Ētikas kodekss

1. Vispārīgie noteikumi

 
 • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Skrivanek Baltic” (turpmāk – SKRIVANEK) ētikas kodekss (turpmāk – kodekss) nosaka SKRIVANEK darbinieku (turpmāk – darbinieki) profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus.
 • Kodeksā iekļautie pamatprincipi ir saistoši SKRIVANEK darbiniekiem un sadarbības partneriem.
 • Situācijās, kas nav ietvertas kodeksā, darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārpieņemtām ētikas normām un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Profesionālās ētikas pamatprincipi

 
SKRIVANEK darbinieks ievēro šādus pamatprincipus:
 

Atbildība

 • Darbinieks ir atbildīgs par savu rīcību.
 • Resursus (savu un kolēģu laiku, naudu un citus) darbinieks izmanto lietderīgi un saimnieciski, lai nodrošinātu SKRIVANEK pakalpojumu kvalitāti un uzņēmuma ilgtspēju.
 • Darbinieks neatbalsta un neslēpj prettiesiskas un neētiskas darbības.
 • Darbinieks nav tiesīgs pieņemt jebkādus materiālus vai nemateriālus labumus, priekšrocības (ziedojumus un dāvanas, aizdevumus vai citus maksājumus).
 • Darbinieks nepiedalās aktivitātēs un ar SKRIVANEK nesaistītā komercdarbībā, kas traucē pilnvērtīgi pildīt uzticētos pienākumus vai rada aizdomas par interešu konfliktu.

Taisnīgums

 • Darbinieks lēmumus pieņem patstāvīgi un neietekmējas no politiskās, reliģiskās vai jebkādas citas piederības, norobežojoties no savtīgām interesēm vai ārējas ietekmes.
 • Savus lēmumus darbinieks balsta tikai uz faktiem.
 • Darbinieks pret cilvēkiem un uzņēmumiem izturas vienlīdzīgi, neizrādot labvēlību, nepiešķirot nepamatotas privilēģijas.

Lojalitāte

 • SKRIVANEK darbinieks ir lojāls un rīkojas saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem un uzņēmumā pieņemtajiem noteikumiem.
 • Lojalitāte nozīmē aktīvu līdzdalību un ieinteresētību SKRIVANEK mērķu sasniegšanā, darbības pilnveidē, jauninājumu ieviešanā un atsaucību saziņā ar kolēģiem un vadību.

Komunikācija

 
 • Darbinieks ievēro konfidencialitāti un rūpējas par SKRIVANEK informācijas aizsardzību, kā arī ievēro konfidencialitāti pret jebkuru informāciju, kas, strādājot SKRIVANEK, netieši nonākusi viņa rīcībā un nepieļauj tās izmantošanu jebkāda savtīga labuma gūšanai. Tas attiecas arī uz iespējamo labumu, ko no darbinieku izpaustās informācijas varētu gūt trešās personas.
 • Lai izvairītos no viedokļu nesakritības publiskajā telpā, uzņēmumā ir izstrādāta kārtība, kā un kad darbinieki publiski pauž uzņēmuma viedokli plašsaziņas līdzekļiem un citām ieinteresētajām pusēm.
 • Neslavas celšana kā pret SKRIVANEK, tā pret konkurentiem ir neētiska un nav pieļaujama.

Darbinieku uzvedība

 
 • Darbinieks pret kolēģiem izturas ar cieņu un nepieļauj jebkādu diskriminējošu rīcību, nošķirot profesionālās attiecības no privātajām.
 • Darbinieks attiecības ar kolēģiem neizmanto savtīgos nolūkos.
 • Darbinieks neaizskar cilvēku pašcieņu un diskutējot prot gan ieklausīties, gan pieklājīgi argumentēt.
 • Ārpus darbalaika darbinieks izvairās no situācijām, kas neatbilst vispārpieņemtajām uzvedības normām un var negatīvi ietekmēt darba devēja un kolēģu tēlu.

Kodeksa īstenošana

 
 • Kodekss ikvienam interesentam ir pieejams SKRIVANEK mājaslapā.
 • Tā ievērošana ir atkarīga no katra darbinieka.
 • Par kodeksā noteikto normu pārkāpšanu darbinieks ziņo tiešajam vadītājam.