Scroll Top

Privaatsuspõhimõtted

1

1. Isikuandmete vastutav töötleja:

1.1. isikuandmete vastutav töötleja on SIA Skrivanek Baltic, rg-kood: 40003626172, juriidiline aadress: Lāčplēša 87C, Riia, LV-1011, Läti, telefon: +371 26382 680 (edaspidi: Skrivanek), veebisait: www.skrivanek.lv, www.bernunometnes.lv, www.valodumacibas.lv.

2. Isikuandmete volitatud töötleja:

2.1. Skrivanek töötleb klientide isikuandmeid sellises mahus ja korras, nagu seda sätestavad ja lubavad Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktid. Klientide andmeid on õigus saada ja töödelda ka teistel Skrivaneki isikuandmete volitatud töötlejatel. Täpsema teabe saamiseks koostööpartnerite kohta võtke Skrivanekiga ühendust nimetatud suhtluskanalite kaudu (vt Skrivaneki veebisaidi www.skrivanek.lv/et jaotist „Kontakt”).

3. Kohalduvad õigusaktid:

3.1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (27. aprill 2016);

3.2. isikuandmete kaitse seadus.

4. Mis on privaatsuspõhimõtted?

4.2. Kui Skrivanek uuendab neid põhimõtteid, avaldatakse kõik muudatused Skrivaneki veebisaidil www.skrivanek.lv/et jaotises  – „Privaatsuspõhimõtted”.

5. Milliseid isikuandmeid Skrivanek töötleb?

5.1. Skrivaneki töödeldavate isikuandmete kategooriad sõltuvad kliendile osutatavatest teenustest. Skrivanekil on õigus töödelda järgmiste kategooriate isikuandmeid nende põhimõtete 7. punktis nimetatud eesmärkidel:

5.1.1. ees- ja perekonnanimi, isikukood/sünnikuupäev, postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress;

5.1.2. pangarekvisiidid;

5.1.3. isikut tõendavate dokumentide andmed (dokumendi number, väljaandmise kuupäev ja koht jne);

5.1.4. andmed, mida klient ise Skrivanekile teatab.

5.2. Skrivanek töötleb järgmisi andmeid teenuste kasutamise kohta nende põhimõtete 7. punktis nimetatud eesmärkidel:

5.2.1. küpsised (veebisaidi kasutamise andmed) – andmed Skrivaneki veebisaidi (www.skrivanek.lv) (edaspidi: Skrivaneki veebisait) külastamise kohta.

6. Milline on klientide isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

6.1. Kliendi nõusolek – klient annab andmesubjektina ise nõusoleku isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kindlaks määratud eesmärkidel. Kliendi nõusolek on tema vaba tahe ja iseseisev otsus. Ta võib selle anda mis tahes hetkel, lubades nii Skrivanekil töödelda isikuandmeid kindlaks määratud eesmärkidel. Kliendi nõusolek on siduv, kui see on antud kirjalikult (täites vormi Skrivaneki büroos, saates elektroonilise taotluse pärast kliendi identifitseerimist või kasutades veebisaiti www.skrivanek.lv). Kliendil on õigus millal tahes oma varem antud nõusolek tühistada, kasutades nimetatud suhtluskanaleid (vt Skrivaneki veebisaidi www.skrivanek.lv/et jaotist „Kontakt”). Teatatud muudatused jõustuvad kolme tööpäeva jooksul. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta enne tühistamist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

6.2. Lepingu sõlmimine ja täitmine – et Skrivanek võiks sõlmida kliendiga lepingut ja seda kliendile kvaliteetselt teenuseid osutades täita, peab ta koguma ja töötlema teatud isikuandmeid. Neid kogutakse enne lepingu sõlmimist Skrivanekiga või juba sõlmitud lepingu kehtivusajal.

6.3. Skrivaneki õigustatud huvid – vastavalt Skrivaneki huvidele, mille aluseks on kvaliteetsete teenuste osutamine ja õigeaegse toe pakkumine kliendile, on Skrivanekil õigus töödelda kliendi isikuandmeid selliseid mahus, mis on objektiivselt vajalik ja piisav nende põhimõtete punktides 7.1. kuni 7.3. nimetatud eesmärkidel. Skrivaneki õigustatud huvideks loetakse isikuandmete töötlemist otseturunduse tegemisel, mille tulemusel tehakse kliendile uusi ja/või individuaalseid Skrivaneki teenuste pakkumisi (vt ka nende põhimõtete punkte 8.2. ja 8.3.). Kuna Skrivanek on kontserni SKRIVANEK Holding SE ettevõtete osa (vt ka nende põhimõtete punkti 12.4.), on tema õigustatud huvi töödelda oma klientide andmeid, saates neid kontserni teistele ettevõtetele sisemistel halduslikel eesmärkidel, st et kontserni SKRIVANEK Holding SE ettevõtete tasemel saaks klientidele pakkuda tänapäevastele nõuetele vastavaid teenuseid.

6.4. Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine – Skrivanekil on õigus töödelda isikuandmeid, et täita õigusaktide nõudeid ning vastata riigi ja omavalitsuse seaduslikele päringutele.

7. Millistel eesmärkidel Skrivanek klientide isikuandmeid töötleb?

7.1. Skrivanek töötleb isikuandmeid, et tagada kvaliteetne teenuste osutamine Skrivanekiga sõlmitud lepingu kehtivusajal:

7.1.1. klientide kaebuste läbivaatamiseks ja toe (sh tehnilise) pakkumiseks seoses osutatavate teenustega;

7.1.2. rahavoogude tõhusaks haldamiseks, sh kliendi maksete ja võlgade haldamiseks;

7.1.3. klientide teavitamiseks teiste kontserni SKRIVANEK Holding SE ettevõtete teenustest.

7.2. Skrivanek töötleb isikuandmeid, et soodustada valdkonna arengut ja pakkuda klientidele uusi teenuseid, sh:

7.2.1. uute teenuste loomiseks ja nende kohta pakkumiste tegemiseks;

7.2.2. turu analüüsimiseks ja ärimudeli arendamiseks tehakse Skrivaneki klientide andmete kohta statistilisi analüüse.

7.3. Skrivanek töötleb isikuandmeid, et luua ja hoida käimas Skrivaneki sisemisi protsesse ning tagada dokumentide ringlust ja muid sisemisi protsesse (näiteks lepingute ja teiste dokumentide arhiveerimist) talle vajalikus ja piisavas mahus.

7.4. Skrivanekil on õigus töödelda andmeid allnimetatud ja samuti teistel eesmärkidel, saades kliendilt vabatahtliku ja selgesõnalise nõusoleku:

7.4.1. kliendi isikuandmete kontrollimine võlglaste andmebaasidest enne lepingu sõlmimist, et hinnata kliendi võimet täita lepingulisi kohustusi. Lepingu kehtivusajal on selline kontrollimine vajalik, et pakkuda kliendile uusi ja nüüdisaegsemaid teenuseid;

7.4.2. Skrivaneki äratuntavuse soodustamiseks turul, saates klientidele toredaid soove, andes boonuseid, korraldades küsitlusi teenuste parandamiseks ja uute teenuste loomiseks.

8. Kas kliendil on õigus oma isikuandmete töötlemist piirata?

8.1. Profiilianalüüs kliendi isikuandmete põhjal kui andmete töötlemine:

8.1.1. profiilianalüüs on igasugune automatiseeritud isikuandmete töötlemine, mille käigus hinnatakse füüsilise isikuga seotud isiklikke aspekte, mille eesmärk on eelkõige selliste aspektide analüüsimine ja prognoosimine, mis on seotud füüsilise isiku isiklike eelistuste või huvide, usaldusväärsuse või käitumise, asukoha või liikumisega;

8.1.2. Skrivanek võib isikuandmeid töödeldes teha profiilianalüüsi, et koostada ja teha individuaalseid pakkumisi. Automatiseeritud töötlemisel põhinevaid üksikotsuseid tehakse ainult ärilistel eesmärkidel ning need ei loo kliendile õiguslikke tagajärgi. Kliendil on alati õigus esitada vastuväide automatiseeritud töötlusel põhinevate otsuste tegemise kohta ja mitte olla nii vastu võetud otsuse subjektiks (vt ka nende põhimõtete punkti 8.3. sätteid).

8.2. Otseturundus ja alus saata klientidele ärilisi teadaandeid: Skrivanek teeb otseturundust, saates klientidele ärilisi teadaandeid, et kliendid oleksid alati informeeritud uutest ja/või spetsiaalselt neile loodud teenustest ja spetsiaalsetest lepingutingimustest (näiteks hinnasoodustustest), vastavalt nende põhimõtete punktis 6.3. nimetatud isikuandmete töötlemise alusele. Klientidel on õigus igal ajal ja tasuta loobuda äriliste teadaannete saamisest, teavitades sellest Skrivaneki (vt ka nende põhimõtete punkti 8.3. sätteid).

8.3. Klientidel on õigus igal ajal esitada vastuväide profiilianalüüsi tegemise kohta oma isikuandmete alusel (vt punkti 8.1.) või loobuda äriliste teadaannete saamisest (vt punkti 8.2), teavitades sellest Skrivaneki suuliselt (telefonikõne ajal pärast kliendi identifitseerimist, helistades telefonil +371 26 382 680) või kirjalikult (täites vormi Skrivaneki büroos, saates elektroonilise päringu taotluse aadressil [email protected] või külastades Skrivaneki bürood). Teatatud muudatused jõustuvad kolme tööpäeva jooksul. Muudatused ei mõjuta enne selles punktis nimetatud kliendi vastuväiteid ja/või loobumist toimunud isikuandmete töötlemist.

9. Mis on küpsised ja kuidas Skrivanek võib neid töödelda?

9.1. Küpsised on väikesed andmefailid, mis on olulised teatud veebisaidi funktsioonide (näiteks sisselogimise) tagamiseks. Küpsised võimaldavad veebisaidil jätta meelde mitmesuguseid seadeid, näiteks keelt, kirjatüüpi ja teisi valikuid, mille te olete teinud veebisaidi kuvamisel. Seetõttu salvestatakse teie arvutisse küpsiseid. Nii toimib enamik suuremaid veebisaite ja teenusepakkujaid.

9.2. Küpsiseid kasutades töödeldakse kasutajate üldisi harjumusi ja veebisaidi külastamise ajalugu, diagnoositakse probleeme ja puudusi veebisaidi töös, kogutakse statistikat kasutajate harjumuste kohta ning tagatakse veebisaidi funktsioonide täielik ja mugav kasutamine.

9.3. Te võite kustutada kõik küpsised, mis on juba teie arvutis. Enamik brausereid pakub ka võimalust blokeerida küpsiste salvestamine teie arvutisse, kuid sel juhul ei saa te kasutada kõiki meie online-teenuseid. Täpsem teave teie brauseri küpsiseid puudutavate seadete kohta on saadaval brauseri väljatöötaja veebisaidil. Skrivaneki peetavatel veebisaitidel kasutatakse funktsionaalseid, analüüsi-, reklaami- ja kohustuslikke küpsiseid. Küpsiste kohta saate rohkem teavet Skrivaneki veebisaidi www.skrivanek.lv/et jaotisest „Teatis küpsiste kasutamise kohta“.

10. Kuidas saab Skrivanek klientide isikuandmeid?

10.1. Skrivanek saab klientide isikuandmeid, kui kliendid:

10.1.1. kasutavad Skrivaneki teenuseid (Skrivaneki büroos või kaugteel kliendi eelneval identifitseerimisel);

10.1.2. registreeruvad Skrivanekilt tellimuste, teadete või muude teenuste saamiseks;

10.1.3. küsivad Skrivanekilt täpsemat teavet teenuste kohta või võtavad Skrivanekiga ühendust seoses kaebuse või teabepäringuga – kliendi identifitseerimisel;

10.1.4. osalevad konkurssidel, loteriides või küsitlustes;

10.1.5. külastavad või vaatavad Skrivaneki veebisaiti;

10.2. Skrivanek võib töödelda kolmandatelt isikutelt (näiteks võlglaste andmebaaside pidajatelt jne) saadud kliendi isikuandmeid, kui klient on sellega nõustunud.

10.3. Skrivanek võib töödelda kliendi isikuandmeid, mis pärinevad teistelt ettevõtetelt, kontserni SKRIVANEK Holding SE ettevõtetelt ja partnerettevõtetelt (vt nende põhimõtete 12. punkti sätteid).

11. Kui kaua kliendi isikuandmete töötlemine kestab?

11.1. Skrivanek töötleb kliendi isikuandmeid, kuni esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest;

11.1.1. kehtib kliendi ja Skrivaneki vahel sõlmitud leping;

11.1.2. ei ole möödunud Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud või neist tulenev isikuandmete säilitamise tähtaeg;

11.1.3. see on vajalik Skrivaneki õigustatud huvide realiseerimiseks ja kaitsmiseks;

11.1.4. ei ole tühistatud kliendi nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

12. Kliendi isikuandmete ühine kasutamine

12.1. Klientidele teenuste osutamiseks võib Skrivanek jagada kliendi isikuandmeid:

12.1.1. kontserni SKRIVANEK Holding SE ettevõtetega;

12.1.2. partnerite või institutsioonidega, mis on seotud kliendi tellitavate või kasutatavate teenuste tagamisega;

12.1.3. inkassofirmade, krediidiinfobüroode, võlglaste andmebaaside pidajate ja teiste võlgade väljanõudmise organisatsioonidega;

12.1.4. nõude ülevõtjatega – rahavoogude tõhusaks haldamiseks on Skrivanekil õigus loovutada nõudeõigus võlgniku või võlgnike vastu.

12.2. Skrivanek on kohustatud esitama teavet isikuandmete kohta järgmistele asutustele:

12.2.1. õiguskaitseasutustele, kohtule või teistele riigi- ja omavalitsuse asutustele, kui see tuleneb õigusaktidest või vastava asutuse teabepäringust;

12.3. Skrivanek esitab klientide isikuandmeid ainult vajalikus ja piisavas mahus vastavalt õigusaktide nõuetele ja konkreetse olukorra objektiivsetele asjaoludele.

12.4. Skrivanek jätab endale õiguse edastada vajadusel klientide isikuandmeid teistele kontserni SKRIVANEK Holding SE ettevõtetele või teenusepakkujatele, kui see on vajalik paremate ja kvaliteetsemate teenuste osutamiseks klientidele. Teabe saamiseks kontserni SKRIVANEK Holding SE ettevõtete, inkassofirmade, krediidiinfobüroode, võlglaste andmebaaside pidajate ja teiste võlgade väljanõudmise organisatsioonide ning nõude ülevõtjate kohta võtke Skrivanekiga ühendust, kasutades nimetatud suhtluskanaleid (www.skrivanek.lv/et jaotist „Kontakt”).

13. Kuidas Skrivanek enda käsutuses olevaid klientide isikuandmeid kaitseb?

13.1. Skrivanek tagab, vaatab pidevalt üle ja parandab kaitsemeetmeid, et kaitsta klientide isikuandmeid lubamatu juurdepääsu, kaotsimineku, avaldamise või hävitamise eest. Selleks kasutab Skrivanek nüüdisaegset tehnoloogiat, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, st tulemüüre, sissetungi avastamise ja analüüsi tarkvara ning andmete krüpteerimist.

13.2. Skrivanek kontrollib hoolikalt kõiki teenusepakkujad, kes töötlevad Skrivaneki nimel ja ülesandel klientide isikuandmeid, samuti hindab ta, kas koostööpartnerid (isikuandmete töötlejad) rakendavad piisavaid turvameetmeid, et klientide isikuandmete töötlemine toimuks vastavalt Skrivaneki ülesandele ja õigusaktide nõuetele. Koostööpartneritel ei ole lubatud töödelda kliendi isikuandmeid oma vajadusteks.

13.3. Skrivanek ei võta endale vastutust mitte mingi lubamatu juurdepääsu eest isikuandmetele ja/või isikuandmete kadumise eest, kui see ei sõltu Skrivanekist, näiteks kliendi süü ja/või hooletuse korral.

13.4. Kui kliendi isikuandmed on ohus, teatab Skrivanek sellest kliendile.

14. Millised on klientide õigused?

14.1. Pöörduda Skrivaneki poole, et saada Skrivaneki käsutuses olevate isikuandmete koopiat.

14.2. Parandada kõiki Skrivaneki käsutuses olevaid enda isikuandmeid, teatades muudatustest e-posti teel elektrooniliselt allkirjastatult aadressil [email protected], helistades telefonil +371 26 382 680 või külastades Skrivaneki bürood.

14.3. Klientidel on õigus saada teavet nende füüsiliste või juriidiliste isikute kohta, kes on teatud ajavahemikul saanud Skrivanekilt nende kohta teavet. Skrivanek ei anna klientidele teavet riigiasutuste kohta, mis tegelevad kriminaalmenetluse või operatiivtegevusega ning mille kohta seadus keelab selliseid andmeid avaldamast.

14.4. Nõuda isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist, kui nende töötlemine ei ole enam vajalik eesmärkidel, milleks neid koguti ja töödeldi (õigus olla unustatud).

14.5. Pöörduda isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega Skrivaneki või isikuandmete töötlemise üle järelevalvet pidava asutuse poole.

14.6. Pöörduda Skrivaneki andmekaitsespetsialisti poole, et saada teavet kliendi isikuandmete töötlemise ja kaitsmise kohta.

SKRIVANEKI ANDMEKAITSESPETSIALIST

Uldis Krūmiņš