Scroll Top

Elgesio kodeksas

1

Mūsų veikla grindžiama atsakomybe, patikimumu ir sąžiningumu. Tai trys pagrindinės vertybės, dėl kurių esame patikimas darbdavys, verslo partneris ir pramonės partneris.

Kuriame ilgalaikius santykius su savo darbuotojais ir rangovais (toliau – kalbos specialistai), klientais, tiekėjais ir kitais verslo partneriais. Nuolat tobuliname ir plėtojame savo paslaugas kalbų mokymosi, vertimo ir kitose srityse, susijusiose su kalbų mokymusi ar tekstų tvarkymu. Žinome, kad mūsų darbuotojai ir kalbų specialistai yra didžiausias mūsų turtas, todėl užtikriname atvirą, nuoširdžią ir pagarbią darbo aplinką. Kiekvienas darbuotojas ir kalbos specialistas yra atsakingas už įmonės reputaciją ir viešąjį darbdavio įvaizdį.

Šio elgesio kodekso tikslas – aiškiai apibrėžti principus, kuriais vadovaujamės dirbdami ir laikydamiesi verslo etikos. Šiuo kodeksu siekiama užtikrinti, kad mūsų kalbos specialistai ir partneriai vienodai žinotų mūsų principus. Elgesio kodeksas neapima visų galimų problemų, kurios gali iškilti. Mes pasikliauname savo darbuotojais ir kalbos specialistais, kurie atstovauja „Skrivanek Baltic“ interesams čia neaprašytais klausimais, priimdami sprendimus, pagrįstus teisės aktų reikalavimais ir mūsų trimis pagrindinėmis vertybėmis – atsakomybe, patikimumu ir sąžiningumu, o kilus neaiškumų – kreipdamiesi patarimo į „Skrivanek Baltic“ vadovybę.

Elgesio kodeksas vienodai taikomas vadovybei, kiekvienam darbuotojui ir kalbos specialistui. Šio kodekso principus taip pat taikome palaikydami kasdienius verslo santykius su klientais, tiekėjais ir partneriais.

Gerbiame įstatymus ir vietos kultūrines tradicijas.

Laikomės vietos įstatymų, reglamentuojančių verslo elgesį, sąžiningą komercinę praktiką, darbo įstatymus, duomenų apsaugą, darbo saugos standartus, mokesčių įstatymus ir kitus su verslu susijusius klausimus. Teikiame teisingą informaciją apie savo finansinę veiklą, pasisakome prieš korupciją, laikome nepriimtinais bet kokius nepagrįstus mokėjimus ar dovanas ir pasisakome už sąžiningą konkurenciją.

„Skrivanek Baltic“ stengiasi imtis visų būtinų priemonių, kad jos vadovybė, darbuotojai, kalbos specialistai ir verslo partneriai laikytųsi šių įstatymų, standartų ir principų.

Taip pat gerbiame ir laikomės vietos kultūrinių tradicijų, išskyrus atvejus, kai jos prieštarauja įstatymams – tokiu atveju svarbiausia yra įstatymai.

Dirbame kartu

Mūsų kalbų specialistai dirba „Skrivanek Baltic“, o mūsų darbas vertinamas pagal tai, kiek atsakingi ir į klientų aptarnavimą orientuoti mūsų darbuotojai ir kalbų specialistai.

Skatiname savo darbuotojus ir kalbos specialistus reikšti ir ginti savo nuomonę, ypač dėl nepagrįstų reikalavimų ar nepriimtinų „Skrivanek Baltic“ ar jų klientų, verslo partnerių veiksmų. Darbuotojai ir kalbos specialistai raginami savo įtarimus ar nuogąstavimus dėl galimo piktnaudžiavimo, neetiško ar kitokio nepriimtino elgesio pareikšti „Skrivanek Baltic“ vadovybei, kurios pareiga yra peržiūrėti, prireikus ištirti ir imtis atitinkamų veiksmų, neatsižvelgiant į susijusių asmenų tapatybę.

Didžiuojamės savo darbo aplinka. Gerbiame ir skatiname žmogaus teises ir gerbiame nuomonių skirtumus, įskaitant religinius, politinius, etninius ar lyčių. Tai, kad mūsų darbuotojai yra įvairūs, skirtingų pažiūrų ir įsitikinimų, padeda mums būti kūrybinga įmone ir klestėti. Bet koks neigiamas, agresyvus ar diskriminuojantis požiūris į darbuotojus, kalbos specialistus, klientus, verslo partnerius yra nepriimtinas. Lygiateisiškumo principo laikomasi įdarbinant, ugdant ir tobulinant darbuotojų ir kalbų specialistų įgūdžius, jei jų kvalifikacija ir darbo kokybė atitinka reikalavimus.

Raginame darbuotojus ir kalbų specialistus palaikyti atvirą dialogą tiek tais klausimais, kuriais reikia patarimo ar paramos, tiek teikti pasiūlymus dėl verslo plėtros, bendravimo ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.

Paslaugų kokybė

Norime, kad klientai mumis pasitikėtų, todėl nuolat dirbame siekdami tobulėti, teikti kokybiškas paslaugas ir žengti koja kojon su laiku. Esame atskaitingi savo klientams ir naudojame kokybės valdymo sistemas, kurios nuolat peržiūrimos ir tobulinamos atsižvelgiant į kalbų paslaugų sektoriaus reikalavimus.

Savo klientų neklaidiname dėl teikiamų paslaugų, o jei kyla klausimų dėl kokybės tinkamumo, atliekame tyrimą ir atitinkamus pakeitimus. Kilus interesų konfliktui, darbuotojai ir kalbų specialistai privalo nedelsdami informuoti atitinkamą projekto vadovą arba „Skrivanek Baltic“ vadovybę apie situaciją, galinčią turėti įtakos paslaugų teikimui; tokius atvejus „Skrivanek Baltic“ vadovybė nagrinėja prioriteto tvarka ir imasi reikiamų veiksmų kliento ir „Skrivanek Baltic“ interesams apsaugoti. Be to, kalbos specialistas privalo nedelsdamas pranešti atitinkamam projekto vadovui, jei jam trūksta reikiamos informacijos ar priemonių, kad būtų užtikrinta paslaugų kokybė ir darbas būtų atliktas laiku. Taip pat raginame kalbos specialistus atvirai reikšti idėjas ir pasiūlymus, kaip užtikrinti ir pagerinti paslaugų kokybę.

Savo rinkodaros ir pardavimo strategiją grindžiame teisingos informacijos pateikimu, todėl reklamoje nenaudojame įžeidžiančių ar neapykantą kurstančių žodžių.

Mums rūpi mūsų klientai, todėl teigiamus klientų atsiliepimus ir rekomendacijas laikome didžiausia savo sėkme. Laikomės klientų duomenų apsaugos principų.

Konfidencialumas

Duomenų ir informacijos apsauga yra aktualus klausimas. „Skrivanek Baltic“ sąžiningai ir atsakingai elgiasi su informacija, kurią įmonei patikėjo kalbos specialistai, klientai ir kiti verslo partneriai, ir laikosi teisinių duomenų ir informacijos apsaugos reikalavimų. Mūsų darbuotojai ir kalbos specialistai gerbia visų kliento dokumentų ir medžiagos konfidencialumą, jei tokia informacija nėra viešai prieinama. „Skrivanek Baltic“ nesaugo informacijos, kuri nėra būtina užsakymui įvykdyti, rūpinasi vidaus apskaitos sistemų priežiūra ir kibernetiniu saugumu.

Bendradarbiavimas su tiekėjais

Kartu galime padaryti daugiau. Bendradarbiavimas su tiekėjais yra mūsų ilgalaikio verslo plėtros dalis, todėl juos renkamės atidžiai, atsižvelgdami į jų reputaciją, atsakingą verslo praktiką ir norą bendradarbiauti ateityje. Atvirai skelbiame savo bendradarbiavimo partnerių atrankos kriterijus ir esame pasirengę suteikti daugiau informacijos tiems tiekėjams, kurie šių kriterijų neatitinka. Taip pat atvirai kalbame apie galimus interesų konfliktus, nes dėl jų gali būti atsisakyta bendradarbiauti.

„Skrivanek Baltic“ atlieka visus mokėjimus pagal išrašytas sąskaitas faktūras ir yra atsakinga už mokėjimus savo verslo partneriams. Paslaugų ar prekių užsakymai turi būti registruojami raštu, jei jie viršija 500 EUR.

Deramai rūpinamės savo verslo partnerių konfidencialia informacija, kuri mums buvo atskleista bendradarbiaujant, ir laikomės šalių sutartų konfidencialumo principų.

Dovanos ir kitas papildomas atlygis

„Skrivanek Baltic“ vadovybė ir kalbos specialistai gali priimti ir įteikti nedideles simbolines dovanas, jei tai tiesiogiai susiję su „Skrivanek Baltic“ verslo interesais ir nepažeidžia teisės normų. Priimtina dalyvauti su „Skrivanek Baltic“ verslu susijusiame maitinime arba su verslo plėtra ir palaikymu susijusiuose renginiuose, pavyzdžiui, konferencijose, seminaruose. Dovanos negali būti piniginės.

Mūsų darbuotojai ir kalbų specialistai, dirbdami „Skrivanek Baltic“, nepriima verslo partnerių kvietimų į brangius restoranus, pramogų vietas ar kitų brangių dovanų, įskaitant pinigus ar dovanų korteles. Brangiai kainuojančios dovanos turi būti nedelsiant grąžintos dovanotojui, paaiškinant tai „Skrivanek Baltic“ elgesio kodekso pažeidimu; jei dovana dėl kokių nors priežasčių negali būti grąžinta dovanotojui, ji turi būti perduota „Skrivanek Baltic“ vadovybei tolesniam naudojimui labdaros tikslais.

Įmonės išteklių naudojimas

„Skrivanek Baltic“ kalbų specialistai bendrovės išteklius, įskaitant intelektinę nuosavybę, naudoja bendrovės naudai, o ne savo asmeniniams interesams. Neatsargus, aplaidus elgesys, išteklių švaistymas ar vagystė turi tiesioginės įtakos „Skrivanek Baltic“ finansiniams rezultatams, todėl tai yra draudžiama ir gali būti baudžiama pagal įstatymus.

Politinė ir religinė pozicija

Bendradarbiaujame su valdžios institucijomis, vyriausybe ir mūsų pramonės atstovais, todėl dalyvaujame viešose konsultacijose. „Skrivanek Baltic neremia politinių partijų, atskirų politikų, politinių ar religinių judėjimų, organizacijų nei finansiškai, nei kitaip. „Skrivanek Baltic“ vertina ir gerbia savo darbuotojų ir kalbų specialistų asmeninį pasirinkimą reikšti ir palaikyti savo politines ar religines pažiūras, jei tai nėra daroma įmonės vardu. Darbo aplinka ir įmonės ištekliai negali būti naudojami kaip asmeninės paramos platforma. Individuali parama darbuotojams ir kalbos specialistams turi būti teikiama laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos, o veiksmai, kurie gali būti laikomi neteisėtais arba sukelti įtarimų dėl korupcijos, yra nepriimtini.

„Skrivanek Baltic“ remia aiškiai skaidrų, profesionaliai ir finansiškai pagrįstą dalyvavimą labdaros, kultūros ar kituose renginiuose. Bet kokia tokia parama, neatsižvelgiant į jos dydį, turi būti pagrįsta aiškiu planu, kaip įmonė gali plėtoti tokį bendradarbiavimą ilgalaikėje perspektyvoje ir ar ji daro ilgalaikį teigiamą poveikį visuomenei.

Rūpinimasis aplinka

„Skrivanek Baltic“ gerbia aplinką. Galvojame apie tai, kaip kiekvieno iš mūsų elgesys veikia aplinką ir kaip kiekvienas mūsų darbuotojas ir kalbos specialistas gali daryti įtaką atsakingam gamtos išteklių naudojimui. Galvojame, kaip medžiagas galima pakartotinai naudoti, rūšiuoti, perdirbti ir atsakingai utilizuoti. Situaciją pagerinti gali padėti bet kokie, net ir nedideli veiksmai, pavyzdžiui, šviesos išjungimas prieš išeinant iš biuro.

„Skrivanek Baltic“ valdymo vaidmuo

Oficialiai atstovauti bendrovei viešojoje žiniasklaidoje arba renginiuose gali tik mūsų bendrovės direktoriai arba jų įgalioti atstovai.

„Skrivanek Baltic“ vadovai atstovauja bendrovės interesams ir turi papildomą atsakomybę rodyti etiško elgesio pavyzdį, jį palaikyti ir remti bendrovėje.

Mūsų vadovai padeda darbuotojams ir kalbos specialistams, atsakydami į etikos klausimus, palaikydami atvirumą ir pasitikėjimą. „Skrivanek Baltic“ vadovai jokiomis aplinkybėmis negali tiesiogiai ar netiesiogiai duoti nurodymų ar skatinti bet kokio Elgesio kodekso pažeidimo ar nesilaikymo. Mūsų vadovai privalo skirti laiko etikos klausimams nagrinėti ir paaiškinti Elgesio kodeksą naujiems darbuotojams. Vadovai palaiko etišką darbuotojų ir kalbos specialistų elgesį ir yra pasirengę padėti rasti atsakymus ir sprendimus į iškilusius klausimus ir neaiškumus.