Scroll Top

VECVĀRDI

Karstums mani padarīja uļenu, atvēru logu un alpām tempu svaigo gaisu. Skatos, kaimiņam dūmelis kūp. Kamēr tā skatījos, istabā pa atvērto logu ielidoja milzīga bambāle. Ņēmu ķiseni un metu tai pakaļ. Apnikusi man tā zumēšana līdz ūkai.


Vecvārdi ir novecojuši vārdi, kurus mūsdienās lieto reti vai nelieto nemaz.

KAS IR VECVĀRDS?

Vārds dzīvo tik ilgi, kamēr tas tiek lietots. Valodas vārdu krājumā noris nepārtraukta attīstība, daļa vārdu pamazām kļūst nevajadzīgi un izzūd, daļa rodas no jauna.

Leksika ir vismainīgākā valodas sistēmas daļa, tai ir gan aktīvā, gan pasīvā daļa. Pasīvajā daļā nonāk vārdi, kuri tiek lietoti reti vai netiek lietoti nemaz. Nelietošanas iemesli var būt dažādi, taču tie ir cieši saistīti ar cilvēka ikdienas dzīvi, sociālām pārmaiņām sabiedrības dzīvē, ražošanas attīstību, jaunu tehnoloģiju parādīšanos un dažādiem ekonomiski politiskiem notikumiem. Viena no šādām pasīvās leksikas grupām ir vecvārdi. Vecvārdi noteikti nav jāmeklē Viktorijas laikmetā vai tūkstošiem gadu senā vēsturē, tie rodas ikdienā mums tepat blakus.

VECVĀRDU RAŠANĀS

Vārdi noveco divos gadījumos:

  • ir beiguši eksistēt to apzīmētie jēdzieni, piemēram, dzimtbūšana, sieks, olekts, vagars, kučieris, birkavs, dālderis, vērdiņš u. c.

Šādus vārdus sauc par historismiem.

  • šie jēdzieni ir saglabājušies, bet to apzīmēšanai radīti jauni vārdi, piemēram, bāliņš (brālis), kambaris (istaba), avs(aita), stundenis (pulkstenis) u. c.

Šādus vārdus sauc par arhaismiem.

Visvairāk ir tādu vecvārdu, kuri apzīmē jēdzienus, kas saistās ar agrāku laiku sabiedrisko iekārtu, piemēram, goba (nodevas), vagars, muiža, klaušas, arkls (zemes mērvienība), guberņa, rāte u. c.

HISTORISMI

Historisms ir vecvārds, kuram ir novecojuši un zuduši apzīmētie jēdzieni. Daudzi no historismiem ir kļuvuši par vēstures terminiem. Tātad historismi ir vārdi, kuri nosauc priekšmetus, parādības, procesus, kas ir zuduši no ikdienas. Tomēr historismu lietojums ir daudz biežāks un plašāks, salīdzinot ar arhaismiem. Bez historismiem nav iedomājama vēstures apgūšana, jo daudzi no šiem jēdzieniem ir saistīti ar kādreizējo sabiedrisko un politisko iekārtu, valsts pārvaldes formām, struktūrvienībām u.tml.

Historismiem nav sinonīmu mūsdienu valodā. Tos lieto arī daiļliteratūrā, dzejā, runājot par agrāko laiku parādībām un notikumiem, ar kuriem mūsdienās vairs nesaskaras. Ar sabiedrības vēsturi kā piemēru var minēt šādus vārdus – komjaunietis, muiža, klaušas, ģilde, rāte, dzimtcilvēks, cunfte.

Skrivanek blogs, Vecvārdi

ARHAISMI

Arhaisms (no sengrieķu: ἀρχαϊκός (archaios) — ‘sens, senlaiku’) leksikoloģijā ir vecvārds, kura apzīmētais jēdziens ir saglabājies līdz mūsdienām, bet tagad tā nosaukšanai izmanto citus vārdus, piemēram, zeltene ‘jaunava’, secen ‘garām’, kamieši ‘pleci’, diet ‘dejot’, apgaust ‘apraudāt’.

Tātad arhaismi ir vārdi, kuru vietā attiecīgā priekšmeta, parādības, procesa nosaukšanai tiek lietoti citi aktīvās leksikas vārdi. Arhaismus daudz lieto rakstnieki, lai padarītu savu daiļradi senatnīgāku un vairāk pietuvinātu stāsta laikam. Arhaismi visbiežāk ir sastopami vēsturiskos romānos, dzejā, filozofijas grāmatās, fantāzijas literatūrā, tiesību zinātnē, zinātniskajos rakstos, tehnoloģiju aprakstos, ģeogrāfiskajos aprakstos, reliģijas vēstures grāmatās. Šie ir darbi, kas uztur arhaismus dzīvus vismaz teorētiski. Ja tie tiek atpazīti, tos var arī atdzīvināt. Interesanti ir lasīt dažādu pasaules autoru uzrakstītos vēsturiskos romānus, kur plaši tiek lietoti arhaismi, galvenokārt, lai radītu laikmeta sajūtu. Daudzi arhaismi ir diezgan īpatni un bieži tiek izmantoti humoristiska efekta radīšanai. Tieši pateicoties dzejniekiem, rakstniekiem, folkloras vācējiem un pētniekiem, valodniekiem un valodniecības entuziastiem, latviešu valodas vecvārdi ir tik plaši apkopoti, apzināti, tos lieto retumis dažādos Latvijas nostūros, it īpaši vecākā gājuma cilvēki. Mūsdienu jaunatnei vecvārdi gan izraisa smaidu, apbrīnu, bet vecvārdus tie aizstāj ar žargoniem, svešvārdiem un mūsdienīgāku leksiku.

Mēs Skrivanek komanda nereti saņemam tulkošanas pieprasījumus par vecvārdu, apvidvārdu un pat jaunvārdu atveidi svešvalodā. Ja arī tev ir nepieciešami šādi tulkojumi, droši sazinies, mēs ar prieku palīdzēsim!