Scroll Top

SIA „Skrivanek Baltic” privatumo politika

1

Duomenų valdytojas rūpinasi Vartotojo privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia Vartotojo teisę į teisėtą asmens duomenų tvarkymą pagal galiojančius teisės aktus: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas) ir kitus galiojančius teisės aktus privatumo ir duomenų tvarkymo srityje.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, Valdytojas parengė šią privatumo politiką, kad pateiktų Reglamente reikalaujamą informaciją.

1. Asmens duomenų tvarkymo valdytojas:

1.1. Asmens duomenų tvarkymo duomenų valdytojas yra SIA „Skrivanek Baltic“, reg. Nr. 40003626172, registruotos buveinės adresas: Lāčplēša g. 87C, Ryga, LV-1011, telefonas: 80007272 (toliau – „Skrivanek“), interneto svetainės: www.skrivanek.lv, www.bernunometnes.lv, www.valodumacibas.lv.

2. Asmens duomenų tvarkytojas:

2.1. „Skrivanek“ tvarko Klientų asmens duomenis Latvijos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta ir leidžiama apimtimi ir būdu. Kiti „Skrivanek“ asmens duomenų tvarkytojai taip pat turi teisę gauti ir tvarkyti klientų duomenis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų partnerius, susisiekite su „Skrivanek“ nurodytais kontaktiniais kanalais (žr. „Skrivanek“ Kontaktai skyrių www.skrivanek.lv).

3. Taikytina teisė:

3.1. Reglamentas

3.2. Asmens duomenų tvarkymo įstatymas

3.3. Vaikų stovyklų organizavimo ir veiklos tvarka (Ministrų kabinetas, Nr. 981)

3.4. Vaiko teisių apsaugos įstatymas

4. Kas yra privatumo politika?

4.1. Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) pateikiama informacija apie tai, kaip „Skrivanek“ renka, tvarko, dalijasi, trina ir saugo Klientų asmens duomenis. Taip užtikrinama, kad Klientų asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai Klientams. Politika taikoma Klientų asmens duomenims, fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymui ir Klientams teikiamoms paslaugoms.

4.2. Jei „Skrivanek“ atnaujins šią politiką, visi pakeitimai bus paskelbti „Skrivanek“ interneto svetainėje www.skrivanek.lv, skiltyje „Apie mus“ – Privatumo politika“.

5. Kokius asmens duomenis tvarko „Skrivanek“?

5.1. „Skrivanek“ tvarkomų asmens duomenų kategorijos priklauso nuo Klientams teikiamų paslaugų. „Skrivanek“ turi teisę tvarkyti toliau nurodytų kategorijų asmens duomenis šios politikos 7 dalyje nurodytais tikslais:

5.1.1. vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data, adresas korespondencijai, telefono numeris ir el. pašto adresas;
5.1.2. banko duomenys;
5.1.3. tapatybės dokumento duomenys (dokumento numeris, išdavimo data ir vieta ir t. t.);
5.1.4. duomenys, kuriuos Klientas pats perduoda „Skrivanek“;
5.1.5. vaizdo stebėjimo kamerų įrašai ir vaizdai;
5.1.6. informaciją apie vaikų stovyklų dalyvių sveikatą, kaip reikalaujama pagal įstatymus.

5.2. „Skrivanek“ tvarko toliau nurodytus duomenis apie naudojimąsi Paslaugomis šios politikos 7 dalyje nurodytais tikslais:

5.2.1. slapukai (svetainės naršymo duomenys) – duomenys apie apsilankymus „Skrivanek“ interneto svetainėse (www.skrivanek.lv, www.bernunometnes.lv, www.valodumacibas.lv) (toliau – „Skrivanek“ interneto svetainės”).

6. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi Kliento asmens duomenys?

6.1. Kliento sutikimas – klientas, kaip asmens duomenų subjektas, pats duoda sutikimą rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tam tikrais tikslais. Kliento sutikimas yra jo laisva valia ir nepriklausomas sprendimas, kurį jis gali duoti bet kuriuo metu, taip leisdamas bendrovei „Skrivanek“ tvarkyti asmens duomenis nurodytais tikslais. Kliento sutikimas yra privalomas Klientui, jei jis duodamas raštu (užpildant formą „Skrivanek“ biure, siunčiant elektroninį prašymą identifikuoti Klientą arba interneto svetainėse www.skrivanek.lv, www.bernunometnes.lv, www.valodumacibas.lv. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išankstinį sutikimą nurodytais kontaktiniais kanalais (žr. „Skrivanek“ svetainės www.skrivanek.lv skyrių Kontaktai). Pakeitimai, apie kuriuos pranešta, įsigalios per tris darbo dienas. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu prieš atšaukimą, teisėtumui.

6.2. Sutarties sudarymas ir vykdymas – norėdama sudaryti ir vykdyti sutartį su klientu, teikti kokybiškas paslaugas ir aptarnauti klientą, „Skrivanek“ turi rinkti ir tvarkyti tam tikrus asmens duomenis, kurie renkami prieš sudarant sutartį su „Skrivanek“ arba jau sudarytos sutarties vykdymo metu.

6.3 Teisėti „Skrivanek“ interesai – atsižvelgdama į „Skrivanek“ interesus, kurie grindžiami kokybiškų paslaugų ir savalaikės pagalbos teikimu Klientui, „Skrivanek“ turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis tiek, kiek tai objektyviai būtina ir pakanka šios Politikos 7.1–7.3 punktuose nurodytiems tikslams pasiekti. „Skrivanek“ teisėti interesai apima asmens duomenų tvarkymą vykdant tiesioginę rinkodarą, dėl kurios Klientui pateikiami nauji ir (arba) individualūs „Skrivanek“ paslaugų pasiūlymai (taip pat žr. šios politikos 8.2 ir 8.3 punktus). Atsižvelgiant į tai, kad „Skrivanek“ priklauso „SKRIVANEK Holding SE“ įmonių grupei (taip pat žr. šios Politikos 12.4 punktą), ji turi teisėtą interesą tvarkyti savo Klientų duomenis perduodama juos kitoms grupės įmonėms vidaus administravimo tikslais, be kita ko, siekdama pasiūlyti Klientams paslaugas, atitinkančias šiuolaikinius reikalavimus „SKRIVANEK Holding SE“ grupės įmonių lygmeniu.

6.4. Teisinių įsipareigojimų laikymasis – „Skrivanek“ turi teisę tvarkyti asmens duomenis, kad laikytųsi įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat atsakyti į teisėtus valstybės ir vietos valdžios institucijų prašymus.

6.5 Gyvybiškai svarbių interesų apsauga – „Skrivanek“ turi teisę tvarkyti asmens duomenis, kad apsaugotų Kliento ar kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus, pvz., kai vaizdo įrašo duomenys yra būtini nusikalstamų veikų prevencijai ir nustatymui.

7. Kokiais tikslais „Skrivanek“ tvarkys Klientų asmens duomenis?

7.1. „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis, kad užtikrintų kokybiškų paslaugų teikimą sutarties su „Skrivanek“ galiojimo laikotarpiu:

7.1.1. nagrinėti klientų skundus ir teikti pagalbą (įskaitant techninę pagalbą), susijusią su teikiamomis paslaugomis;
7.1.2. efektyviam pinigų srautų valdymui, įskaitant Klientų mokėjimų ir skolų administravimą;
7.1.3. informuoti klientus apie kitų „SKRIVANEK Holding SE“ grupės įmonių teikiamas paslaugas;
7.1.4. vaizdo stebėjimui saugumo tikslais.

7.2 „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis siekdama skatinti pramonės plėtrą ir siūlyti naujas paslaugas Klientams, įskaitant:

7.2.1. kurti ir siūlyti naujas paslaugas;
7.2.2. „Skrivanek“ klientų statistinių duomenų apdorojimas rinkos analizei ir verslo modelio kūrimui.

7.3. „Skrivanek“ tvarko asmens duomenis, kad nustatytų ir palaikytų „Skrivanek“ vidaus procesus, užtikrintų dokumentų apyvartą ir kitus vidaus procesus (pvz., sutarčių ir kitų dokumentų archyvavimą) tiek, kiek tai būtina ir pakanka šiam tikslui pasiekti.

7.4. „Skrivanek“ turi teisę tvarkyti duomenis toliau nurodytais tikslais, taip pat kitais tikslais, jei Klientas laisva valia duoda aiškų sutikimą:

7.4.1. patikrinti Kliento asmens duomenis Kliento istorijos duomenų bazėse prieš sudarant sutartį, siekiant įvertinti Kliento gebėjimą vykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus, o sutarties galiojimo metu toks patikrinimas yra būtinas, siekiant pasiūlyti Klientui naujas ir pažangesnes paslaugas;
7.4.2. skatinti „Skrivanek“ įvaizdį rinkoje siunčiant gražius linkėjimus klientams, skiriant premijas, organizuojant apklausas esamoms paslaugoms gerinti ir kuriant naujas paslaugas.

8. Ar klientas turi teisę apriboti savo duomenų tvarkymą?

8.1. Kliento asmens duomenų profiliavimas kaip duomenų tvarkymas:

8.1.1. profiliavimas – tai bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su asmeniu susijusius asmeninius veiksnius, visų pirma analizuoti ar prognozuoti veiksnius, susijusius su to asmens asmeniniais pageidavimais, interesais, patikimumu, elgesiu, vieta ar judėjimu;
8.1.2. tvarkydama Kliento asmens duomenis „Skrivanek“ gali vykdyti profiliavimą, kad galėtų kurti ir teikti individualius pasiūlymus. Automatizuoti individualūs sprendimai priimami tik verslo tikslais ir neturi teisinių pasekmių Klientui. Klientas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti su automatizuotu sprendimu ir nebūti tokio sprendimo subjektu, apie tai informuodamas „Skrivanek“ (taip pat žr. šios Politikos 8.3 punkto nuostatas).

8.2. Tiesioginė rinkodara ir komercinių pranešimų siuntimo Klientams pagrindas: „Skrivanek“ vykdo tiesioginę rinkodarą siųsdama komercinius pranešimus Klientams, kad informuotų Klientus apie naujas ir (arba) tiesiogiai Klientams sukurtas paslaugas, taip pat apie specialias sutarties sąlygas (pvz., nuolaidas), vadovaudamasi šios Politikos 6.3 skirsnyje nustatytu asmens duomenų tvarkymo pagrindu. Klientai turi teisę bet kuriuo metu nemokamai atsisakyti komercinių pranešimų gavimo, apie tai informuodami „Skrivanek“ (taip pat žr. šios politikos 8.3 punkto nuostatas).

8.3. Klientai turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jų asmens duomenys būtų profiliuojami (žr. 8.1 punktą) arba atsisakyti gauti komercinius pranešimus (žr. 8.2 punktą), apie tai informuodami „Skrivanek“ žodžiu (telefoninio pokalbio metu, kai Klientas buvo identifikuotas, paskambinus telefonu 80007272) arba raštu (užpildžius formą „Skrivanek“ biure, atsiuntus elektroninį prašymą adresu [email protected] arba apsilankę „Skrivanek“ biure. Pakeitimai, apie kuriuos pranešta, įsigalios per tris darbo dienas. Pakeitimai neturės įtakos asmens duomenų tvarkymo iki Kliento prieštaravimo ir (arba) atsisakymo teisėtumui, kaip nurodyta šiame punkte.

9. Kas yra slapukai ir kaip „Skrivanek“ gali juos apdoroti?

9.1. Slapukai – tai nedideli duomenų failai, svarbūs tam tikroms svetainės funkcijoms (pvz., prisijungimui) atlikti. Slapukai leidžia svetainėms įsiminti įvairius nustatymus, pvz., kalbą, šriftą ir kitas parinktis, kurias pasirinkote rodydami tinklalapius. Būtent todėl slapukai saugomi jūsų kompiuteryje. Taip veikia dauguma pagrindinių svetainių ir paslaugų teikėjų.

9.2. Slapukai naudojami bendriems naudotojų įpročiams ir svetainės naudojimo istorijai apdoroti, svetainės problemoms ir trūkumams diagnozuoti, statistiniams duomenims apie naudotojų įpročius rinkti ir užtikrinti visapusišką ir patogų naudojimąsi svetainės funkcijomis.

9.3. Galite ištrinti visus slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Daugumoje naršyklių taip pat yra galimybė blokuoti slapukų įrašymą į jūsų kompiuterį, tačiau tokiu atveju negalėsite naudotis visomis mūsų internetinėmis paslaugomis. Daugiau informacijos apie slapukų nustatymus savo naršyklėje rasite interneto naršyklės kūrėjo svetainėje. „Skrivanek“ prižiūrimose svetainėse naudojami funkciniai, analitiniai, reklaminiai ir privalomieji slapukai. Daugiau informacijos apie slapukus rasite „Skrivanek“ svetainės www.skrivanek.lv skyriuje „Pranešimas apie slapukus“.

10. Kaip „Skrivanek“ gauna klientų asmens duomenis?

10.1. „Skrivanek“ gauna Klientų asmens duomenis, kai Klientai:

10.1.1. perka „Skrivanek“ paslaugas („Skrivanek“ biuruose arba nuotoliniu būdu iš anksto identifikavus klientą);
10.1.2. užsiregistruoja, kad gautu naujienlaiškius, pranešimus ar kitas „Skrivanek“ paslaugas;
10.1.3. prašo „Skrivanek“ daugiau informacijos apie Paslaugą arba susisiekti su „Skrivanek“ dėl skundo ar prašymo pateikti Klientą identifikuojančią informaciją;
10.1.4. dalyvauti konkursuose, loterijose ar apklausose;
10.1.5. apsilankykite „Skrivanek“ svetainėse arba jose naršykite;
10.1.6. nufilmuotas „Skrivanek“ vaizdo stebėjimo įranga „Skrivanek“ patalpose.

10.2. „Skrivanek“ gali tvarkyti Kliento asmens duomenis, gautus iš trečiųjų šalių, jei Klientas su tuo sutinka (pvz., skolų istorijos duomenų bazių turėtojai ir pan.).

10.3. „Skrivanek“ gali tvarkyti kitų bendrovių, „SKRIVANEK Holding SE“ grupės įmonių ir įmonių partnerių asmens duomenis apie Klientą (žr. šios Politikos 12 punkto nuostatas).

11. Kokia yra Klientų asmens duomenų tvarkymo trukmė?

11.1. „Skrivanek“ tvarkys Kliento asmens duomenis tol, kol egzistuos bent viena iš toliau nurodytų aplinkybių:

11.1.1. Kliento ir „Skrivanek“ sutartis galioja;
11.1.2. asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra nustatytas Latvijos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymuose ir kituose teisės aktuose arba pagal juos;
11.1.3. tai būtina siekiant įgyvendinti ir apsaugoti teisėtus „Skrivanek“ interesus;
11.1.4. Kliento sutikimas tvarkyti asmens duomenis nebuvo atšauktas.

Kliento asmens duomenys ištrinami ne vėliau kaip per tris mėnesius po to, kai išnyksta pirminė duomenų saugojimo priežastis, išskyrus atvejus, kai esame teisiškai įpareigoti toliau saugoti duomenis (pavyzdžiui, apskaitos ar bylinėjimosi tikslais).

12. Dalijimasis klientų asmens duomenimis:

12.1. Siekdama teikti paslaugas Klientams, „Skrivanek“ gali dalytis Klientų asmens duomenimis su:

12.1.1. „SKRIVANEK Holding SE“ grupės įmonėmis;

12.1.2. partneriais ar institucijomis, dalyvaujančiomis teikiant Klientų užsakytas ar naudojamas paslaugas;

12.1.3. skolų išieškojimo bendrovėmis, kredito informacijos biurais, skolų istorijos duomenų bazių turėtojais ar kitomis skolų išieškojimo organizacijomis;

12.1.4. reikalavimo perėmėjais – siekdama užtikrinti veiksmingą pinigų srautų valdymą, „Skrivanek“ turi teisę perleisti savo reikalavimą į skolininką ar skolininkus.

12.2. „Skrivanek“ privalo teikti informaciją apie asmens duomenis šioms institucijoms ir tarnyboms:

12.2.1. teisėsaugos institucijoms, teismams ar kitoms valstybės ir vietos valdžios institucijoms, jei tai numatyta įstatymuose, kituose teisės aktuose ar atitinkamos institucijos prašyme pateikti informaciją;

12.3. „Skrivanek“ teiks Klientų asmens duomenis tik tiek, kiek būtina ir pakanka pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus ir objektyvias konkrečios situacijos aplinkybes.

12.4. „Skrivanek“ pasilieka teisę perduoti Klientų asmens duomenis kitoms „SKRIVANEK Holding SE“ grupei priklausančioms įmonėms ar paslaugų teikėjams, jei reikia, kad Klientams būtų teikiamos geresnės ir kokybiškesnės paslaugos. Norėdami gauti informacijos apie „SKRIVANEK Holding SE“ grupės įmones, skolų išieškojimo agentūras, kredito informacijos biurus, skolų istorijos duomenų bazių turėtojus ar kitas skolų išieškojimo organizacijas, teisių perėmėjus, kreipkitės į „Skrivanek“ nurodytais kontaktiniais kanalais (žr. „Skrivanek“ svetainės www.skrivanek.lv skyrių Kontaktai).

13. Kaip „Skrivanek“ saugo savo Klientų asmens duomenis?

13.1 „Skrivanek“ užtikrina, nuolat peržiūri ir tobulina saugumo priemones, kad apsaugotų Kliento asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atsitiktinio praradimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Kad tai užtikrintų, „Skrivanek“ taiko naujausias technologijas, techninius ir organizacinius reikalavimus, įskaitant ugniasienių, įsilaužimo aptikimo, analizės programinės įrangos ir duomenų šifravimo naudojimą.

13.2. „Skrivanek“ kruopščiai tikrina visus paslaugų teikėjus, kurie tvarko Kliento asmens duomenis „Skrivanek“ vardu ir naudai, taip pat vertina, ar partneriai (asmens duomenų tvarkytojai) taiko tinkamas saugumo priemones, kad užtikrintų, jog Kliento asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis „Skrivanek“ įgaliojimų ir norminių teisės aktų reikalavimų. Filialams neleidžiama tvarkyti Kliento asmens duomenų savo tikslais.

13.3. „Skrivanek“ neatsako už bet kokią neteisėtą prieigą prie asmens duomenų ir (arba) jų praradimą, jei tai nepriklauso nuo „Skrivanek“, pavyzdžiui, dėl Kliento kaltės ir (arba) aplaidumo.

13.4. Kliento asmens duomenų kompromitavimo atveju „Skrivanek“ informuos Klientą.

14. Kokias teises turi klientai?

14.1. Susisiekite su „Skrivanek“, kad gautumėte „Skrivanek“ turimų asmens duomenų kopiją.

14.2. Ištaisyti bet kokius „Skrivanek“ turimus asmens duomenis apie save, prašydami juos pakeisti, siųsdami elektroniniu parašu pasirašytą el. laišką adresu [email protected], skambindami telefonu 80007272 arba atvykę į „Skrivanek“ biurą.

14.3. Klientai turi teisę gauti informaciją apie tuos fizinius ar juridinius asmenis, kurie per tam tikrą laikotarpį gavo informaciją apie juos iš „Skrivanek“. „Skrivanek“ neteiks Klientams informacijos apie valdžios institucijas, kurios yra baudžiamųjų bylų iniciatoriai, operatyvinės veiklos subjektai ar kitos institucijos, apie kurias įstatymai draudžia atskleisti tokią informaciją.

14.4. Prašyti ištrinti arba apriboti asmens duomenų, kurių tvarkymas nebėra būtinas tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti ir tvarkomi, tvarkymą („teisė būti pamirštam“).

14.5. Kreipkitės į „Skrivanek“ arba asmens duomenų tvarkymo priežiūros instituciją (Valstybinę duomenų inspekciją, www.dvi.gov.lv), jei turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo.

14.6. Kreipkitės į „Skrivanek“ duomenų apsaugos pareigūną dėl informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

14.7. Per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos gauti prieigą prie savo asmens duomenų. Prašymą pasinaudoti savo teisėmis Klientas gali pateikti raštu asmeniškai, Administratoriaus registruotoje buveinėje (pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) arba elektroniniu paštu, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu. Gavęs Kliento prašymą pasinaudoti savo teisėmis, Valdytojas patikrina Kliento tapatybę, įvertina prašymą ir jį įvykdo pagal įstatymus ir kitus teisės aktus.

15. Vertimo žodžiu ir mokymo paslaugų teikimas internetu

15.1. Siekdami užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo kokybę, taip pat organizuojame vertimo žodžiu ir kalbų mokymo paslaugas debesijos vaizdo ir balso komunikacijos platformose „Zoom“ arba „Microsoft Teams“.

15.2. Dabartinę „Zoom“ privatumo politiką galima rasti čia –https://zoom.us/privacy, o „Microsoft Teams“ privatumo politiką galima rasti čia – https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020 / 04/06 / microsofts-commitment-privacy-security-microsoft-teams /. Šių platformų kūrėjai savo privatumo politikoje patvirtino, kad jie laikosi Reglamente ir kituose teisės aktuose nustatytų pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų, taip užtikrindami Reglamento laikymąsi.

„SKRIVANEK“ DUOMENŲ APSAUGOS SPECIALISTAS

Uldis Krūmiņš