Scroll Top

Tulkošanas birojs – kā darbojas tulkošanas nozare Latvijā?

1

10 LIETAS, KAS IKVIENAM BŪTU JĀZINA PAR TULKOŠANAS NOZARI UN TULKOŠANAS BIROJU DARBU

  • Tulkošanas speciālists sevī apvieno dažādas zināšanas un prasmes: valodu zināšanas mutiski un rakstos, pārzinot arī valodas gramatiku; kultūras un etiķetes zināšanas, kā arī komunikācijas prasmes; pētnieka garu un vēlmi nepārtraukti mācīties; spēju iedziļināties un pamanīt detaļas; prasmes darbā ar datoru un dažādām programmām u. c.
  • Labam tulkotājam mērķa valoda ir mātes valoda (dzimtā valoda), jo šādi tulkotājs visprecīzāk pārzinās valodas kultūru un nianses un pratīs tekstu atbilstoši adaptēt, piemēram, pārzinot mērķa valodā pieņemtus frazeoloģismus un izteicienus.
  • Tehnoloģiju attīstība arī tulkošanas nozarē ienesusi rīkus, kas atvieglo gan tulkošanas procesu, gan tulkošanas projektu vadību. Tie palīdz uzkrāt precīzu un klienta apstiprinātu terminoloģiju katram pasūtītājam vai projektam un ļauj ietaupīt tulkošanas laiku un izmaksas.
  • Tulkojumus, kas veikti ar tulkošanas rīkiem, pārskata redaktors vai korektors, lai novērstu gramatikas vai stila nepilnības.
  • Profesionāls tulkotājs savā darbā izmanto valodu un terminoloģijas vārdnīcas, vadās pēc valodas stila norādēm un kvalitātes vadlīnijām, kas palīdz standartizēt tulkojumus un ieviest konsekvenci un skaidrību zīmola vēstījumā.
  • Tulks un tulkotājs ir divi dažādi tulkošanas speciālisti – tulki veic mutiskos tulkojumus, tulkotāji veic rakstiskos tulkojumus.
  • Tulkojuma cena parasti tiek aprēķināta, pamatojoties uz vārdu skaitu dokumenta avota valodā (oriģinālā), taču to var ietekmēt arī izpildes termiņš.
  • Izmantojot tulkošanas biroja pakalpojumus, jūs sadarbosieties ar projektu vadītāju, kurš ir tilts starp pasūtītāju un tulkotāju un jums atbildēs uz visiem interesējošies jautājumiem.
  • Teksta tulkošana un adaptācija nav viens un tas pats – adaptācija nozīmē arī teksta lokalizēšanu, idiomu un izteiksmes līdzekļu nomaiņu, pielāgojot tekstu mērķa valodas auditorijas prasībām.
  • Par tulkojuma izpildes termiņu parasti pasūtītājs vienojas ar tulkošanas biroju, bet pieņemts, ka tulkojumam līdz 500 vārdiem vidēji nepieciešama viena pilna darbadiena, apjomam no 1000 vārdiem – vismaz pusotra darbadiena.

TULKOŠANAS PAKALPOJUMI – KAS TIE TĀDI IR?

Gaidāma tikšanās ar starptautisku klientu vai sadarbības partneri? Jāuzstājas ar runu, kas būs dzirdama visā pasaulē? Valoda mūsu ikdienā ir svarīgs instruments – informācijas nodošanā, emociju paušanā, jaunu ideju ģenerēšanā un pārmaiņu radīšanā. Valoda mums palīdz uzturēt attiecības – gan privātas, gan profesionālas.

Pasaulē ir vairāk nekā 4000 valodu, kurās runātāju skaits pārsniedz 1000 cilvēku, tāpēc tulkošanas pakalpojumu loma ir neatsverama šo attiecību uzturēšanā, nodrošinot informācijas aprites kvalitāti bez saziņas šķēršļiem un kļūdām. Jūs varat būt pārliecināts, ka tulkošanas birojs nodrošinās profesionālus tulkus, kas strādā visdažādākajās valodu kombinācijās.

TULKOŠANAS PAKALPOJUMU PRIEKŠROCĪBAS

Barjeras mazināšana starp dažādām valstīm

Ja vēlaties būt drošs, ka jūsu teiktais tiek interpretēts precīzi un otrā pusē saprasts pareizi, kā arī pats spēsiet saprast, kas jums tiek tulkots, tulkošanas biroja pakalpojumi ir neatsverami, jo tulkošanas speciālisti ir plaši apmācīti un trenēti, lai gan prastu ātri un precīzi tulkot no vienas valodas otrā tikšanās vai konferences laikā, gan nodrošinātu dažādu tekstu tulkojumus – dokumenta, līguma, mājaslapas informācijas u. c. Tā ir iespēja veidot sadarbības un biznesa attiecības ar partneriem visā pasaulē.

Sadarbība ar augsti kvalificētiem un pieredzējušiem tulkotājiem

Izvēloties tulkošanas biroja pakalpojumus, strādāsiet ar augsti kvalificētiem un pārbaudītiem speciālistiem, kas ir pieredzējuši savā jomā un vienlīdz labi pārzina gan jūsu valodu, gan mērķa valodu. Tulkošanas birojs, uzsākot sadarbību ar tulkiem, pārliecinās par viņu kompetenci – izglītību, pieredzi un prasmēm.

Spēja tulkot sarežģītas un specializētas tēmas

Ja jums nepieciešami tulkojumi kādā sarežģītā nozarē, lai tulks pārzinātu ne tikai valodu, bet arī terminoloģiju un valodas etiķeti, drauga vai kolēģa palīdzība šādā gadījumā būs riskanta, jo viņi var neorientēties tehniskajā valodā, turklāt profesionāliem tulkiem tiek nodrošināta pieeja dažādām vārdnīcām, tiešsaistes resursiem, kā arī augsta līmeņa tulkošanas programmām.

Ietaupīts laiks un nauda

Pieņemot uzņēmumā ārštata tulku, var atklāties, ka viņš nestrādā pietiekami ātri vai efektīvi vai nav gatavs strādāt ar jebkuras nozares dokumentiem un tekstiem, turklāt jebkura tulkotāja vai tulka pārzināto valodu skaits ir ierobežots. Sadarbojoties ar tulkošanas biroju, jūsu rīcībā būs augsta līmeņa profesionāļi ne tikai tulkošanas procesā visdažādākajās valodu kombinācijās, bet arī projekta vadībā, nodrošinot kvalitāti un precīzi ievērotus termiņus un ietaupot jūsu laiku un naudu.

TULKOŠANAS PAKALPOJUMU VEIDI

Rakstiskie tulkojumi

Rakstiskie tulkojumi parasti ietver dažādu dokumentu, juridisko līgumu, rokasgrāmatu, zinātnisko dokumentu, medicīnisko ziņojumu, rēķinu u. c. tulkojumus. Tulkojot konkrētas nozares, kā medicīnas, jurisprudences, ekonomikas u. c., dokumentus, īpaši būtiska ir terminoloģijas ievērošana, tāpēc tulkotājam ir ne tikai filologa izglītība, bet arī zināšanas un spēja orientēties dažādās nozarēs un specifiskās jomās, lai tulkojums būtu kvalitatīvs un ar konsekventu un pareizu terminoloģiju.

Notariāli apliecināti tulkojumi

Nereti tulkošanas birojs piedāvā arī notariāli apliecinātu dokumenta tulkojumu, kas nozīmē, ka to ar savu parakstu apliecina kvalificēts tulkotājs, bet tulkotāja parakstu apliecina zvērināts notārs. Šādu tulkojumu nepieciešamība paredzēta vairākos normatīvajos aktos.

Notariāli apliecinātu dokumentu tulkojumi
Mutiskie tulkošanas pakalpojumi pasākumos

Mutiskie tulkojumi

Mutiskajiem tulkojumiem ir divi galvenie veidi: sinhronā un secīgā tulkošana. Sinhronā tulkošana nozīmē, ka tulkošana tiek veikta vienlaikus ar runātāju, un to visbiežāk izmanto starptautiskos semināros, konferencēs un pasākumos ar daudziem dalībniekiem, arī kultūras pasākumos, piemēram, teātra izrādēs vai kino seansos. Šāda veida tulkojumiem parasti izmanto īpašas iekārtas. Kamēr runātājs runā auditorijas priekšā, tulki atrodas skaņu necaurlaidīgā kabīnē, bet pasākuma dalībnieki klausās tulkojumu, izmantojot austiņas. Sinhronā tulkošana ir fiziski un emocionāli ļoti intensīvs darbs, tāpēc parasti vienlaicīgi strādā divi sinhronie tulki, kas viens otru nomaina vismaz reizi pusstundā.

Secīgā tulkošana paredz runātāja un tulkotāja sadarbību, atrodoties līdzās, – tulks noklausās runātāja teikto vienā un to iztulko otrā valodā. Šāda veida tulkojumus pārsvarā izmanto biznesa sapulcēs, semināros vai prezentācijās, kad dalībnieku skaits ir neliels.

VALODAS LOMA EKONOMIKĀ UN BIZNESA ATTĪSTĪBĀ

Tulkošanas nozare strauji mainās. Pasaule aizvien vairāk kļūst globāla un savstarpēji saistīta. Uzņēmumi vēlas konkurēt ārpus savas valsts robežām un attīstīties starptautiskā mērogā, un valoda un kultūras tradīciju pārzināšana un ievērošana ir būtiska, lai saziņa noritētu veiksmīgi.

Neskatoties uz pandēmijas skarbo ietekmi uz dažādām industrijām, tulkošanas nozare ir viena no retajām, kas piedzīvo pastāvīgu izaugsmi. Uzņēmumiem, kas veido starptautiskas sadarbības un ir orientēti uz eksporta tirgu, tulkošanas pakalpojumi ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, jo kvalitatīvi, ātri dokumentu, līgumu, mārketinga materiālu, produktu aprakstu tulkojumi ir izšķiroši svarīgi jebkurā nozarē.

Svešvalodas loma ekonomikā un biznesā
Tulkošanas pakalpojumos svarīga lokalizācija un adaptācija
Valodas nozīme
Produkta lokalizācija un adaptācija

KĀPĒC TULKOŠANAS PAKALPOJUMOS SVARĪGA LOKALIZĒŠANA UN ADAPTĒŠANA?

Ar tulkojumu vien nepietiek. Lai profesionāli un precīzi mērķa valodā pārnestu uzņēmuma stāstu un vērtības vai produkta tehniskās iezīmes, svarīgi informāciju nodot piemērotā tonī, izvēloties atbilstošu leksiku, frazeoloģismus un terminus, tāpēc var teikt, ka tulkošanas nozares centrā ir arī adaptēšana.

Tulkojumu un adaptēšanas lomu apstiprina arī statistika par mārketinga efektivitāti. Saskaņā ar datiem: neskatoties uz angļu valodas izteikto dominanci pasaulē, 86 % mērķauditorijas valodā tulkotu un adaptētu reklāmas kampaņu sasniedz labākus rezultātus; Facebook reklāmām ar lokalizētu ieraksta kopiju ir par 22 % augstāks klikšķu skaits sieviešu vidū un par 87 % augstāks vīriešu vidū; 75 % patērētāju apsvērs iespēju iegādāties preci no zīmola, ja iegādes pakalpojumi būs viņu dzimtajā valodā; 46 % no ierakstiem Google meklētājā ir lokāla informācija valsts valodā.

TEHNOLOĢIJU LOMA TULKOŠANAS NOZARĒ

Tehnoloģijas ļoti ietekmējušas visas mūsu dzīves jomas, un tulkošanas nozare nav izņēmums. Agrāk tulkotāji savu darbu veica, izmantojot papīru un pildspalvu, rakstāmmašīnas un vārdnīcas. Kā varat iedomāties, tulkošanas process prasīja daudz laika. Par laimi, kopš datora un interneta izgudrošanas daudz kas ir mainījies tulkotājiem ir piekļuve daudziem digitālajiem resursiem (vārdnīcām, valodu korpusam) un ir samazinājies izpētes laiks (nav jādodas uz bibliotēku un jāpāršķirsta lielās grāmatas), norit ātrāka komunikācija ar klientiem un starp nozares profesionāļiem, turklāt tulkošanas birojam ir iespēja strādāt ar nozares labākajiem profesionāļiem, lai kur arī viņi atrastos.

Cilvēka loma joprojām neatsverama

Līdz ar tehnoloģiju attīstību pasaules ātrums pieņēmis straujus apgriezienus, un, ņemot vērā satura apjomu, kas jātulko, lai sasniegtu starptautisku tirgu un auditoriju, tehnoloģijai bija jāpiedāvā labāki produktivitātes, saziņas un kvalitātes nodrošināšanas rīki arī tulkošanas nozarē.

Šobrīd attīstījušās daudzas ar tulkošanas nozari saistītas tehnoloģijas, tostarp automatizēta mašīntulkošana, kas nozīmē, ka tulkojumi kļūst ātrāki un precīzāki. Taču tas nenozīmē, ka nozarē vairs nebūs nepieciešami cilvēku resursi. Automatizētie tulkojumi ne vienmēr spēj tikt galā ar niansēm un kultūras atšķirībām, tāpēc tulkošanas industrijā būtiska loma vienmēr būs sava aroda augsta līmeņa profesionāļiem, kas nereti ir specializējušies noteikta veida tulkojumos (juridiskajos, medicīniskajos u. c.), un tas padara tos jo vērtīgākus uzņēmumiem.

Tulkošanas pakalpojumi, neizejot no mājām vai biroja

Attālināti mūsdienās var strādāt ne tikai tulkotāji, bet arī viss tulkošanas birojs, jo arī saziņa ar klientu par nepieciešamo pakalpojumu var no sākuma līdz beigām noritēt e-vidē. Dažkārt nepieciešams vien e-pasts!

Tehnoloģiju loma tulkošanas nozarē
Cilvēka loma neatsverama
Skrivanek tulkošanas biroja pakalpojumi
Skrivanek darbība un pakalpojumi

SKRIVANEK DARBĪBA UN TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

Tulkošanas birojs Skrivanek ir viens no lielākajiem valodu pakalpojumu sniedzējiem pasaulē ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi valodu pakalpojumu jomā. Šobrīd mums ir gandrīz piecdesmit filiāļu dažādās pasaules valstīs, bet Latvijā Skrivanek Baltic ar biroju Rīgā darbojas no 2003. gada, saviem klientiem piedāvājot augstas kvalitātes valodu pakalpojumus.

Skrivanek misija ir palīdzēt klientiem izzināt pasauli un attīstīt biznesu, apgūstot jaunus eksporta tirgus. Mēs ne tikai nodrošinām tulkojumu pakalpojumus kvalitatīvi un profesionāli vairāk nekā 110 valodās, bet, pateicoties jaunākajām tulkošanas tehnoloģijām, arī palīdzam klientiem investēt gudri. Mūsu tulkošanas birojs lepojas ar tā pievienoto vērtību, piedāvājot klientiem tulkojuma korektūru, ko veic redaktors, kam mērķa valoda ir dzimtā valoda, kā arī sniedzot atgriezenisko saiti par starpkultūru un biznesa etiķetes atšķirībām.

Ja jums nepieciešami tulkošanas pakalpojumi, sazinieties ar mums vai nāciet ciemos uz biroju Rīgā, Lāčplēša ielā 87C (darba laiks: darbadienās no plkst. 9 līdz 17.30)!