Scroll Top

Ētikas kodekss

1

Mūsu uzņēmējdarbības pamatā ir atbildība, uzticamība un godīgums. Šīs ir trīs galvenās pamatvērtības, kas ļauj mums būt uzticamam darba devējam, sadarbības partnerim un nozares pārstāvim.

Mēs veidojam ilgtermiņa sadarbību ar darbiniekiem un līgumdarbiniekiem (turpmāk saukti – valodu speciālisti), klientiem, piegādātājiem un citiem sadarbības partneriem. Mēs nepārtraukti uzlabojam un attīstām savus pakalpojumus valodu mācību, tulkošanas, kā arī citās ar valodu apguvi, vai tekstu veidošanu saistītās jomās. Mēs zinām, ka mūsu darbinieki un valodu speciālisti ir mūsu lielākā vērtība, tādēļ nodrošinām atvērtu, atklātu un cieņpilnu darba vidi. Katrs uzņēmuma darbinieks un valodu speciālists ir atbildīgs par uzņēmuma reputāciju un darba devēja tēlu sabiedrībā.

Šā ētikas kodeksa mērķis ir skaidri definēt mūsu darba un biznesa ētikas principus, kas ir mūsu darbības vadmotīvs. Šis kodeks ir veidots, lai mūsu darbības principi būtu vienlīdz zināmi gan mūsu valodu speciālistiem, gan arī sadarbības partneriem. Ētikas kodeks neaptver pilnīgi visus iespējamos jautājumus, kādi var rasties. Mēs paļaujamies ka mūsu darbinieki un valodu speciālisti, kas pārstāv Skrivanek Baltic intereses, jautājumos kuri šeit nav aprakstīti, pieņem lēmumus balstoties uz likuma prasībām un mūsu trim pamatvērtībām – atbildību, uzticamību un godīgumu, kā arī neskaidru jautājumu gadījumos vēršas pie Skrivanek Baltic vadības pēc nepieciešamās konsultācijas.

Ētikas kodeks attiecas vienlīdz uz uzņēmuma vadību, katru darbinieku un valodu speciālistu. Šā kodeksa principi tiek ievēroti arī mūsu ikdienas uzņēmējdarbībā, veidojot sadarbību ar klientiem, piegādātājiem un partneriem.

Ievērojam likumdošanu un izturamies ar cieņu pret vietējām kultūras tradīcijām

Savā darbībā mēs ievērojam vietējo likumdošanu, kas nosaka uzņēmējdarbību, godīgu komercpraksi, darba likumdošanu, datu aizsardzību, darba drošības standartus, nodokļu likumdošanu un citus ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumus. Mēs norādām patiesu informāciju par savu finansiālo darbību, iestājamies pret korupciju, uzskatām, ka jebkuri nepamatoti maksājumi vai dāvinājumi ir nepieņemami un esam par godprātīgu konkurenci.

Skrivanek Baltic cenšas veikt visu nepieciešamo, lai uzņēmuma vadība, darbinieki, valodu speciālisti un sadarbības partneri ievērotu šos likumus, standartus un principus.

Mēs arī izturamies ar cieņu pret vietējām kultūras tradīcijām un tās ievērojam, ja vien tās nav pretrunā likumdošanai, šādos gadījumos likumdošanai ir primārā nozīme.

Strādājam kopā

Mūsu valodu speciālisti strādā Skrivanek Baltic interesēs, mūsu darbu vērtē pēc tā, cik atbildīgi un uz klientu apkalpošanas kvalitāti ir vērsti mūsu darbinieki un valodu speciālisti.

Mēs iedrošinām savus darbiniekus un valodu speciālistus izteikt un aizstāvēt savu viedokli, īpaši tas attiecas uz nepamatotām prasībām vai nepieļaujamu darbību no Skrivanek Baltic vai to klientu, sadarbības partneru puses. Darbinieki un valodu speciālisti tiek aicināti izteikt savas aizdomas vai bažas par iespējamu ļaunprātīgu, neētisku vai citādi nepieņemamu rīcību, par to ziņojot Skrivanek Baltic uzņēmuma vadībai, kuras uzdevums ir tās izskatīt, ja nepieciešams izmeklēt un veikt attiecīgas darbības, neskatoties uz to, kas ir iesaistītās personas.

Mēs lepojamies ar savu darba vidi. Mēs ievērojam un veicinām cilvēktiesību ievērošanu, izturamies ar cieņu pret uzskatu atšķirībām, tostarp reliģiskajā, politiskajā, etniskajā vai dzimumlīdztiesības jomā. Tas, ka mūsu darbinieki ir atšķirīgi, ar dažādiem uzskatiem un pārliecībām palīdz mums būt radošam uzņēmumam un veiksmīgi attīstīties. Jebkāda negatīva, agresīva vai diskriminējoša attieksme pret darbiniekiem, valodu speciālistiem, klientiem, sadarbības partneriem ir nepieņemama. Vienlīdzības princips tiek ievērots, pieņemot darbā un attīstot un pilnveidojot darbinieku un valodu speciālistu iemaņas, ja vien to kvalifikācija un darba kvalitāte atbilst izvirzītajām prasībām.

Mēs iedrošinām darbiniekus un valodu speciālistus uz atklātu dialogu, gan jautājumos, kuros ir nepieciešams padoms vai atbalsts, gan arī aicinām izteikt savus priekšlikumus biznesa attīstības, savstarpējās komunikācijas un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas jomā.

Sniegto pakalpojumu kvalitāte

Mēs vēlamies, lai mūsu klienti mums uzticētos, tādēļ mēs nepārtraukti strādājam pie tā, lai mēs attīstītos un pilnveidotos, sniedzot kvalitatīvu pakalpojumu un ietu līdzi laikam. Mēs esam atbildīgi mūsu klientu priekšā un izmantojam kvalitātes vadības sistēmas, kuras regulāri pārskatām un uzlabojam atbilstoši valodas pakalpojumu nozares prasībām.

Mēs nemaldinām mūsu klientus par sniegtajiem pakalpojumiem un gadījumos, ja rodas jautājumi par kvalitātes atbilstību, tos izmeklējam un veicam atbilstošas korekcijas. Interešu konfliktu gadījumā darbiniekiem un valodu speciālistiem ir nekavējoties jāinformē attiecīgais projektu vadītājs vai Skrivanek Baltic vadība par situāciju, kas var ietekmēt pakalpojuma izpildi, šādus gadījumus Skrivanek Baltic vadība izskata prioritārā secībā un veic nepieciešamās darbības klienta un Skrivanek Baltic interešu aizstāvēšanai. Valodu speciālista pienākums ir arī nekavējoties ziņot attiecīgajam projektu vadītājam, ja tam trūkst nepieciešamās informācijas vai instrumentu pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai un savlaicīgai darba izpildei. Mēs arī iedrošinām valodu speciālistus atklāti izteikt idejas un priekšlikumus par pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanu un uzlabošanu.

Savu pakalpojumu mārketinga un pārdošanas stratēģiju mēs balstam uz patiesas informācijas sniegšanu, savā reklāmā neizmantojam aizskarošu vai naidīgu komunikāciju.

Mums rūp mūsu klienti, tādēļ par saviem lielākajiem panākumiem uzskatām pozitīvas klientu atsauksmes un ieteikumus. Mēs ievērojam mūsu klientu datu aizsardzības principus.

Konfidencialitāte

Datu un informācijas aizsardzība ir aktuāls jautājums. Skrivanek Baltic godprātīgi un atbildīgi izturas pret informāciju, ko valodu speciālisti, klienti un citi sadarbības partneri ir uzticējuši uzņēmumam un ievēro likumdošanā noteiktās prasības datu un informācijas aizsardzības jomā. Mūsu darbinieki un valodu speciālisti ievēro konfidencialitāti attiecībā uz jebkuriem klientu dokumentiem un materiāliem gadījumos, ja šāda informācija nav publiski pieejama. Skrivanek Baltic neuzglabā informāciju, kura uzņēmumam nav nepieciešama pasūtījuma izpildei, rūpējas par iekšējo uzskaites sistēmu uzturēšanu un kiberdrošību.

Sadarbība ar piegādātājiem

Kopā mēs varam paveikt vairāk. Mūsu sadarbība ar piegādātājiem ir daļa no ilgtermiņa biznesa attīstības, tādēļ izvēlamies tos ar rūpību, ņemam vērā to reputāciju, atbildīgu uzņēmējdarbību un vēlmi sadarboties arī nākotnē. Mēs esam atklāti par sadarbības partneru izvēles kritērijiem un esam gatavi sniegt plašāku informāciju arī tiem piegādātājiem, kuri šiem kritērijiem nav atbilduši. Mēs arī esam atklāti, potenciālo interešu konfliktu gadījumos, jo tie var kļūt par iemeslu sadarbības atteikumam.

Skrivanek Baltic veic visus maksājumus uz izrakstītu maksājumu dokumentu pamata un attiecas atbildīgi pret maksājumiem saviem sadarbības partneriem. Pakalpojumu vai preču pasūtījumam ir jābūt fiksētam rakstiski, ja pasūtījumu summa pārsniedz 500 eiro.

Mēs ar atbilstošu rūpību attiecamies pret sadarbības partneru konfidenciālo informāciju, kas uzņēmumam ir tikusi atklāta sadarbības rezultātā, un ievērojam konfidencialitātes principus par kuriem puses ir vienojušās.

Dāvanas un cita papildus atlīdzība

Skrivanek Baltic vadība un valodu speciālisti var pieņemt un dot nelielas simboliskas dāvanas, ja tas ir tieši saistīts ar Skrivanek Baltic biznesa interesēm un nepārkāpj likumdošanā noteiktās normas. Ir pieņemama dalība ar Skrivanek Baltic uzņēmējdarbību saistītās maltītēs vai ar biznesa attīstību un uzturēšanu saistītos pasākumos, tādos kā, piemēram, konferences, semināri. Dāvanas nevar būt monetāras.

Mūsu darbinieki un valodu speciālisti laikā, kad strādā Skrivanek Baltic interesēs nepieņem no sadarbības partneriem uzaicinājumus uz dārgiem restorāniem, izklaides vietām, kā arī citas dārgas dāvanas, tai skaitā naudu vai dāvanu kartes. Dārgas dāvanas nekavējoties jāatdod dāvinātājam, kā paskaidrojumu minot Skrivanek Baltic ētikas kodeksa pārkāpumu, ja dāvana kaut kādu iemeslu dēļ nevar tikt atdota dāvinātājam, tā jānodod Skrivanek Baltic vadībai, kas tālāk to izmanto labdarības nolūkos.

Uzņēmuma resursu izmantošana

Skrivanek Baltic valodu speciālisti izmanto uzņēmuma resursus, tajā skaitā arī intelektuālo īpašumu uzņēmuma labā, nevis savu privāto interešu labā. Bezrūpīga, nolaidīga attieksme, resursu izniekošana vai zādzība tieši ietekmē Skrivanek Baltic finansiālo rezultātu un netiek atbalstīta, tā atbilstoši likumdošanai var tikt arī sodīta.

Politiskā un reliģiskā nostāja

Mēs sadarbojamies ar valsts iestādēm, valdību un esam savas nozares pārstāvji un kā tādi ņemam dalību sabiedrisko jautājumu apspriešanā. Skrivanek Baltic neatbalsta politiskās partijas, atsevišķus politiķus, politiskās vai reliģiskās kustības, organizācijas nedz finansiāli nedz jebkādā citā veidā. Skrivanek Baltic ievēro un ciena savu darbinieku un valodu speciālistu personīgo izvēli paust savu politisko vai reliģisko nostāju un personīgi to atbalstīt, kamēr vien tas netiek veikts uzņēmuma vārdā. Darba vide un uzņēmuma resursi nevar tikt izmantoti kā personīgā atbalsta platforma. Veicot individuālo atbalstu darbiniekiem un valodu speciālistiem jāievēro likumdošanā paredzētā kārtība, darbības, kas var tikt uzskatītas par nelikumīgām, vai radīt aizdomas par korupciju, nav pieņemamas.

Savukārt Skrivanek Baltic atbalsta, skaidri pārskatāmu, profesionāli un finansiāli pamatojamu dalību labdarības, kultūras vai citos pasākumos. Jebkura šāda atbalsta pamatā, neskatoties uz tā apmēru, jābūt skaidram plānam, kā šādu sadarbību uzņēmums var attīstīt ilgtermiņā un vai tam ir ilgtermiņa pozitīva sabiedriskā ietekme.

Rūpes par vidi

Skrivanek Baltic izturas ar cieņu pret apkārtējo vidi. Mēs domājam par to, kā ikviena uzvedība ietekmē vidi un kā katrs no darbiniekiem un valodu speciālistiem var ietekmēt atbildīgu dabas resursu izmantošanu. Mēs domājam par to, kā materiāli var tikt izmantoti atkārtoti, šķiroti, pārstrādāti un izmesti atbildīgā veidā. Jebkura, pat neliela rīcība palīdz uzlabot situāciju, kā, piemēram, izslēgt apgaismojumu pirms aiziešanas no biroja.

Skrivanek Baltic vadības loma

Tikai mūsu uzņēmuma vadītāji vai to pilnvarotas personas var oficiāli pārstāvēt uzņēmumu publiskos medijos vai pasākumos.

Skrivanek Baltic vadītāji pārstāv uzņēmuma intereses un viņiem/viņām ir papildu atbildība būt par ētiskas darbības piemēru un to uzturēt un atbalstīt uzņēmumā.

Mūsu vadītāju uzdevums ir atbalstīt darbiniekus un valodu speciālistus, sniedzot atbildes ētikas jautājumos, atbalstot atklātību un uzticēšanos. Skrivanek Baltic vadītāji ne pie kādiem apstākļiem nedod tiešas vai netiešas norādes, kā arī neveicina ētikas kodeksa pārkāpšanu vai neievērošanu. Mūsu vadītājiem ir pienākums veltīt savu laiku jebkuru ētikas jautājumu izskatīšanai, kā arī ētikas kodeksa izskaidrošanai jaunajiem darbiniekiem. Vadītāji atbalsta darbinieku un valodu speciālistu ētisku rīcību un ir viņiem pieejami jautājumu un neskaidrību gadījumos, lai palīdzētu sniegt atbildes un risinājumus.