Scroll Top

KAS IR APOSTILLE?

Tulkošanas biroji bieži saskaras ar oficiālu publisku dokumentu tulkošanu. Šādās reizēs nepieciešams apstiprinājums, ka dokumentu parakstījusī amatpersona patiešām Latvijā strādā un šīs amatpersonas paraksts un zīmoga nospiedums uz dokumenta ir īsts, lai dokumentiem vienā valstī būtu tāds pats juridisks spēks citā valstī.

Šis process būtiski vienkāršojies līdz ar Hāgas konvenciju. Ja dokuments ir izsniegts ārvalstī, kas ir 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijas “Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” dalībvalsts, nepieciešama dokumentu īstuma apliecināšana ar īpašu atzīmi – apostilli – izdevējvalsts kompetentajā institūcijā, bet vienreiz ar apostilli apliecinātu dokumentu nav nepieciešams apliecināt atkārtoti vairāk nekā 100 Hāgas konvencijas dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka dokuments būs derīgs gan Latvijā, gan Polijā, Grieķijā, Čīlē un citās valstīs. Latvijas Republikā Hāgas konvencija stājās spēkā 1996. gada 30. janvārī.

Apostille
Dokumentu legalizēšana - apostille
Kas ir apostille?

KĀDIEM DOKUMENTIEM NEPIECIEŠAMA APOSTILLE?

Dokumentu īstuma apliecināšana ar apostilli kļūst aktuāla dažādās situācijās, ko pieredzam dzīves laikā, piemēram, cilvēks pārceļas uz dzīvi citā valstī, dodas strādāt vai mācīties uz ārzemēm, vēlas slēgt vai šķirt laulību ar citas valsts pilsoni, atvērt bankas kontu, kārtot ar mantojumu saistītus dokumentus citā valstī u.tml. Ar apostilli tiek apliecināti tādi publiski dokumenti kā dzimšanas apliecība, laulība apliecība, izglītību apliecinoši diplomi, izziņas par nesodāmību un veselības stāvokli, dažādas valsts izdotas pilnvaras u. c.

KĀ NORIS DOKUMENTA LEGALIZĀCIJA AR APOSTILLI?

Iepriekš Latvijā izdotu publisku dokumentu autentiskuma apliecināšanu ar apostilli veica tikai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā, bet kopš 2019. gada 1. jūlija to dara zvērināti notāri visā Latvijā, turklāt elektroniski izsniegtus dokumentus iespējams apostillēt arī attālināti.

Kad nepieciešama publisku dokumentu legalizācija, pirms došanās uz jebkuru ārvalsti, kur kādā iestādē būs jāiesniedz atbilstošs dokuments, ieteicams laicīgi noskaidrot, vai nepieciešama tā apliecināšana ar apostille. Tāpat arī jāņem vērā, ka zvērināts notārs var apostillēt tikai Latvijas Republikā izdotus dokumentus.

Pats process noris vienkārši un ātri: jādodas pie notāra, līdzi ņemot dokumenta oriģinālu un pasi vai ID karti, ja Paraksta paraugu datubāzē ir dokumentu izsniegušās amatpersonas paraksta un zīmoga nospieduma paraugs, dokumenta apliecināšanu iespējams nokārtot vienas darbadienas laikā. Šo uzdevumu var uzticēt arī profesionālam tulkošanas birojam, kas par visu parūpēsies jūsu vietā.

NOTARIĀLI APLIECINĀTI DOKUMENTU TULKOJUMI SKRIVANEK

Kad nepieciešami publisku dokumentu tulkojumi, zvērināta notāra uzdevums ir pārliecināties par tulkotāja izglītību un kvalifikāciju un brīdināt par tulkotāja atbildību saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 300. un 302. pantu, ja apzināti tiek veikts nepatiess un/vai nepareizs tulkojums.

Lai atvieglotu dokumentu legalizēšanas procesu, tulkošanas birojs Skrivanek nodrošina notariāli apliecinātus tulkojumus. Tas nozīmē, ka dokumenta tulkojumu ar parakstu vispirms apliecina kvalificēts tulkotājs, bet tulkotāja parakstu apliecina zvērināts notārs. Notariāli apliecināti tulkojumi pie mums iespējami vairāk nekā 110 valodās.

PADOMI DOKUMENTU SAGATAVOŠANAI

Lai veiktu notariāli apliecinātu tulkojumu, nepieciešams pilnībā noformēts un juridiski spēkā esošs dokuments, kas ietver šādu informāciju: dokumenta sagatavotāja nosaukumu; dokumenta sagatavošanas datumu; dokumenta sagatavošanas, izdošanas un parakstīšanas vietas nosaukumu; parakstu (-us).

Pie mums var droši vērsties arī situācijā, kad nepieciešams iesniegt notariāli apliecinātu tulkojumu elektroniski ar e-parakstu dokumentiem, kas ir papīra formātā. Šādos gadījumos mēs vispirms sagatavojam dokumenta oriģināla tulkojumu papīra formātā, to paraksta tulkotājs un apliecina zvērināts notārs, un kopā ar parakstīto tulkojumu tiek sašūts oriģināls vai oriģināla notariāli apliecināta kopija. Kad sakārtots dokumenta tulkojums papīra formātā, tas tiek ieskenēts, lai notārs to vēlreiz apliecinātu ar e-parakstu. Notariālu apliecinātu tulkojumu varat saņemt jums ērtā edoc, asic-e vai PDF formātā. Savukārt elektroniski parakstīta dokumenta notariāli apliecināts tulkojums tiek sagatavots uzreiz e-vidē. Šāds pakalpojums pieejams edoc vai asic-e, bet ne PDF formātā.

NEPIECIEŠAMA DOKUMENTA LEGALIZĀCIJA AR APOSTILLI VAI NOTARIĀLI APLIECINĀTS TULKOJUMS? SAZINIETIES AR MUMS!