Scroll Top

NODERĪGAS VĀRDNĪCAS INTERNETĀ

KAS IR VĀRDNĪCA?

Vārdnīca ir vārdu vai arī vārdu savienojumu sakopojums noteiktā veidā un kārtībā − visbiežāk alfabēta secībā, ar informāciju par to nozīmi, lietojumu, izcelsmi, tulkojumu citās valodās utt. Par vārdnīcām sauc arī attiecīgas grāmatas.

INTERESANTI FAKTI PAR VĀRDNĪCĀM

  • Par vienu no senākajām vārdnīcām pasaulē uzskata Eblā (tagadējā Sīrijas teritorijā) atrasto māla plāksnīšu krājumu, kurā ap 1500 ebliešu raksta zīmes ir iztulkotas šumeru valodā.
  • Doma par visu pasaules zināšanu apkopošanu vienuviet radās jau senā pagātnē, lai gan termins enciklopēdija radās tikai 16. gs. Terminoloģiskās vārdnīcas un zināšanu apkopojumi tika sastādīti jau Senajā Ēģiptē un Senajā Ķīnā 2. gadu tūkstotī p.m.ē. Viens šāds apkopojums ir Aleksandrijas bibliotēka. Daudzi senatnes rakstnieki, piemēram, Aristotelis centās izsmeļoši aprakstīt zināšanas visās nozarēs. Viens no nozīmīgākajiem enciklopēdistiem bija Plīnijs Vecākais, kas uzrakstīja Dabas vēsturi 37 sējumos, kas bija plaši izplatīts Eiropā līdz pat viduslaikiem.
  • Šis ir viens no dīvainākajiem stāstiem par vārdnīcas tapšanu! Viljams Česters Mainors bija pilsoņu kara veterāns, kurš cieta no nopietnas paranoiskas šizofrēnijas pēc pieredzētajām kara šausmām. Viņš atkārtoti sapņoja par to, ka viņa istabā ir ielauzies iebrucējs  Kādu nakti 1872. gadā Mainors izšāva, kā viņam likās, uz iebrucēju, taču patiesībā kā vēlāk izrādījās, ka tas bija nevainīgs garāmgājējs, un Mainors viņu bija nogalinājis. Mainors tika sodīts un ievietots Broudmūras Ārprātīgo noziedznieku patversmē. Atrodoties ieslodzījumā, Mainors sāka sūtīt vārdus Oksfordas angļu valodas vārdnīcas redaktoram Džeimsam Marrijam. Kopumā Mainors nosūtīja Marrijam vairāk nekā 10 000 ierakstu, kas bija milzīgs ieguldījums Oksfordas angļu valodas vārdnīcas tapšanā. Abi vīrieši galu galā satikās gandrīz 20 gadus pēc viņu sarakstes sākuma. 2019. gadā tika uzņemta biogrāfiska drāma, kas balstīta uz Saimona Vinčestera romānu The Surgeon of Crowthome, kas uzrakstīta pēc patiesiem notikumiem.
  • Noa Vebsters nebija pirmais amerikānis, kurš izveidoja vārdnīcu, toties viņa paša vārds ir kļuvis par sinonīmu amerikāņu vārdnīcai. Cerot palīdzēt izveidot unikālu amerikāņu leksiku ar amerikanizētu vārdu pareizrakstību un izrunu, 1806. gadā Vebsters publicēja savu pirmo vārdnīcu Compendiious Dictionary of the English Language. 1807. gadā Vebsters sāka sastādīt paplašinātu un pilnībā visaptverošu vārdnīcu Amerikāņu angļu valodas vārdnīcu(An American Dictionary of the English Language); tās pabeigšana prasīja divdesmit sešus gadus, vārdnīca tika publicēta 1828. gadā, un tajā bija iekļauti 70 000 ierakstu un pirmās definīcijas tādiem vārdiem kā biezzupa un skunks. Lai rūpīgi izpētītu vārdu izcelsmi un avotus, Vebsters nopietni nolēma kļūt par etimoloģijas ekspertu, viņš apguva divdesmit astoņas valodas, tostarp seno angļu, gotu, vācu, grieķu, latīņu, itāļu, spāņu, franču, holandiešu, velsiešu, krievu, ebreju, aramiešu, persiešu, arābu un sanskritu. Vebsters vēlējās standartizēt amerikāņu runu, jo amerikāņi dažādās valsts daļās izmantoja dažādas valodas.
Noderīgas vārdnīcas internetā
  • Oksfordas angļu valodas vārdnīca, domājams, ir joprojām autoritatīvākais angļu valodas leksikogrāfijas avots. Vārdnīca Oksfordas universitātes apgādā sāka iznākt kopš 1884. gada 1. februāra. 1884. gada 1. februārī britu grāmatnīcās parādījās jauns izdevums − Jaunā angļu valodas vēsturisko principu vārdnīca; balstīta pamatā Filoloģijas biedrības savāktajos materiālos. 1. burtnīca. Tā savu dzīvi sāka šobrīd pilnīgākais un akadēmiski korektākais angļu valodas vārdu krājuma atspoguļojums – Oksfordas angļu valodas vārdnīca. Kad 1879. gadā – apmēram divdesmit gadus pēc darba uzsākšanas – redaktori vienojās ar izdevēju, viņi plānoja pabeigt izdevumu apmēram desmit gados. Tā bija pilnīgi nereāla prognoze – pēdējā vārdnīcas burtnīca iznāca 1929. gadā. Pa to laiku angļu valodā šis tas jau bija mainījies, un tūdaļ arī bija jāsāk gatavot papildus sējumi, kuru izdošanu pabeidza 1933. gadā. Tātad, no ieceres rašanās līdz tās īstenošanai pagāja 75 gadi. Vēl pēc nepilna ceturtdaļgadsimta – 1957. gadā – sāka gatavot otro Oksfordas angļu valodas vārdnīcas izdevumu, kuru pabeidza pēc 29 gadiem. Pa šo laiku jau atkal bija mainījusies ne vien angļu valoda, bet arī vārdnīcu sastādīšanas principi. Tā, piemēram, kopš pagājušā gadsimta 60. gadu vidus vārdnīcā iekļauti arī daži visā pasaulē zināmi angļu vārdi, kuru līdz tam tur nebija piedienīguma apsvērumu dēļ. Šobrīd Oksfordas angļu valodas vārdnīcas plašākā versija ir atrodama tīmeklī. Tajā ir ietverti vairāk nekā 600 000 vārdu un apmēram 3 miljoni ilustratīvu citātu. Līdz ar tīmekļa versijas publiskošanu 2000. gadā sākās arī darbs pie trešās vārdnīcas redakcijas, un ir paredzēts, ka tas noslēgsies 2037. gadā. Šo procesu Oksfordas angļu valodas vārdnīcas galvenā redaktora amatā vada Maikls Proffits, kurš visu savu darba mūžu, proti, vairāk nekā 30 gadu, ir veltījis vārdnīcas projektam.
  • Lielākā daļa vārdnīcu tika uzskatītas par profesionālo literatūru, un tās nebija īpaši populāras cilvēku vidū un nebija arī īpaši pieejamas. Vārdnīcu popularitāte aizsākās divdesmitā gadsimta vidū, kad cilvēkiem kļuva skaidrs, ka vārdnīca nav tikai grāmata, kurā tiek skaidroti nesaprotami vārdi, bet gan savā ziņā zināšanu iegūšanas avots. Viena no aptaujām, kas tika veikta 90. gados Lielbritānijā, parādīja, ka vismaz viena skaidrojošā vārdnīca grāmatu plauktā bija aptuveni 90% britu ģimeņu, apsteidzot pavārgrāmatu (70% ģimeņu) un Bībeli (80 ģimeņu).

VĀRDNĪCAS LATVIEŠU VALODĀ

Liela loma latviešu valodas izpētē un rakstības pilnveidē bija vācu mācītājam Georgam Mancelim. Viņš ir arī 1638. gadā pirmās zināmās iespiestās latviešu valodas vārdnīcas Lettus autors. Tā ir vācu-latviešu vārdnīca, kuras pirmajā daļā doti tulkojumi aptuveni 6000 vārdiem, otrajā daļā sniegts vācu valodas frāžu un teikumu tulkojums latviešu valodā. Šī vārdnīca ietekmēja turpmāko leksikogrāfijas attīstību. Ņemot vērā, ka 17. gadsimta otrajā daļā Austrumlatvija joprojām atradās katoļticīgās Polijas varā, 1683. gadā tika publicēta Poļu-latīņu-latviešu vārdnīca, ko sastādījis katoļu latviešu izcelsmes priesteris Juris Eļģers. Pirmā iespiestā vārdnīca ar latviešu valodu kā pirmvalodu tika izdota 1761. gadā kā papildinājums G. F. Stendera latviešu valodas gramatikai. Vārdnīca bija pielikums, kas satur latviešu sakāmvārdus, kas aizgūti no iepriekšējām vārdnīcām, kā arī paša autora apkopotas. Langes vācu-latviešu un latviešu-vācu vārdnīca (1772.—1777.) un G. F. Stendera Lettisches Lexikon, kas tika izdota 1789. gadā, tiek uzskatītas par ievērojamākajām divvalodu 18. gadsimta vārdnīcām Latvijā. Šajā laikā divvalodu vārdnīcas gandrīz pilnībā sastādīja tikai vācu autori. Angļu-latviešu vārdnīcu tradīcija aizsākas ar Jēkaba Dravnieka vārdnīcu 1924. gadā. Tradīcijas gaitā ir sastādītas apmēram divdesmit astoņas dažāda apjoma un strukturālas sarežģītības vārdnīcas. Latviešu literārās valodas leksikogrāfijas jomā īpaši svarīgi ir 1972.–1996. gadā publicētie Latviešu literārās valodas vārdnīcas astoņi sējumi desmit grāmatās. Šā projekta vadītājs bija Laimdots Ceplītis.

Noderīgas latviešu valodas vārdnīcas internetā

NODERĪGAS LATVIEŠU VALODAS VĀRDNĪCAS INTERNETĀ

NODERĪGAS ANGĻU VALODAS VĀRDNĪCAS INTERNETĀ

NODERĪGAS LIETUVIEŠU VALODAS VĀRDNĪCAS INTERNETĀ