Scroll Top

Tehniskā tulkošana

1
CSA Top 50, Nimdzi Top 75
Google vērtējums tulkošanas birojam Skrivanek

KAS IR TEHNISKĀ TULKOŠANA

Tehniskā tulkošana ir specializēts tulkošanas veids, kam ir īpaša specifika, proti, tehniskā tulkošana pieprasa maksimāli precīzi atveidot mērķa valodā dažādus tehnoloģiskos risinājumus un procesus, prasmīgi veikt šauri specializētu terminu tulkošanu un ievērot atbilstošu izklāstījuma stilu. Tāpat tehniskās dokumentācijas, arī iekārtu instrukciju un programmnodrošinājuma, tulkojuma veikšanai nepieciešamas nevainojamas avota un mērķa valodas un profesionālās terminoloģijas zināšanas.

Globalizācijas procesu ietekmē visā pasaulē vērojama plaša tehniskās informācijas apmaiņa gan starp vietējiem un ārzemju informācijas tehnoloģijas uzņēmumiem, gan ražotājiem, zinātnes un inovāciju centriem, projektētājiem, pieaug sadarbības iespējas, tādēļ tāds pakalpojums kā tehniskais tulkojums valodu pakalpojumu tirgū kļūst arvien pieprasītāks. Par citiem tulkošanas veidiem plašāka informācija pieejama sadaļās “mājaslapu tulkošana“, “mutiskā tulkošana“, “juridisko tekstu tulkošana“, “reklāmas un mārketinga tekstu tulkošana“, dažādu vispārīgu “dokumentu tulkošana” un “notariāli apliecināts tulkojums“.

TEHNISKĀ TULKOŠANA TIEK NODROŠINĀTA VAIRĀK NEKĀ 110 VALODĀS

Kvalitātes un konfidencialitātes garantija, ko apstiprina ISO sertifikāti

Mūsu projektu vadītāji runā latviešu, krievu, angļu, vācu un poļu valodā

99% klientu saņem cenas piedāvājumu mazāk nekā 15 minūtēs

Vairāk nekā 3000 valodas speciālistu un dzimtās valodas runātāju

Vairāk nekā 98% klientu mūs labprāt ieteiktu saviem draugiem un partneriem

Mūsu birojā katru gadu tiek iztulkoti vairāk nekā 16 miljoni vārdu

Nepieciešams tehniska teksta tulkojums? Sazinieties ar mums!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Pasūtītājs
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

Vai piesakieties tiešsaistes konsultācijai par tehniskajiem tulkojumiem jau tūlīt!

TEHNISKO TEKSTU TULKOŠANAS ĪPATNĪBAS

Bieži tehniskajos tekstos ir sastopami termini, kam trūkst atbilstošu mērķa valodas ekvivalentu, tādēļ tulkotāji reizumis nodarbojas arī ar terminu jaunradi, sazinoties ar attiecīgās nozares ekspertiem un/vai lasot papildu literatūru izpratnes par tehnoloģiskajām inovācijām vai zinātniskajiem atklājumiem iegūšanai. Ja termins tiek lietots ļoti šaurā speciālistu lokā, eksperti to iesaka atveidot ļoti līdzīgi avotu valodas vārdam, lai izvairītos no pārpratumiem. Viens no veidiem, kā atveidot nezināmus terminus mērķa valodā, ir pētīt avota valodas vārda starptautisko izplatību, proti, vārdu internacionalitāte ir viens no kritērijiem terminu aizgūšanā latviešu valodā. Jo vairāk valodās kāds internacionālisms ir izplatīts, jo lielāks pamats ir to aizgūt arī latviešu valodā. Šādus internacionālismus mēdz aizgūt arī kā sinonīmus latviskiem terminiem, jo blakus latviskajam terminam, kas sekmē nepārprotamu saziņu latviešu valodas ietvaros, internacionālais sinonīms sekmē sazināšanos starptautiskajā mērogā.

Tulkojot tehniskos tekstus, tulkiem ir jāievēro formāli loģiskais rakstības stils. Šim stilam raksturīga precizitāte, bezpersoniskums un informācijas pasniegšana bez papildu emocionālās nokrāsas. Tomēr šie raksturlielumi nevar pilnībā atspoguļot visas zinātniskā stila īpatnības, kas tulkam jāievēro, tulkojot tehniskos tekstus.

Pieprasītākā ir tehnisko tulkojumu veikšana rakstiski. Rakstiskā forma ir ērtāka un uzticamāka, jo ir mazāka varbūtība pieļaut kādu neprecizitāti, kam var nebūt būtiskas nozīmes sadzīves komunikācijā, taču zinātniskā un tehniskā teksta kontekstā tā var radīt nopietnus pārpratumus. Tulkojot tehniskos tekstus un dokumentāciju, mērķa valodā nedrīkst izlaist nevienu grafisko elementu, zīmi vai simbolu, jo tas var izraisīt oriģināla nozīmes sagrozījumu, kas var izraisīt nopietnas un paliekošas sekas.

KAS NEPIECIEŠAMS, LAI NODROŠINĀTU TEHNISKO TULKOŠANU?

Lai veiktu tehnisko tulkošanu, ir nepieciešama ne tikai tulka, tulkotāju profesionālās kompetences, bet arī ir jāapgūst īpašas zināšanas tajās jomās, uz kurām attiecas tehniskā dokumentācija. Tehniskajam tulkojumam parasti tiek piesaistīti ne tikai tulki un tulkotāji, kuriem ir atbilstošā tulkošanas specializācija, bet arī redaktori un terminologi, kas strādā ar terminoloģiju, tās jaunradi, konsultējas ar nozares pārstāvjiem un akadēmisko personālu. Ļoti noder, ja tulkotājiem, tulkiem un redaktoriem ir arī praktiskā darba pieredze kādā šauras specializācijas jomā.

Tāpat tehniskajiem tulkiem un tulkotājiem ir jāprot orientēties un strādāt ar liela apjoma papildu informācijas avotiem, piemēram, vietēja mēroga un starptautiskajiem tehniskajiem standartiem, informācijas meklēšana un pārbaudīšana uzticamos avotos ir būtiska tehnisko tulku darba daļa.

Tehniskā tulkotāja izglītību Latvijā ir iespējams iegūt Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātē, kas piedāvā studiju programmu Tehniskā tulkošana.

Tehniskā tulkošana nav iedomājama bez atbilstošiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Tās ir sistēmas, kuras nodrošina klients, jo īpaši specifisku vajadzību gadījumā vai risinājumi, ko izmanto tulkošanas birojs. Par tām plašāk esam aprakstījuši sadaļā “Tulkošanas rīki” un “Neironu mašīntulkošana“.

Tehnisko tekstu tulkošana
Tehnisko tekstu tulkojumi

KAS IR TEHNISKIE TEKSTI?

Tehniskais teksts ir teksts, kas atspoguļo speciālu, konkrētai mērķa grupai paredzētu informāciju, kas nepieciešama precīzu darbību veikšanai vai zinātnē balstītas informācijas nodošanai. Tādēļ tehniskajam tekstam piemīt skaidrs, precīzs un saskaņots raksturs, proti, tehniskajā tekstā tā lasītājam profesionālajā valodā tiek paskaidrota un izskaidrota katra mazākā detaļa un darbība vai sniegta teorētiskā informācija par lasītājam svešu metožu vai rīku pielietošanu. Tehnisko tekstu valodai raksturīgs plašs terminu, saīsinājumu un skaitļu lietojums. Izteiksme ir lakoniska, precīza un nepārprotama. Tāpat tehniskajam tekstam ir raksturīgs aprakstošs un demonstratīvs raksturs, kas ir saistīts ar to, ka tekstā tiek izklāstīti procesi, kas tiek balstīti dažādās zinātnes atziņās un faktos, vai arī tekstā tiek runāts par izmantojamo instrumentu vai ierīču lietošanas īpatnībām.

Tehniskā dokumentācija ir tehniskās rakstīšanas gala rezultāts jeb sagatavots dokumentu kopums par kāda tehniskā produkta, kas tiek radīts vai jau tiek lietots, raksturlielumiem, parametriem un tā pielietošanu. Tehniskie teksti aptver ļoti plašu dzīves jomu spektru, sākot ar salīdzinoši vienkāršu sadzīves tehnikas ierīču lietošanas instrukcijām un beidzot ar valstiski svarīgiem militārajiem vai inženierijas projektiem. Daudzi uzskata, ka tehniskā dokumentācija ir liela apjoma teksti, kurus saprot un var izlasīt jebkurš bez speciālās izglītības, taču tas ir mīts un tā nav patiesība. Interesanti, ka mūsdienās tehniskā dokumentācija nereti tiek papildināta ar audio vizuālajiem datiem, piemēram, video projekcijām, skaņas elementiem, kas būtiski atvieglo tekstā aprakstītās informācijas uztveršanu un pielietošanu. Tehniskās dokumentācijas tekstam ir jābūt formālam un lietišķam, jābūt maksimāli precīzam, tekstā jālieto vienota terminoloģija, tostarp ar precīzi atspoguļotiem skaitliskajiem faktiem, aprēķiniem un mērījumiem.

TEHNISKO TEKSTU TULKOJUMU VEIDI

  • Tehnisko projektu, specifikāciju, sertifikātu un metodisko norādījumu tulkojumi.
  • Būvobjektu dokumentācijas tulkojumi.
  • Iekārtu un ierīču lietošanas instrukciju un katalogu tulkojumi.
  • Montāžas un ekspluatācijas instrukciju tulkojumi.
  • Vadības un kontroles rokasgrāmatu tulkojumi.
  • Dažādu nozaru speciālās tehnoloģijas aprakstu tulkojumi.
  • Ražošanas plānu tulkojumi.
  • Tehnisko prezentāciju tulkojumi.
  • Citu, ar konkrēto nozari saistīto, dokumentu tulkojumi.

TEHNISKIE TULKOJUMI

Parasti tehnisko tekstu tulkošanu mēdz pretstatīt daiļliteratūras, publicistikas un citu radošo tekstu tulkojumiem, jo darbā ar tehnisko tekstu tulkojumiem nav pieļaujama brīva teksta interpretācija. Termins tehniskais tulkojums apzīmē specializētas tehniskās informācijas nodošanu un apmaiņu no vienas svešvalodas otrā starp cilvēkiem, kuri runā dažādās valodās. Tehnisko tekstu tulkošana ir cieši saistīta ar zinātniski tehniskas ievirzes materiālu tulkošanu, jo tajos tiek plaši lietota zinātniski tehniskā terminoloģija. Tehnisko tekstu tulkošanā tulkotāja uzdevums ir pielāgot šauru specifisku tehnisko jomu tekstus mērķa valodas lietotāju auditorijai. Ņemot vērā straujo tehnoloģisko attīstību, tulkotājam, tulkojot tehniskos tekstus, nereti nākas strādāt ar jēdzieniem un terminiem, kam ir grūti piemeklēt attiecīgu ekvivalentu mērķa valodā. Latviešu valodā daudzi tehniskie termini šodien ienāk no angļu valodas tehniskajiem tekstiem un iesakņojas ikdienas saziņā krietni ātrāk, nekā terminologi un valodnieki spēj piedāvāt atbilstoši ekvivalentu, tādējādi izraisot sabiedrībā plašas diskusijas par valodas pareizumu un tulkotāju profesionalitāti. Daudzi pētnieki, valodu speciālisti, tulki, tulkotāji salīdzinot tehnisko tulkošanu ar tehnisko vai zinātnisko tekstu tulkošanu, atzīst ka nošķirt šos tulkojumu veidus ir ļoti grūti vai pat neiespējami.