Scroll Top

Trauksmes celšana

1

SIA “Skrivanek Baltic” kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir Administratīvās nodaļas vadītāja Jeļena Lapoška.

Tālr.: +371 67240364

E-pasta adrese: [email protected] (ieteicamākais trauksmes ziņojuma iesniegšanas veids)

Trauksmes celšanas gadījumā konfidencialitāte tiek nodrošināta. Atbilde uz saņemto ziņojumu tiks sagatavota ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc ziņojuma saņemšanas. Apliecinājums par ziņojuma saņemšanu tiks sniegts 3 darbdienu laikā.

Par trauksmes ziņojumu nav uzskatāms anonīms iesniegums rakstos (piemēram, e-pasts) vai mutvārdos.

Ja SIA “Skrivanek Baltic” konstatēs, ka jautājuma izskatīšana nav tās kompetencē, ziņojums tiks pārsūtīts kompetentajai institūcijai.

TRAUKSMES CĒLĀJS IR TIESĪGS CELT TRAUKSMI PAR ŠĀDIEM PĀRKĀPUMIEM:

korupciju un krāpšanu; ētikas vai profesionālo normu pārkāpumiem; amatpersonu bezdarbību, nolaidību vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu; pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā; publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu; sabiedrības veselības apdraudējumu; vides drošības apdraudējumu; darba drošības apdraudējumu; cilvēktiesību pārkāpumiem; konkurences tiesību pārkāpumiem un citiem Trauksmes celšanas likumā minētajiem gadījumiem.

KAS NAV UZSKATĀMA PAR TRAUKSMES CELŠANU?

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu.

Ja persona ir iesniegusi iesniegumu, nenorādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, tad, kamēr iesniegums vēl nav izskatīts pēc būtības, persona var lūgt šo iesniegumu atzīt par trauksmes cēlēja ziņojumu.

TRAUKSMES CELŠANAI VAR TIKT IZMANTOTS VIENS NO ŠĀDIEM MEHĀNISMIEM:

  1. iekšējā trauksmes celšanas sistēma;
  2. vēršanās kompetentajā institūcijā;
  3. trauksmes cēlēju kontaktpunkta vai biedrības vai nodibinājuma, tostarp arodbiedrības vai to apvienības, starpniecība.

Iekšējā trauksmes celšanas procedūra sagatavota, pamatojoties uz Trauksmes celšanas likumu. Trauksmes celšanas likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.