transportimise kokkulepitud kohast kohta, kus tuleb tõlkida.

3.12. Kui tõlk või tõlgid kasutavad erasõidukit, katab tellija teostajaga kooskõlastamisel kõik tõlgi või tõlkide sõidukulud.

3.13. Tellija peab tagama tõlgile öömaja – ühekohalise mugavustega toa.

3.14. Tellija on kohustatud tagama tõlgile või tõlkijale kord nelja tõlkimistunni jooksul vähemalt 30 minuti pikkuse lõuna- ja puhkepausi.

3.15. Suulise tõlkimise päeva pikkus on kaheksa (8) tundi, mille hulka kuuluvad ka pausid.

3.16. Tellijal on õigus kompensatsioonile aja eest, mille võrra on tõlk hilinenud.

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Kui tellijal on ettevõtte siseselt kinnitatud terminoloogiline sõnastik, on soovitatav anda see tellimuse täitmise ajaks teostaja käsutusse, samuti on soovitatav anda teostajale teisi abimaterjale, mis võivad aidata õige terminoloogia valimisel, või määrata vastutav isik, kes annab vajalikku nõu.

4.2. Tellija peab vähemalt kolm päeva enne suulist tõlkimist saatma teostajale abimaterjalid (näiteks varasema koosoleku protokollid, referaadid, esitlus- või muud materjalid). Kui nimetatud tingimust ei täideta, ei kuulu võimalikud pretensioonid suulise tõlkimise ajal ebatäpsete terminite kasutamise kohta läbivaatamisele.

4.3. Teostaja ei vastuta võimalike tagajärgede eest, mis on seotud tellija autoriõiguste rikkumistega.

4.4. Teostaja kohustub hoidma saladuses kogu teavet, mis on seotud tellimuse teemaga, samuti kohustub ta pidama arvet kõigi tellijalt saadud materjalide, eriti konfidentsiaalse teabe üle.

4.5. Tellija kohustub mitte võtma ilma teostaja nõusolekuta ühendust teostaja tõlkija või tõlgiga. Kui teostaja nõustub, et tellija võtab ühendust tõlkija või tõlgiga, kohustub tellija mitte avaldama tõlkijale või tõlgile teavet, mis puudutab tellija ja teostaja vahelise lepingu konkreetset sisu. Selle punkti tingimuste rikkumise maksab tellija teostajale leppetrahvi 500 eurot.

5. PRETENSIOONID

5.1. Täidetud tellimusel on vead juhul, kui see ei ole täidetud kooskõlas tellimuses nimetatud tingimustega.

5.2. Kirjalikul tõlkel on vead ka siis, kui see ei ole tehtud nõuetekohase grammatilise, stilistilise või semantilise kvaliteediga.

5.3. Kui punktides 5.1 ja 5.2 nimetatud vigu ei tuvastata, siis loetakse, et tellimus on täidetud nõuetekohaselt ja kooskõlas tellija nõudmistega.

5.4. Pretensioonid tuleb esitada kirjalikult (näiteks e-posti teel). Pretensioone tuleb põhjendada ning neis tuleb esitada vigade laad ja võimalusel ka arv.

5.5. Kui teostaja tunnistab tellija pretensiooni põhjendatuks, siis teeb teostaja tellimuse ümber. Sellisel juhul on tellijal õigus saada tellimuse hinnast soodustust.

5.6. Tellijale antakse vastava tellimuse hinnast soodustust, kui teostaja tunnistab põhjendatuks tellija pretensiooni, mille aluseks ei ole punktis 5.2 nimetatud vead või kui tellija keeldub pakutud korrektuurist.

5.7. Soodustuse suurus määratakse kindlaks vastavalt spetsialisti arvamusele või poolte vahelisele kokkuleppele.

5.8. Kui poolte vahel tekib vaidlus seoses tellija õigeaegselt esitatud pretensiooniga, milles on loetletud punktis 5.2 nimetatud vigu, kohustuvad pooled alguses vaidluse lahendada kohtuväliselt, lähtudes sõltumatu spetsialisti arvamusest. Spetsialisti valimises lepivad pooled omavahel kokku.

5.9. Soodustuse suurus sõltub spetsialisti arvamusest või poolte kokkuleppest.

5.10. Täidetud tellimusel esinevate vigadega seotud võimalike kahjude eest vastutab teostaja. Pooled lepivad kokku, et kahjunõude suurus piiratakse tellimuse hinnaga ja kahjusid hüvitatakse kuni selle ulatuses.

5.11. Äritõlgete korral, st kui tellija on äriühing, on ta kohustatud esitama teostajale pretensioonid vigade kohta ilma liigse viivitusteta pärast nende märkamist, kuid mitte hiljem kui 21 päeva jooksul pärast tellimuse kättesaamist.

5.12. Kui tellija on füüsiline isik, on tal õigus esitada nõue vastavalt tarbijate õiguste kaitse seadusele.

5.13. Hilinemisega esitatud pretensiooni läbi ei vaadata ja see loetakse kehtetuks.

6. ARVELDUSTE KORD

6.1. Tellimuse hinna arvutamise aluseks on teostaja kehtiv hinnakiri ja selles esitatud hinna arvutamise viis.

6.2. Kui tellimuse ligikaudne hind tuleneb ainult ühikute ligikaudsest arvust, arvutatakse hind reaalsete ühikute (sihtkeelde tehtud tõlke) alusel pärast tõlkimist.

6.3. Teostajal on õigus väljastada osutatud teenuste kohta arve kohe pärast tellimuse täitmist, võttes aluseks tellimuses esitatud tingimused.

6.4. Tellimuse eest tasutakse vastavalt teostaja väljastatud arvele. Tellija peab selle tasuma määratud maksetähtajaks.

6.5. Kui tellija hilineb arve tasumisega, arvutatakse viivist 0,01% võlasummast iga tasumisega hilinetud päeva eest.

6.6. Lepingus sätestatud mis tahes makse tasumisega hilinemisel kasutatakse tellija tasutud raha kõigepealt viivise tasumiseks, ülejäänud osa summast kasutatakse vastava võlasumma kustutamiseks.

6.7. Poolte kokkuleppel võib teostaja väljastada tellijale ettemaksuarve maksumusega 50% tellimuse summast. Ettemaksuarve tuleb tasuda määratud tähtajaks.

7. FÜÜSILISTE ISIKUTE ANDMETE KAITSE

7.1. Pooled kohustuvad järgima isikuandmete kaitset sätestavate õigusaktide nõudeid, sh Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärust), st tagama, et isikuandmeid:

7.1.1. töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja andmesubjektidele läbipaistvalt;

7.1.2. töödeldakse tellimuse täitmiseks ning et isikuandmeid ei töödelda tellimuse täitmisega mitte ühilduval viisil;

7.1.3. töödeldakse viisil, millega tagatakse õigusaktide nõuetele vastav andmete kaitse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävimise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

7.2. Kumbki pool vastutab isikute (andmesubjektide) teavitamise eest nende andmete töötlemisest, mida pool teeb vastutava töötlejana.

7.3. Pooled kohustuvad mitte andma saadud isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ilma selle poole kirjaliku nõusolekuta, kellelt pool on isikuandmed saanud. Kui pool on kohustatud vastavalt õigusaktidele saadud isikuandmed avaldama, peab ta isikuandmete üleandmisest teavitama poolt, kellelt pool on isikuandmeid saanud, kui seda ei keela õigusaktid.

7.1.3. tiks apstrādāti tādā veidā, lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu datu drošību, t. sk. aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

7.2. Katra Puse ir atbildīga par personu (datu subjektu) informēšanu par viņu personas datu apstrādi, ko veic kā datu pārzinis.

7.3. Puses apņemas nenodot saņemtos personas datus trešajām personām bez tās Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, no kuras tā ir saņēmusi personas datus. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusei ir pienākums izpaust saņemtos personas datus, tās pienākums par personas datu nodošanu informēt Pusi, no kuras tā ir saņēmusi personas datus, ja vien to neaizliedz normatīvie akti.

7.4. Izpildītājam ir pienākums saglabāt šī līguma ietvaros saņemtos Personas datus konfidenciālus nenoteiktu laika periodu gan līguma darbības laikā, gan pēc tā.

7.5. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka tā darbinieki un/vai pilnvarnieki, un/vai apakšuzņēmēji ievēro šajā punktā minēto konfidencialitātes prasību nenoteiktu laika periodu, ja vien Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvie akti nav uzlikuši Izpildītājam pienākumu izpaust šo informāciju valsts un/vai pašvaldību iestādēm.

7.6. Puses nodrošina, ka šī līguma ietvaros saņemtajiem personas datiem ir piekļuve tikai tiem saviem darbiniekiem, pilnvarniekiem vai apakšuzņēmējiem, kas iesaistīti līguma izpildē un tikai tādā apmērā, kas nepieciešams to pienākumu veikšanai līguma saistību izpildē.

7.7. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt ne tikai uzraugošo iestādi, bet arī Pasūtītāju par gadījumiem, kad ir noticis līguma ietvaros saņemto personas datu apstrādes pārkāpums vai radušās aizdomas, ka tas varētu iestāties. Informēšana notiek ne vēlāk kā 72 stundas pēc pārkāpuma atklāšanas.

7.8. Puses apliecina, ka personas datu apstrāde tiek veikta tikai Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs.

7.9. Puses ir atbildīgas par atbilstošu pasākumu nodrošināšanu un īstenošanu saņemto personas datu aizsardzībā (t.sk., tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu, personas datu apstrādes sistēmu aizsardzību) tādā veidā, lai apstrādē ir ievērotas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un novērsta nesankcionēta piekļuve personas datiem.

8. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

8.1. Vaidlused, mis tekivad lepingu täitmise käigus või seoses selle lepinguga, lahendavad pooled läbirääkimiste teel 60 (kuuekümne) päeva jooksul. Kokkulepe vaidluse lahendamise kohta vormistatakse kirjalikult ja pooled allkirjastavad selle. Nimetatud kokkulepe lisatakse antud lepingule. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

18.08.2021.