Scroll Top

Eetikakoodeks

1

Sissejuhatus

Meie äritegevuse alus on vastutustunne, usaldusväärsus ja ausus. Need on kolm põhiväärtust, mille järgimine tagab meile usaldusväärse tööandja, koostööpartneri ja valdkonna esindaja positsiooni.

Teeme pikaajalist koostööd koosseisuliste ja lepinguliste töötajate (edaspidi „keelespetsialistid“), klientide, tarnijate ja teiste koostööpartneritega. Täiustame ja arendame pidevalt oma keeleõppe- ja tõlketeenuseid ning teisi keelte omandamise või tekstide loomisega seotud valdkondade teenuseid. Teame, et meie töötajad ja keelespetsialistid on meie suurim väärtus. Seetõttu tagame töökeskkonnas avatuse, avameelsuse ja lugupidamise. Meie ettevõtte kõik töötajad ja keelespetsialistid vastutavad ühiskonnas ettevõtte maine ja tööandja kuvandi eest.

Käesoleva eetikakoodeksi eesmärk on määrata selgelt kindlaks meie töö- ja ärieetika põhimõtted, millest me oma tegevuses lähtume. Antud koodeks on loodud selleks, et meie tegevuse põhimõtted oleksid ühtviisi teada nii meie keelespetsialistidele kui ka koostööpartneritele. Eetikakoodeksis ei käsitleta absoluutselt kõiki küsimusi, mis võivad tekkida. Usume, et Skrivanek Balticu huve esindavad töötajad ja keelespetsialistid lähtuvad siin kirjeldamata küsimustes otsuseid vastu võttes seadustest ning meie kolmest põhiväärtusest – vastutustundest, usaldusväärsusest ja aususest – ning pöörduvad ebaselgete küsimuste korral nõu saamiseks Skrivanek Balticu juhtkonna poole.

Eetikakoodeks kehtib ühtviisi nii ettevõtte juhtkonnale kui ka kõigile töötajatele ja keelespetsialistidele. Selle koodeksi põhimõtteid järgitakse ka meie igapäevases äritegevuses ning klientide, tarnijate ja partneritega koostööd tehes.

Täidame õigusakte ja peame lugu kohalikest kultuuritraditsioonidest

Järgime oma tegevuses kohalikke äritegevust reguleerivaid õigusakte, ausaid äritavasid, tööõigusakte, andme- ja töökaitsealaseid standardeid, maksuseadusi ja muid äritegevusega seotud dokumente. Esitame tõest teavet oma finantstegevuse kohta, seisame korruptsiooni vastu ning leiame, et mis tahes põhjendamatud maksed ja kingitused on lubamatud. Me toetame ausat konkurentsi.

Skrivanek Baltic püüab teha kõik võimaliku, et ettevõtte juhtkond, töötajad, keelespetsialistid ja koostööpartnerid järgiksid kõnealuseid õigusakte, standardeid ja põhimõtteid.

Peame lugu ka kohalikest kultuuritraditsioonidest ja järgime neid, välja arvatud juhul, kui need on vastuolus õigusaktidega – sel juhul on ülimuslikul kohal õigusaktid.

Töötame üheskoos

Meie keelespetsialistid töötavad Skrivanek Balticu huvides. Meie tööd hinnatakse selle järgi, kui vastutustundlikud ja klienditeeninduse kvaliteedile pühendunud on meie töötajad ja keelespetsialistid.

Julgustame oma töötajaid ja keelespetsialiste kaitsma oma seisukohta. Eriti puudutab see põhjendamatuid nõudmisi või lubamatuid tegevusi Skrivanek Balticu või selle klientide ja koostööpartnerite poolt. Töötajaid ja keelespetsialiste kutsutakse üles väljendama oma kahtlusi või hirme seoses võimaliku kuritahtliku, ebaeetilise või muu vastuvõetamatu tegevusega ja teatama sellest Skrivanek Balticu juhtkonnale, kelle ülesanne on asi läbi vaadata ning vajadusel uurida ja rakendada asjakohaseid meetmeid, sõltumata sellest, kes on asjaosalised.

Oleme uhked oma töökeskkonna üle. Peame kinni inimõigustest ja aitame kaasa nende tunnustamisele. Suhtume lugupidavalt erinevatesse arvamustesse, sealhulgas usulistes, poliitilistes, etnilistes ja sugude võrdsust puudutavates küsimustes. See, et meie töötajad on erinevad ning neil on erinevad seisukohad ja veendumused, aitab meil olla loov ettevõte ja edukalt areneda. Mis tahes negatiivne, agressiivne või diskrimineeriv suhtumine töötajatesse, keelespetsialistidesse, klientidesse või koostööpartneritesse on lubamatu. Töötajate ja keelespetsialistide värbamisel ning nende oskuste arendamisel ja täiustamisel lähtutakse võrdsuse põhimõttest. Nende kvalifikatsioon ja töö kvaliteet peavad aga vastama esitatud nõuetele.

Julgustame töötajaid ja keelespetsialiste pidama avatud dialoogi küsimustes, mille lahendamiseks on vaja nõu või tuge. Samuti kutsume üles tegema oma ettepanekuid äri arendamise ning omavahelise suhtluse ja osutatavate teenuste kvaliteedi parandamiseks.

Osutatavate teenuste kvaliteet

Soovime, et meie kliendid usaldaksid meid, seetõttu teeme pidevalt tööd enda arendamise ja täiustamise nimel, osutades kvaliteetseid teenuseid ja käies ajaga kaasas. Oleme oma klientide ees vastutavad ning kasutame kvaliteedijuhtimise süsteeme, mida korrapäraselt läbi vaatame ja parandame vastavalt keeleteenuste valdkonna nõuetele.

Me ei peta oma kliente osutatud teenuste osas. Kvaliteedialaste küsimuste ilmnemisel uurime neid ja teeme vastavad korrektiivid. Huvide konflikti korral peavad töötajad ja keelespetsialistid teenuse osutamist mõjutada võivast olukorrast kohe teavitama vastavat projektijuhti või Skrivanek Balticu juhtkonda. Juhtkond vaatab sellised juhtumid vastavalt olukorra prioriteetsusele läbi ning rakendab kliendi ja Skrivanek Balticu huvide kaitsmiseks vajalikke meetmeid. Keelespetsialist on samuti kohustatud kohe teavitama vastavat projektijuhti, kui tal puudub vajalik teave või vahendid teenuse kvaliteedi tagamiseks ja töö õigeaegseks valmimiseks. Julgustame keelespetsialiste avaldama oma ideid ja tegema ettepanekuid teenuste kvaliteedi tagamiseks ja paremaks muutmiseks.

Meie teenuste turundus- ja müügistrateegia põhineb tõese teabe esitamisel. Me ei kasuta oma reklaamis solvavat ega vaenulikku suhtlust.

Hoolime oma klientidest ning peame seetõttu oma kõige suuremaks saavutuseks klientide positiivset tagasisidet ja soovitusi. Järgime oma klientide andmekaitsealaseid põhimõtteid.

Konfidentsiaalsus

Andmete ja teabe kaitsmine on ajakohane küsimus. Skrivanek Baltic suhtub ausalt ja vastutustundlikult teabesse, mille keelespetsialistid, kliendid ja teised koostööpartnerid on ettevõttele usaldanud, ning järgib andmekaitset käsitlevate õigusaktide nõudeid. Meie töötajad ja keelespetsialistid järgivad konfidentsiaalsust mis tahes klientide dokumentide ja materjalide suhtes, kui vastav teave ei ole avalik. Skrivanek Baltic ei säilita teavet, mida ettevõte ei vaja tellimuse täitmiseks, ning hoolitseb sisemiste arvutisüsteemide ja küberturvalisuse eest.

Koostöö tarnijatega

Koos suudame rohkem. Meie koostöö tarnijatega on osa pikaajalistest ärisuhetest, seetõttu valime me neid hoolikalt ning võtame arvesse nende mainet, vastutustundlikku äritegevust ja soovi teha koostööd ka tulevikus. Oleme koostööpartnerite valimise kriteeriumide suhtes avatud ning oleme valmis andma rohkem teavet ka neile tarnijatele, kes ei ole sellistele kriteeriumidele vastanud. Samuti oleme avatud võimaliku huvide konflikti korral, kuna see võib saada koostööst keeldumise põhjuseks.

Skrivanek Baltic teeb kõik maksed väljastatud maksedokumentide alusel ning suhtub vastutustundlikult oma koostööpartneritele tehtavatesse maksetesse. Kui teenuse või kauba tellimuse summa ületab 500 eurot, peab tellimus olema vormistatud kirjalikult.

Me suhtume nõuetekohase hoolega koostööpartnerite konfidentsiaalsesse teabesse, mis on saanud ettevõttele koostöö käigus teatavaks, ning järgime konfidentsiaalsuse põhimõtteid, mis on poolte vahel kokku lepitud.

Kingitused ja muud lisahüved

Skrivanek Balticu juhtkond ja keelespetsialistid võivad vastu võtta ja teha väikeseid sümboolseid kingitusi, kui need on otseselt seotud Skrivanek Balticu ärihuvidega ega riku õigusaktide sätteid. Lubatud on osaleda Skrivanek Balticu äritegevusega seotud söömaaegadel ning ärisuhete hoidmise ja arendamisega seotud üritustel, näiteks konverentsidel ja seminaridel. Kingitused ei tohi olla rahalised.

Meie töötajad ja keelespetsialistid ei võta Skrivanek Balticu huvides töötamise ajal koostööpartneritelt vastu kutseid kallitesse restoranidesse ja meelelahutuskohtadesse, samuti muid kalleid kingitusi, sealhulgas raha ega kinkekaarte. Kallid kingitused tuleb kinkijale kohe tagasi anda, mainides selgitusena Skrivanek Balticu eetikakoodeksi rikkumist. Kui kingitust ei saa mingil põhjusel kinkijale tagasi anda, siis tuleb see anda Skrivanek Balticu juhtkonnale, kes kasutab kingitust heategevuseks.

Ettevõtte ressursside kasutamine

Skrivanek Balticu keelespetsialistid kasutavad ettevõtte ressursse, sh intellektuaalomandit, ettevõtte kasuks, mitte oma erahuvides. Hooletu ja lohakas suhtumine ning ressursside raiskamine või varastamine mõjutavad otseselt Skrivanek Balticu finantsseisundit ning seda ei toetata, vaid selle eest võidakse vastavalt õigusaktidele ka karistada.

Poliitilised ja usulised tõekspidamised

Teeme koostööd riigiasutuste ja valitsusega ning oleme oma valdkonna esindajad. Valdkonna esindajatena võtame osa ka ühiskondlike küsimuste arutamisest. Skrivanek Baltic ei toeta poliitilisi parteisid, konkreetseid poliitikuid, poliitilisi ega usulisi liikumisi ega organisatsioone ei rahaliselt ega mis tahes muul viisil. Skrivanek Baltic järgib ja peab lugu oma töötajate ja keelespetsialistide isiklikust valikust väljendada oma poliitilisi või usulisi tõekspidamisi ning neid isiklikult toetada, kui seda ei tehta ettevõtte nimel. Töökeskkonda ja ettevõtte ressursse ei tohi kasutada isikliku tugiplatvormina. Töötajad ja keelespetsialistid peavad oma individuaalse toetuse avaldamisel järgima õigusaktides sätestatud korda. Tegevused, mida võib pidada ebaseaduslikuks või mis võivad tekitada korruptsioonikahtlusi, ei ole lubatud.

Skrivanek Baltic toetab läbipaistvat, professionaalselt ja rahaliselt põhjendatud osalemist heategevus-, kultuuri- ja teiste üritustel. Sellise toetuse alus peab selle suurusest sõltumata olema selge plaan, kuidas ettevõte võib kõnealust koostööd pikaajaliselt arendada ja kas sellel on pikas perspektiivis positiivne ühiskondlik mõju.

Keskkonnakaitse

Skrivanek Baltic suhtub keskkonda lugupidavalt. Mõtleme sellele, et igasugune käitumine mõjutab keskkonda ning kõik meie töötajad ja keelespetsialistid saavad aidata kaasa loodusressursside vastutustundlikule kasutamisele. Mõtleme, kuidas saab materjale korduskasutada, sortida, ümber töödelda ja vastutustundlikult kõrvaldada. Olukorda võib aidata parandada igasugune, ka väikesemahuline tegevus, näiteks tulede kustutamine kontorist lahkumisel.

Skrivanek Balticu juhtkonna roll

Me ettevõtet võivad avalikes meediakanalites või üritustel esindada ainult meie ettevõtte juhid või nende volitatud isikud.

Skrivanek Balticu juhid esindavad ettevõtte huve ning neil on lisavastutus olla eeskujuks eetilise käitumise valdkonnas ja seda ettevõttes toetada.

Meie juhtide ülesanne on toetada töötajaid ja keelespetsialiste, andes vastuseid eetikaküsimustes ning toetades avatust ja usaldust. Skrivanek Balticu juhid ei anna mingil juhul otseseid ega kaudseid juhiseid eetikakoodeksi rikkumiseks või eiramiseks, samuti ei soodusta nad seda. Meie juhid on kohustatud pühendama oma aega mis tahes eetikaküsimuste läbivaatamisele, samuti eetikakoodeksi selgitamisele uutele töötajatele. Juhid toetavad töötajate ja keelespetsialistide eetilist tegevust ning on neile kättesaadavad küsimuste ja ebaselguste korral, et aidata leida vastuseid ja lahendusi.