Scroll Top

Pranešimų apie pažeidimus teikimas

1

SIA „Skrivanek Baltic“ kontaktinis asmuo, atsakingas už pranešimų apie pažeidimus teikimą, yra Jeļena Lapoška, Administracinio skyriaus vadovė.

Tel.: +371 67240364

El. pašto adresas: [email protected] (pageidaujamas būdas pateikti perspėjimą)

Pranešimo apie pažeidimus atveju užtikrinamas konfidencialumas. Atsakymas į ataskaitą bus pateiktas ne vėliau kaip per dvi savaites nuo ataskaitos gavimo. Ataskaitos gavimo patvirtinimas bus pateiktas per 3 darbo dienas.

Anoniminis rašytinis (pvz., el. paštu) ar žodinis pranešimas nelaikomas perspėjimu.

Jei SIA „Skrivanek Baltic“ nustatys, kad klausimas nepriklauso jos kompetencijai, pranešimas bus perduotas kompetentingai institucijai.

PRANEŠĖJAS TURI TEISĘ ĮSPĖTI APIE TOKIUS PAŽEIDIMUS:

korupcija ir sukčiavimas; etikos ar profesinių standartų pažeidimai; valstybės tarnautojų neveikimas, aplaidumas ar piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi; viešųjų pirkimų pažeidimai; valstybės lėšų ar turto švaistymas; pavojus visuomenės sveikatai; pavojus aplinkos saugai; pavojus darbo saugai; žmogaus teisių pažeidimai; konkurencijos teisės pažeidimai ir kiti Pranešimo apie pažeidimus įstatyme nurodyti atvejai.

KAS NELAIKOMA PRANEŠIMU APIE PAŽEIDIMUS?

Sąmoningas melagingų pareiškimų teikimas, valstybės paslaptį sudarančios informacijos atskleidimas ir pranešimas tik apie asmeninius interesus.

Jei asmuo pateikė paraišką ir nenurodė, kad tai yra pranešimas apie pažeidimus, jis gali prašyti, kad paraiška būtų pripažinta pranešimu apie pažeidimus, kol nagrinėjamas jos pagrįstumas.

PRANEŠIMUI APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMUI GALI BŪTI NAUDOJAMAS VIENAS IŠ TOLIAU NURODYTŲ MECHANIZMŲ:

  1. vidinė pranešimų apie pažeidimus teikimo sistema;
  2. kreipimasis į kompetentingą instituciją;
  3. kreipimasis į pranešėjų kontaktinį centrą arba asociaciją ar fondą, įskaitant profesinę sąjungą ar profesinių sąjungų asociaciją;

vidinė pranešimų apie pažeidimus teikimo procedūra grindžiama Pranešimų apie pažeidimus teikimo įstatymu. Pranešimų apie pažeidimus įstatymo tikslas – skatinti pranešimų apie pažeidimus kėlimą dėl viešojo intereso ir užtikrinti pranešimų apie pažeidimus mechanizmų sukūrimą ir veikimą bei tinkamą pranešėjų apsaugą.