Scroll Top

Tulkošanas nozares terminu vārdnīca

ADAPTĀCIJA / TEKSTU PIELĀGOŠANA

Loti bieži, uzrunājot ārvalstu klientus vai pat jaunu pašmāju auditoriju, iepriekš sagatavotie teksti pirms to publicēšanas sociālajos medijos vai tīmekļa vietnē ir būtiski jāmaina un jāpārstrādā, pielāgojot tos attiecīgās valsts, tirgus vai mērķauditorijas īpatnībām, piemēram, teksts ir jāadaptē vieglajā valodā. Adaptācijas procesā teksts tiek daļēji vai pat pilnībā pārrakstīts, saglabājot oriģinālā vēstījuma būtību un tonalitāti.

ALGORITMS

Noteiktu darbību priekšraksts kāda uzdevuma vai problēmas risināšanai. Algoritmi plaši tiek izmantoti mašīntulkošanā, apstrādājot teksta datus. Neironu mašīntulkošanas tehnoloģijas pamatā ir dziļās mašīnmācīšanās algoritmi.

ANGĻU VALODAS KURSI

Kursi, kuros iespējams apgūt angļu valodu

ATSLĒGVĀRDI

Valodas vārds vai vārdu grupa, ko izmanto kāda teksta vai dokumenta satura noteikšanai un meklēšanai

ATGRIEZENISKĀ TULKOŠANA

Atpakaļ tulkošanas process, kas paredzēts kļūdu atrašanai un izlabošanai

AUDIO UN VIDEO FAILU LOKALIZĀCIJA

Skaņas lokalizācija ir skaņas satura, īpaši ierakstīta, pārraidīta vai atskaņota, pielāgošanas process konkrētai vietai vai tirgum.

Video lokalizācija ir process, kurā tiek ņemts jūsu video saturs, kas veidots konkrētā valodā konkrētai auditorijai, un pārveidots tā, lai tas būtu saprotams citiem attiecīgajiem vai jauniem tirgiem

AVOTVALODA

Valoda, kas jātulko citā valodā

ĀZIJAS REĢIONA VALODAS

Lielākā daļa Āzijas iedzīvotāju runā valodās, kas pieder trīs lielām valodu grupām: 1) altajiešu, kas ir tjurku, mongoļu un mandžūru-tungusu valodas; 2) sinotibetiešu, kas ietver ķīniešu un tibetiešu-birmiešu valodas; un 3) indoeiropiešu valodas, piemēram, indoāriešu, irāņu, slāvu valodas un armēņu valodas.

BIZNESA TULKOJUMI

Jebkādu biznesa tekstu tulkošana

CAT RĪKI

CAT rīki, piemēram, Phrase, Trados, Across, u.c., ir īpaši tulkotājiem izstrādātas datorizētās tulkošanas programmas. Tulkojamais teksts tajās tiek sadalīts tulkojamās vienībās jeb segmentos. Segments ir automātiski noteikts teksta fragments – virsraksts, apakšvirsraksts, teikums, kāda teikuma daļa. CAT rīkā tiek veidota un uzkrāta iepriekš veikto tulkojumu atmiņa, lai pēc tam iepriekš tulkotie segmenti tulkotājam vairs nebūtu jātulko no jauna, un tulkotājs tulkojot tos varētu akceptēt vai noraidīt.

CILVĒKRESURSI

Organizācijas personāls; cilvēku iespējas

DATORIZĒTĀ IESPIEDDARBU SAGATAVOŠANA

Datora un specializētas programmatūras izmantošana, lai, apvienojot tekstu un grafiku, izveidotu materiālu, ko var tiražēt

DATORIZĒTĀ TULKOŠANA

Avota teksta tulkošana mērķa valodā, tulkotājam izmantojot datora programmatūras iespējas un iepriekš uzkrāto tulkojumu datubāzi

DAUDZVALODU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

Valodu pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina lokalizācijas vai valodas pakalpojumus vairākās dažādās valodās

DIGITĀLĀ MĀRKETINGA SATURA LOKALIZĀCIJA

Process, kurā visi globālās mārketinga kampaņas elementi tiek pielāgoti mērķa tirgiem, lai atspoguļotu konkrētā reģiona klientu vajadzības, intereses un kontekstu

DOKUMENTU TULKOŠANA

Jebkādu dokumentu tulkošana

DZIMTĀ VALODA

Valoda, kuru cilvēks iemācījies agrā bērnībā

DZIMŠANAS APLIECĪBU TULKOŠANA

Dzimšanas apliecību tulkošana ar notariālu apliecinājumu

ENERĢĒTIKAS TULKOJUMI

Jebkādu enerģētikas nozares tekstu tulkošana

FARMĀCIJAS NOZARES TULKOJUMI

Jebkādu farmācijas nozares tekstu tulkošana

FINANŠU TULKOJUMI

Jebkādu finanšu tekstu tulkošana

FORMATĒŠANA

Process, kura izpildes gaitā dokumentam piešķir noteiktu ārējo veidolu: malu un atkāpju lielumu, burtstilu un citus ārējā izskata elementus

GOOGLE ADS UN SEO TULKOJUMI

Google reklāmu tulkojumi un Meklētājprogrammas optimizācijas tulkojumi

INFORMĀCIJAS NEIZPAUŠANAS LĪGUMS

Līgums par informācijas neizpaušanu ir juridisks līgums vai līguma daļa starp vismaz divām pusēm, kurā izklāstīti konfidenciāli materiāli, zināšanas vai informācija, ar ko puses vēlas dalīties viena ar otru noteiktos nolūkos, bet vēlas ierobežot piekļuvi tai

INSTRUKCIJAS

Noteikumu, pamācību [parasti sistematizēts, secīgi izkārtots] kopums kāda uzdevuma izpildei

IT TULKOJUMI

Jebkādu informācijas tehnoloģiju tekstu tulkošana

JURIDISKIE TULKOJUMI

Jebkādu juridisko tekstu tulkošana

KONFERENČU TULKOŠANA

Konferences tulkošana ir saistīta ar mutvārdu komunikāciju: dabiski un tekoši pārtulkojot runātāja teikto no vienas valodas citā, pielāgojot tulkojumu un nododot runātāja intonāciju un pārliecību citai personai. Starptautiskas konferences apmeklē cilvēki no dažādām kultūrām ar atšķirīgu valodu zināšanu līmeni. Tulkotāja darbs ir padarīt cilvēku saziņu iespējamu, nevis tulkojot katru vārdu, ko viņi pasaka, bet gan pārtulkojot to izteiktās idejas

KONFIDENCIALITĀTE

Informācijas aizsargātība pret lietotājiem, kas mēģina tai piekļūt bez atbilstoša pilnvarojuma

KONSEKUTĪVĀ TULKOŠANA

Nelielās sanāksmēs, piemēram, darba pusdienās vai izbraukumos, neaizstājama ir secīgā tulkošana, kad tulks noklausās vienā valodā teikto un pēc tam iztulko otrā valodā. Profesionāli, saprotami un viegli uztverami

KOREKTŪRA

Kļūdu konstatēšana un labošana tipogrāfiska salikuma novilkumā

LAULĪBAS APLIECĪBU TULKOŠANA

Laulības apliecības tulkošana ar notariālu apliecinājumu

LOKALIZĀCIJA

Visaptverošs process, kura laikā produktu un pakalpojumu kultūras, netekstuālos un valodas elementus pielāgo attiecīgās valsts tirgum

LITERĀRIE TULKOJUMI

Jebkādu literāro tekstu tulkošana

LĪGUMU TULKOŠANA

Jebkādu līgumu kvalitatīva tulkošana

MAKETĒŠANA

Maketēšana ir neatņemams solis, pirms sākt drukāt materiālu. Maketētājs sagatavo failu drukai, sabalansējot krāsu gammu, izveidojot pārlaides un drukas rāmjus un izdarot citus tehniski nepieciešamos darbus

MAŠĪNTULKOŠANA

Automātiska tulkošana, ko veic datorsistēmas

MĀKSLĪGAIS INTELEKTS (MI)

Mākslīgais intelekts ir datorzinātnes nozare, kas nodarbojas ar datorprogrammu un datorsistēmu izstrādi, kas spēj veikt uzdevumus, kas parasti prasīja cilvēka intelektuālās spējas. Mākslīgais intelekts pēta un mēģina radīt datorprogrammas, kas var domāt, mācīties, analizēt, secināt un pieņemt lēmumus līdzīgi cilvēkam, tostarp, tulkot no latviešu valodas angļu un citās valodās.

MĀJASLAPU TULKOŠANA

Jebkādu mājaslapu tulkošana

MĀRKETINGA TULKOJUMI

Jebkādu mārketinga tekstu tulkošana

MEDICĪNAS TULKOJUMI

Jebkādu medicīnas tekstu tulkošana

MEMSOURCE

Mākoņkrātuves bāzēta komerciāla tulkošanas pārvaldības sistēma un datorizētās tulkošanas [CAT] rīks

MĒRĶVALODA

Valoda, uz kuru jātulko

MIRŠANAS APLIECĪBU TULKOŠANA

Miršanas apliecību tulkošana ar notariālu apliecinājumu

MUTISKĀ TULKOŠANA

Vienā valodā runāta teksta tulkošana citā valodā mutvārdos

NOTARIĀLIE TULKOJUMI

Tulkojumi ar notariālu apliecinājumu

PAKALPOJUMU LĪMEŅA VIENOŠANĀS

Pakalpojumu līmeņa vienošanās ir saistības starp pakalpojumu sniedzēju un klientu. Pakalpojuma sniedzējs un pakalpojuma lietotājs vienojas par konkrētiem pakalpojuma aspektiem – kvalitāti, pieejamību, atbildību

PASTARPINĀTĀ VALODA

Pivot valoda, dažkārt saukta arī par tilta valodu, ir mākslīga vai dabiska valoda, ko izmanto kā starp valodu tulkošanai starp daudzām dažādām valodām

PĒCREDIĢĒŠANA

Specifisks rediģēšanas process, kurā pārbauda, precizē un labo mašīntulkojuma tekstu tieši pēc mašīntulkojuma

PRAKSE

Prakse studiju laikā ir nozīmīga studiju programmas sastāvdaļa. Prakses mērķis ir, lai indivīds praktiski pielietotu zināšanas, kas iegūtas studiju gados

PROGRAMMATŪRAS LOKALIZĀCIJA

Programmatūras lokalizācija ir programmatūras pielāgošanas process gan galalietotāja kultūrai, gan valodai, sākot ar mērījumu standartiem un beidzot ar video un grafisko dizainu

RADOŠO TEKSTU SAGATAVOŠANA

Radošo tekstu sagatavošana un radošā rakstīšana ir teksta gatavošana, kas iziet ārpus parastās profesionālās, žurnālistikas, akadēmiskās vai tehniskās literatūras robežām un ko parasti raksturo uzsvars uz stāstījuma meistarību, tēlu attīstību un tēlainās valodas lietojumu vai dažādām dzejas un poētikas tradīcijām

RAKSTISKĀ TULKOŠANA

Vienā valodā rakstīta teksta tulkošana citā valodā rakstveidā

REDIĢĒŠANA

Dokumentu, tekstu vai datņu satura, to izvietojuma vai attēlošanas formas mainīšana

REDAKTORS

Speciālists kas sagatavo tulkojumus laišanai klajā — tos rediģē, pārbauda, izlabo

SDL TRADOS

Tulkošanas pārvaldības programmatūras pakalpojumu, satura pārvaldības pakalpojumu un valodu pakalpojumu sniedzējs

SEO TEKSTI

Meklētājprogrammas optimizācijas teksti

SINHRONĀ TULKOŠANA

Ja nepieciešams nodrošināt tulkojumu lielam cilvēku skaitam, nereti vairākās valodu kombinācijās vienlaicīgi, visbiežāk tiek izmantota sinhronā tulkošana – runātais tiek tulkots no kabīnes ar pāris sekunžu nobīdi

SPECIALIZĒTIE TULKOJUMI

Nozaru terminoloģijas ievērošana ir ļoti būtiska, tieši tāpēc mūsu tulkotājiem ir ne tikai filologa izglītība un iespēja izmantot mūsdienu tehnoloģiskos sasniegumus, bet arī zināšanas medicīnā, jurisprudencē, inženiertehniskajās zinātnēs un citās specifiskās jomās, kas palīdz sasniegt vēlamo rezultātu

SUBTITRĒŠANA

Rakstveida tulkojuma pievienošana runātiem tekstiem

TEHNISKĀ TULKOŠANA

Tehniskā tulkošana ir specializēts tulkošanas veids, kam ir īpaša specifika, proti, tehniskā tulkošana pieprasa maksimāli precīzi atveidot mērķa valodā dažādus tehnoloģiskos risinājumus un procesus, prasmīgi veikt šauri specializētu terminu tulkošanu un ievērot atbilstošu izklāstījuma stilu

TEKSTU GRAFISKĀ APSTRĀDE (DTP)

Bukletiem, skrejlapām vai jebkuram citam vizuālam, digitālam vai drukātam dokumentam, kuram nepieciešama tulkošana, visticamāk, būs nepieciešama arī grafiskā apstrāde. Dizainera pamatpienākums ir atveidot tulkotā dokumenta oriģinālo dizainu, tajā ievietojot tulkoto tekstu – tā kā dažādās valodās vārdu garums un vārdu skaits atšķiras, noformējums ir jāpielāgo mērķa valodas tekstam

TIESAS SĒŽU TULKOŠANA

Tiesas sēžu tulkošanu izmanto tad, kad cilvēkiem, kuri runā atšķirīgās valodās, jāsazinās tiesā vai tamlīdzīgās situācijās. Katrai tiesību sistēmai ir sava unikālā procesuālā kārtība un juridiskie jēdzieni, tiesu tulkiem labi jāpārzina juridiskā terminoloģija. Tiesu tulku uzdevums ir nodrošināt saziņu starp cilvēkiem, kuri runā atšķirīgās valodās

TIEŠSAISTES PASĀKUMU RĪKOŠANA

Dažādu pasākumu rīkošana tiešsaistē

TIKAI TULKOŠANA

Tikai teksta tulkošana

TULKOŠANA UN REDIĢĒŠANA

Teksta tulkošana un arī rediģēšana

TULKOŠANA, REDIĢĒŠANA UN KOREKTŪRA

Teksta tulkošana, rediģēšana un arī korektūra

TULKOŠANAS ATMIŅA

Tulkojumu atmiņa ir datubāze, kurā tiek glabāti teikumi, rindkopas vai teksta fragmenti, kas iepriekš ir tulkoti

TULKOŠANAS CENAS

Tulkojuma cena tiek aprēķināta, pamatojoties uz vārdu skaitu dokumentā avota valodā [oriģinālā]. Cena par katru konkrēto projektu tiek noteikta iepriekš

TŪRISMA TULKOJUMI

Jebkādu tūrisma tekstu tulkošana

TRANSKRIPCIJA

Valodas vienību [vārdu, tekstu u. tml.] skanējuma grafisks attēlojums ar noteiktu zīmju sistēmu

VADLĪNIJAS

Galvenais, nozīmīgākais virziens, veids [piemēram, darbībai, norisei], ieteikumi

VALODAS KVALITĀTES NODROŠINĀJUMS

Nodrošināt visaugstāko valodas pielietojuma kvalitāti

VALODAS ZINĀŠANU AUDITS

Svešvalodas zināšanu audits ir valodas zināšanu līmeņa noteikšana saskaņā ar Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei

VALODU MĀCĪBAS

Jebkādu valodu apgūšanas iespējas

VALODU PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

Vienas valodas pakalpojuma sniedzējs sniedz tulkošanas un lingvistiskos pakalpojumus konkrētā valodu kombinācijā

VALODU PĀRIS

Divu valodu kombinācija

ZINĀTNISKIE TULKOJUMI

Jebkādu zinātnisko tekstu tulkošana